Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Andrea Gjeldnes

Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» igangsettes 24. oktober i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker- det kan redde liv» igangsettes 24. oktober i Trøndelag og Møre og Romsdal.

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse var 2 av 3 menn. 24. oktober starter folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging i vår region. Kampanjen har fått navnet «Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv» og foregår i Trøndelag, Møre og Romsdal i 5 uker. Kampanjen er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, Ingen å miste, 2020-2025 og del av en større innsats for å forebygge selvmord.

Hovedmålet med kampanjen er å bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstanker, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. I tillegg er det et mål at flere skal tørre å fortelle at de har selvmordstanker, og at mennesker rundt skal tørre å spørre. Alle kan bidra i dette viktige arbeidet.

Potensialet for selvmordsforebygging er stort
Folkeopplysningskampanjen kan bidra til økt bevissthet og kunnskap om selvmord og psykiske vansker. Potensialet for forebygging av selvmord er stort, både når det gjelder å identifisere personer som kan være i selvmordsfare og å senke terskelen for å motta hjelp ved via kommunenes tjenesteapparat. Forebygging av selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet og kommunene bør skape åpne lokalsamfunn med fokus på aksept og kunnskap om psykisk helse.
 

Selvmordsforebygging i et samfunnsperspektiv
Informasjon om selvmord og forebygging skal under kampanjen spres bredt til hele befolkningen i Trøndelag og Møre og Romsdal, primærmålgruppen er voksne menn i alderen 40-60 år. Dette fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp.

Å skulle forklare selvmord er komplekst, og handler ikke nødvendigvis om psykiske lidelser. Det er mange forhold som kan bidra til selvmordstanker og selvmord, på både individuelt, relasjonelt og samfunnsmessig nivå. For noen kan livsbelastningene være store og vanskelig å håndtere, slik som ved skilsmisse, tap av arbeid, dårlig helse eller økonomi. Selvmord må derfor forstås i en større kontekst og selvmordsforebygging må skje der folk lever og bor.
Kampanjen er en del av et todelt prosjekt som er initiert av Helsedirektoratet, og består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for ansatte i kommuner, helseforetak, fastleger og frivillige.

Mer informasjon finner du på Helsenorge sine nettsider.

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region midt (RVTS Midt), har ansvar for kampanjen, se mer informasjon her.