Søke Helse og omsorgstjenester

Kommunens tjenestetilbud skal dekke et bistandsbehov som er individuelt vurdert, står i forhold til grad av funksjonssvikt og tilpasses den enkeltes behov.

Ved behov for helse og omsorgstjenester bruk søknadskjema:


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

For nærmere opplysninger om søknader ta kontakt med saksbehandler eller leder for Helse og omsorg.

Aktuelle tjenester:

Helse og forebygging (helsestasjon, jordmor, fysioterapi, psykisk helse, dagaktivitetstilbud, rusbehandling, legekontor)

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand, matombringing, dagaktivitetstilbud)

Sykehjem (kortidsopphold, langtidsopphold)

Tjenesten for funksjonshemmede (praktisk bistand, dagaktivitetstilbud)

 

Tjenester som ytes av helse og omsorgstjenesten er beskrevet i

Kontaktinformasjon

Ragnhild Kleive
Leder Helse og omsorg
E-post
Mobil 957 48 857
Cecilie Tennøy
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 948 60 181
Carl Gunnar Orset
Seksjonsleder Helse og forebygging
E-post
Mobil 951 87 493
Eva Ulset
Seksjonsleder sykehjem
E-post
Mobil 975 46 702
Irene Røe
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Mobil 416 32 663
Irene Apold
Seksjonsleder for hjemmetjenesten
E-post
Mobil 902 16 211

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra