Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millioner kroner til

«Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge»

Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 13. desember 2019. Kommunens kontaktperson er: Leif-Ståle Engdahl tlf: 90117897

 

Søke tilskudd gjør man her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

Utlysningen og mer info finner du her: HER