Kommunalt næringsfond

Gjemnes kommune er tildelt 612 122 kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune som skal fordeles gjennom det kommunale næringsfondet. Det åpnes nå for mulighet til å søke om tilskudd. Ordinær søknadsfrist var 01.09.22, men det er nå åpnet slik at det fortsatt er mulig å søke om midler fra næringsfondet. Dersom ikke alle midlene blir tildelt de som søkte innen ordinær søknadsfrist vil disse bli fordelt til de som søker etter fristen. Frist nr to er 29.09.22.

et kommunale næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra fondet skal utløse vekstpotensialet i lokale bedrifter.

Hvem kan søke:

 • Bedrifter
 • Nyetablerere
 • Samarbeid mellom bedrifter

Alle som søker må være registrert i enhetsregisteret.

Det kan blant annet søkes på følgende tiltak:

 • Investering i produksjonsanlegg/utstyr
 • Profilering/merkevarebygging
 • Produktutvikling
 • Kompetansehevingstiltak
 • Bedriftsutvikling
 • Bedriftsnettverk

Tiltakene kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, avgrenset til maksimalt 150 000 kroner.

Det kan ikke søkes om støtte til følgende:

 • Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier
 • Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital
 • Ordinær drift av virksomheter
 • Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver
 • Tilretteleggende næringsutviklingsarbeid i regi av kommunen eller andre organisasjoner

 

Søknader sendes inn gjennom regionalforvaltning.no