Sykehjem

Gjemnes sykehjem tilbyr kort- og langtidsopphold til menneske som treng heldøgns pleie og oppfølging i forbindelse med aldring, trening etter sykdom / operasjoner eller lindrende behandling ved alvorlig sykdom og død. Avlasting for menneske med særlig tyngende omsorgsoppgaver blir og gitt som korttidsplass ved Gjemnes sykehjem

Gjemnes sykehjem har tre grupper med 34 plasser for heldøgnsomsorg.

 

Somatisk- og skjermet avdeling 

Gjemnes sykehjem har til sammen 28 langtidsplasser med heldøgns omsorg, hvorav 7 plasser er tilrettelagt for personer med demens.

Hvem kan søke
Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg med tjenester i hjemmet, kan du søke om plass ved sykehjemmet.

Kriterier/vilkår
Du har behov for heldøgnsomsorg for å ivareta dine behov for daglig pleie og omsorg. For plass i skjermet avdeling må det foreligge demensdiagnose.

 

Søknadskjema: (PDF, 184 kB)

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenbetalingssatsene