2. gangs utlysning av SMIL-midler 2023 – med søknadsfrist 15.08.2023

Gjemnes kommune lyser med dette ut restmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Vi har fremdeles ca kr 350 000,- i SMIL-midler til fordeling. Søknadsfrist 15.08.2023. Det er kort frist etter kommunens søknadsfrist før kommunens tildelte midler blir automatisk tilbaketrukket av Statsforvalteren. Det er derfor viktig at søknadene er komplette. Er ikke søknadene komplette vil det medføre avvisning/avslag.

Det er et krav til at alle miljøverdier inkludert kulturminner, områder som er viktig for biologisk mangfold, samt arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet og skal følge søknaden. Vi kan ikke behandle SMIL søknader som ikke er komplette, og søknadene vil da bli avvist/avslått.

 

Merk spesielt:

Det blir ikke gitt midler til etablering av beite i skog/utmark. Tiltak for å fremme biologisk mangfold i skog og utmark omfattes bare dersom den aktuelle lokaliteten er gammel kulturmark. Dette kan for eksempel være utslåtter eller seterområder. Etablering av beite på areal som ikke kan klassifiseres som gammel kulturmark (for eksempel skog/utmark) er ikke et SMIL-tiltak.

Det gis ikke tilskudd til plastpresser – foretakene har ansvar for ikke å forsøple, og ivaretakelse av plast fra produksjonen er å regne som normal jordbruksdrift (avklaring fra miljøavdelinga hos Statsforvalteren våren 2023)

Det gis ikke tilskudd til gjerding der det mottas areal/kulturlandskapstilskudd (produksjonstilskudd). Det må være gått minst 10 år siden sist det ble gitt tilskudd for arealene for å være berettiget tilskudd. Det er også et krav til slike arealer at gjenetableringen legger til rette for en driftsform som er spesielt egnet til å ivareta spesielle miljøverdier. (Gjengroing er ikke en miljøverdi i denne sammenhengen)

Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til digitale klaver. SMIL-midler skal normalt ikke benyttes til løst teknisk utstyr. For å bli vurdert å være innenfor ordningen må bruk av klaver være for å ivareta spesielt store kulturlandskaps- eller naturverdier i et område som gagnes av beitingen, og at fysiske gjerder ikke er ønskelige eller ikke mulig å få til i disse områdene.

Det kan gis tilskudd til dekke over gjødsellager av permanent karakter.

Verneverdige bygninger - Det kan kun gis tilskudd til mindre utvendige prosjekter der bygget er SEFRAK-registrert og har verneverdi. Tilskuddssatsen vil være lavere enn for de andre gruppene da slike prosjekter ofte er kostnadskrevende. Uttale fra kulturminnemyndighet må medfølge søknaden. Det kan settes vilkår om bruk av materialer og at utførende har rett kompetanse i forhold til restaurering av verneverdige kulturminner.

 

Mer om ordningen finner du på kommunens hjemmeside: https://www.gjemnes.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-natur/landbruk/smil-midler/ , eller på Landbruksdirektoratets sider: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil .

 

Søknad fylles ut og sendes elektronisk i Altinn. Her er lenke til søknadsskjemaet:  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/