Forhåndsvarsel - Økning i kommunale gebyr fra 2020 - 2021

På bakgrunn av den nye selvkostforskriften, som trådte i kraft 01.01.2020, må kommunestyret nå aktivt vedta dersom en selvkosttjeneste skal subsidieres. Dette følger av § 8, første ledd som sier at «Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.» Innenfor de selvkostområdene hvor kommunen tidligere ikke har vedtatt full kostnadsdekning (tradisjonelt saksbehandlingsområdene private planforslag, bygge- og delesak, oppmåling og eierseksjonering). Nå stilles det krav til å vedta at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en andel av samlet selvkost. Dersom dette ikke gjøres legges det implisitt opp til full kostnadsdekning innenfor hvert enkelt gebyrområde. Tidligere var det krav om at kommunestyret aktivt vedtok at en tjeneste ikke skulle subsidieres (full kostnadsdekning) og slik få anledning til å fremføre underskudd. I tråd med § 8, fjerde ledd i selvkostforskriften faller nå muligheten til å fremføre underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven bort. Bakgrunnen for dette er at disse 2 gebyrene vil være knyttet mot enkeltsaker og at brukerne i mindre grad vil være de samme fra år til år.

Fra 2020 – 2021 vil gebyrene øke med følgende prosentsatser

Vann uendret

Slam økning 4,7 %

Avløp uendret

Feiing økning 4,7 %

Tilsyn etter forurensingsloven økning 20,6 %

Kart og oppmåling økning 39 %

Eierseksjonering økning 128 %

Bygge- og delesaker økning 35,3 %

Dispensasjonssaker økning 35, 3 %

Private reguleringsplaner økning 37,3 %

For myndighetsoppgaver som tilsyn etter forurensningsloven, kart og oppmåling, eierseksjonering, bygge- og delesaker, dispensasjonssaker og private reguleringsplaner skal det ikke kreves merverdiavgift, for øvrige tjenesteområder kommer merverdiavgift i tillegg.

Kommunestyret behandlet økning i gebyrene i møte 26.11.2020. Saksutredningen for hvert enkelt tjenesteområde finnes på www.gjemnes.kommune.no under fanen «postliste og Innsyn».