Prøvetaking 2020

Det skal i 2020 tas følgende prøver:

 • Hjerne og lymfeprøver CWD
 • Kjever

Hjerne og lymfeprøver:

 

Hjerne og lymfeprøver av elg og hjort felt under jakt:

Gjemnes kommune er pålagt CWD prøver i form av hjerne og lymfeprøver av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt (som i fjor).

 

Alle hjortevilt som er 2 år eller eldre og som leveres til et viltbehandlingsanlegg, skal testes for skrantesjuke. Mattilsynet har ansvaret for prøvetakingen ved anleggene dersom det ikke er tatt prøve av dyret på forhånd.

 

Hjerne og lymfeprøver av fallvilt:

I alle kommuner i hele Norge skal fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke. Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt.

 

Felles for begge:

Fra hjortedyrene som omfattes av prøvetaking skal det tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Dette gjelder både fallvilt og hjortevilt felt under jakt. Dersom jeger eller andre, uavhengig av årsak, ikke får tatt ut lymfeknutene skal hjerneprøven likevel sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

 

Mer informasjon om hvordan man tar ut hjerneprøve og lymfeknuter for å teste et dyr for skrantesjuke finner du på Jakt og prøvetaking. Her finner du også informasjon om hvordan registrere prøve og hvordan man henter ut svar fra prøven.

 

Jegere vil få prøvetakingsutstyr for uttak av hjerne og lymfeknuter fra elg og hjort som felles under jakt. Disse kan hentes på kommunehuset i åpningstiden mellom 10-14 på hverdager. Prøvepakkene fra i fjor kan fremdeles brukes, men sjekk om portolappen har gyldig dato. Kommunen har bestilt ekstra portolapper til bruk på innsending på «gamle» pakker, og disse kan hentes på kommunehuset. Prøvene sendes i ferdigfrankert emballasje til Veterinærinstituttet for analyse. Husk å legge inn dyret og registrere prøven hos Hjorteviltregisteret. Registreringen er nødvendig for å finne svaret på prøven.

 

Kjeveinnsamling:

 

Kjeveinnsamlingen er todelt:

Fallvilt

Dyr felt under jakt

 

Kjeveinnsamling - Fallvilt:

Det skal leveres kjever fra hjort og elg som er 1 år og eldre for fallvilt, (se skriv fra 22 april 2020 tidligere tilsendt ettersøksjegerne). Ettersøkspersonell/kommunen sender inn kjever forløpende ved bruk av ferdig frankerte konvolutter som kommunen har fått tilsendt fra NINA. For fallvilt renskjæres fremre del av kjeven, merkes med lapp beregnet for kjeve og sendes inn fortløpende. Husk at samme merkelapper skal på alle prøvene som sendes inn, kjeve, hjerne og lymfeprøver. Dyret og prøven registreres i hjorteviltregisteret.

 

Kjeveinnsamling - Hjort og elg 1 år og eldre felt under jakt: 

For hjort og elg 1 år eller eldre skutt under jakt skal kjevene renskjæres, tørkes, og merkes. Til merking brukes den store delen av CWD prøvelappen. Bruk bare en merkelapp pr dyr. Hvis dyret er 2 år eller eldre brukes en del av merkelappen til hjerne og lymfeprøve (klistrelapp – det står på prøvelappen hvilken del som skal brukes til dette), og en del til underkjeve. Lappen til kjeve har hull, og man bruker tau eller lignende for å feste lappen til kjeven. Kjevene skal oppbevares til de kan sendes samlet. Innsamling og innsending skjer etter jakta er avsluttet, og kjeven må oppbevares av den enkelte. Kommunen vil etter jakta er avsluttet opplyse om tid og sted for innlevering. Innsending skjer av kommunen. Det er viktig at merkelapp festes godt. Dyret og prøven registreres på hjorteviltregisteret.

 

For ungdyr av hjort og elg (over ett år) skal det ikke tas skrantesjukeprøver, men kjevene skal sendes inn. Kommunen har egne kjevekort for disse dyrene, som kan hentes på kommunehuset.

 

Du kan finne mer om kjeveinnsamling her: https://www.nina.no/Miljøovervåking/Hjortevilt/Kjever-og-livmormateriale-fra-hjortevilt . Legger også ved eldre beskrivelsen om kjeveinnsamling, men den digitale versjonen er mer oppdatert . Se bort fra den delen om livmormateriale da dette ikke inngår i den pålagte innsamlingen for kommunen.

 

Det viktigste er:

 1. Ta ut kjeven straks dyret er slaktet.
 2. Flå kjeven og skjær vekk det meste av kjøttet (trenger ikke fjerne absolutt alt)
 3. Fyll ut merkelappen med all informasjon om det skutte dyret.
 4. Fest merkelappen til kjeven med en tråd e.l. Oppdater med slaktevekt senere dersom dyret ikke veies med en gang.
 5. Heng kjeven til tørk
 6. Unngå å pakke kjeven i plast
 7. Kjeven skal henge og tørke til den samles inn
 8. Innsamlingssted og tidspunkt kommer vi tilbake til etter jakta er avsluttet

Bilde av kjeve Camilla Næss/NINA  Bilde av kjeve NINA  

Kjevelapp

Merkelappen med opplysninger om dyrene (fellingslokalitet og fellingsdato, kjønn, nøyaktig vekt etc.) er viktig informasjon som både er viktig for forskningen og for den lokal hjorteviltforvaltningen. 
Kjevelappen brukes til å merke kjever fra felte dyr. Kjevelappen skal inneholde opplysninger om fellingslokalitet og fellingsdato, kjønn, nøyaktig vekt mm.  Disse opplysningene er avgjørende for at innsendt materiale (kjever) skal kunne bearbeides og gi meningsfylt informasjon om hjorteviltbestanden og jakta i ulike områder.

 • Skriv tydelig 
 • Fyll ut kjevelappen så fullstendig som mulig
 • Vei dyret nøyaktig 
 • Minst en hel kjevehalvdel inkludert alle fortennene skal leveres

 

Ved spørsmål om kjeveinnsamlingen kan undertegnede hos kommunen kontaktes, eller Vebjørn Veiberg og Christer Mo Rolandsen hos NINA.

Christer Moe Rolandsen - christer.rolandsen@nina.no – telefon: 416 13 266

Vebjørn Veiberg - Vebjorn.Veiberg@nina.no – telefon: 957 00 510 

Det er kommunen som arrangerer selve innsamlingen og innsendingen av kjever, og som skaffer til veie utstyr og kjevelapper. Spørsmål om dette rettes til kommunen.

 

Innsamling av kjever og kjønnsorgan (PDF, 550 kB)

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver natur- og viltforvaltning
E-post
Mobil 948 52 854

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra