Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier"

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.
Søknadsfristen er satt til 10. desember 2018.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen på Bufdir sin hjemmeside.

Bufdir søknadsportal

Kontaktinformasjon

Leif Ståle Engdahl
Leder NAV Gjemnes
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 412 92 618