Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017 – 2029, høring og offentlig ettersyn

Gjemnes formannskap har i møte 17.10.17 sak 73 vedtatt at forslag til samfunnsdel og arealdel for rullering av kommuneplanen skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. For kommuneplanens arealdel er følgende dokumenter vedlagt:

Formannskapets vedtak om høring (PDF, 194 kB)

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 956 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Kommuneplanens arealdel (PDF, 9 MB)

Bestemmelser (PDF, 676 kB)

ROS-analyse (PDF, 453 kB)

KU - endring i arealbruk for boliger (PDF, 3 MB)

KU - endring i arealbruk for hytter (PDF, 2 MB)

KU - endring i arealbruk for massetak (PDF, 865 kB)

KU - endring i arealbruk for turveger (PDF, 988 kB)

KU - endring i arealbruk for naust (PDF, 2 MB)

KU - endring i arealbruk for andre tiltak (PDF, 2 MB)

KU - innspill ikke tatt til følge (PDF, 5 MB)

Underlag barn og unge (PDF, 527 kB)

Underlag folkehelsevurderinger (PDF, 377 kB)

Underlag landbruksvurderinger (PDF, 408 kB)

Underlag naturmangfold og vannmiljø (PDF, 2 MB)

Underlag barnetråkkregistrering (PDF, 2 MB)

Underlag transport og trafikksikkerhet (PDF, 370 kB)

Utredning for ny E39 Bjerkeset - Astad, Statens vegvesen (PDF, 3 MB)

Bolignotat fra Norconsult (PDF, 4 MB)

Hensynssoner (PDF, 9 MB)

Faresoner (PDF, 9 MB)

Spørsmål om kommuneplan ta kontakt med Gjemnes kommune ved:
Rådgiver Plan: Eirin Husby Frey 71 29 12 13 

Merknader og innspill sendes innen 12.2.18 til:

Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller post@gjemnes.kommune.no