Om Helse og Omsorg

Kommunens tjenestetilbud skal dekke et bistandsbehov som er individuelt vurdert, står i forhold til grad av funksjonssvikt og tilpasses den enkeltes behov.

Ved behov for helse og omsorgstjenester bruk søknadskjema:


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

For nærmere opplysninger om søknader ta kontakt med saksbehandler Cecilie Tennøy eller avdelingsleder for Helse og omsorg, Ragnhild Kleive.

Aktuelle tjenester:

Helse og forebygging (helsestasjon, jordmor, fysioterapi, psykisk helse, rusbehandling, legekontor)

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing)

Sykehjem (kortidsopphold, langtidsopphold)

Tjenesten for funksjonshemmede (praktisk bistand, dagaktivitetstilbud)

 

Tjenester som ytes av helse og omsorgstjenesten er beskrevet i

Kontaktinformasjon

Ragnhild Kleive
Leder Helse og omsorg
E-post
Mobil 957 48 857
Carl Gunnar Orset
Seksjonsleder Helse og forebygging
E-post
Mobil 951 87 493
Eva Ulset
Seksjonsleder sykehjem
E-post
Mobil 975 46 702
Irene Apold
Seksjonsleder for hjemmetjenesten
E-post
Mobil 902 16 211
Irene Røe
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Mobil 416 32 663

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra