Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Det søkes på eget skjema via foresattportalen. Det må søkes for hvert barnehageår. Søknadsskjemaet er under utarbeidelse, og vil bli klart i løpet av mai måned. Vi ber derfor de som skal søke om redusert foreldrebetaling til neste barnehageår om å vente med søknaden til det nye skjemaet er klart. 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert pris. Fra august 2021 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kroner pr. år.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 01.01.21 er 3230,- kroner per måned.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen (har samme adresse i folkeregisteret) og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. For andre, tredje eller flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Foresatte bosatt i Gjemnes må søke om redusert foreldrebetaling til Gjemnes kommune.

Gratis kjernetid 

Alle 2 -,  3 -, 4 - og 5 - åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen satt til 583 650 kroner.

Hvilke inntekter skal regnes med;
Foreldrebetalinga skal regnes ut ifra husholdningen sin samla skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner eller samboer. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalinga regnes ut ifra inntekta til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden.
Skattemeldingen(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- og kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette i søknaden.

Når skal/kan en søke
Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår.

Søknadsfrist for kommende barnehageår er 1. juli hvert år. Søknader mottatt etter fristen vil bli fattet med virkning fra og med første hele måned etter søknadstidspunktet. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Hvem gjelder dette for
Ordninga gjelder for foreldre/foresatte med barn både i kommunale og private barnehager.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon. Dersom husholdningen har flere barn i barnehage gjelder søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og ev. flere.

Gjemnes kommune refunderer de private barnehagene for tapt foreldrebetaling.

Hvordan søke:

Søknad sendes elektronisk, her er Søknadsskjema

Nasjonale moderasjonsordninger i foreldrebetaling

Foreldre som benytter privat barnehage i annen kommune må ta kontakt med Oppvekstrådgiver Lene Holten dersom de skal søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Kontaktinformasjon

Lene Holten
Oppvekstrådgiver
E-post
Mobil 970 27 488