Her er nye koronatiltak og lokale konsekvenser

Regjeringen kommer nå med med flere omfattende nasjonale tiltak som gjelder fra 4.januar til 18.januar - 21.
Kommunene ber sine innbyggere om å følge med her:
Regjeringens omfattende tiltak, nrk.no

Dette er tiltaka og anbefalinga regjeringa innfører, gjeldande frå 4. januar til 18. januar:

 • Ikkje ha besøk heime. Vent 14 dagar før du har besøk eller besøker andre. Dette gjeld ikkje dei som har nære i livets siste fase. Dei som bur åleine kan ha besøk av ein til to faste personar dei neste 14 dagane. Alternativt kan dei som bur åleine ha ein fast familie som dei besøker. Barn kan også ha besøk av barn frå same kohort i barnehage og skule.

Pålegg som kjem, og ein kan risikere bot om ein bryt desse reglane:

 • Forbode å skjenke alkohol, men serveringsstader kan halde ope.
 • Maksimalt fem personar på private arrangement utanfor eige heim, som til dømes ein bursdag i lokale som er leigd.
 • Det kan maksimalt vere ti personar på offentlege arrangement innandørs. Men inntil 200 personar om alle sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere inntil 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte.

Nasjonale råd og anbefalingar:

 • All undervising og planlagde arrangement på universitet, høgskular og fagskular vert gjort digitale fram til 18. januar. Folkehøgskular og bibelskular skal følge råd frå lokale helsestyresmakter.
 • Alle landets vidaregåande skular og ungdomsskular skal gå over til raudt nivå.
 • Unngå reiser som ikkje er naudsynte i inn- og utland. Men du kan dra på hytta med folk du bur saman med.
 • Alle som kan ha heimekontor, bør ha dette.
 • Kjøpesenter og butikkar bør ha åtgangskontroll og avgrensingar på kor mange personar som kan kome inn i lokalet. Dette er for at det skal vere mogleg å halde avstand.
 • Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar, men ikkje gravferder.
 • Utandørsaktivitetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre.
 • Toppidretten har eit særskild unntak, og vert ikkje omfatta av anbefalingane.

Særskild anbefalingar for regionar med høgt smittepress:

 • Vurdere om barnehagar og barneskular skal følge rettleiaren for «raudt nivå».
 • Vurdere påbod om munnbind på offentlege stader kor det ikkje er mogleg å halde ein meter avstand til andre.
 • Vurdere påbod om heimekontor for dei som kan på stader med høgt smittepress.
 • Vurdere påbod om stenging av treningssenter, bingo og svømmehaller.