Landbruk

Gårdsbruk - Klikk for stort bilde

De kommunale landbruksmyndigheter skal medvirke til gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken gjennom informasjon om og forvaltning av virkemidler. Kommunen skal også bidra til gjennomføring av lokalt tilpassede tiltak.

Funn av døde husdyr på beite

Ved funn av døde husdyr på beite, der man mistenker fredet rovvilt, kontakt lokal rovviltkontakt.
For Gjemnes er dette Dag Terje Ringstad tlf. 414 17 374.

Konsesjon

En eiendom er konsesjonspliktig når eiendommen er bebygd og er større enn 100 dekar totalt eller har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene.

Deling av landbrukseiendom

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel som en tomt, er det nødvendig med tillatelse fra landbruksmyndighetene. Kommunen avgjør søknader om deling. Søknad om deling av eiendommer i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) krever også tillatelse etter plan og bygningsloven.

 

 

Uttak av masser/grus fra vassdrag

Mange vassdrag tilføres store mengder grus. Massetransport i elvene en naturlig prosess. Uttak av grus kan endre denne prosessen i uheldig retning og på annen måte påvirke vassdragsmiljøet negativt, for eksempel ødelegge gyteområder eller ha uheldige virkninger på flom- og erosjonsforhold.

 

Uttak av masser skal meldes til kommunen for vurdering og ev. behandling etter pbl. Dersom tiltaket kan påvirke fisk, føre til erosjon eller endrede flomforhold, skal saken forelegges fylkesmannen og NVE. Fylkesmannen vurderer saken i forhold til allmenne interesser, lakse- og innlandsfiskloven og forurensningsloven. NVE vurderer om tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven

 

Kantvegetasjon langs vassdrag

Langs bredden av vassdrag med års-sikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Inn under begrepet vassdrag går også innsjøer.

 

I forhold til skogeiendommer:

Vannressurslovens krav om opprettholdelse hindrer ikke at kantvegetasjonen kan høstes ved hogst eller på annen måte, forutsatt at høstingen ikke medfører en biotopendring. Snauhogst vil av denne grunn være forbudt.

 

I forhold til produksjonstilskudd:

Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides. Der en sone på to meter ikke motvirker avrenning i tilstrekkelig grad er vilkåret ikke oppfylt.

Mer informasjon om tjenesteområdet kommer.

Landbruk
Landbruk
NavnStilling TelefonMobil
Rolf AmundsenJordbrukssjef71291136
Sist endret 21.02.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?