Skrantesjuke - prøvetaking 2018-2020

Gjemnes kommune er pålagt prøvetaking av hjort og elg i perioden 2018-2020 som en del av den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke (CWD)

I vår kommune skal det tas prøver av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt. Dette kommer i tillegg til testing av fallvilt hvor alt hjortevilt over 1 år skal testes Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt. Fra de aktuelle dyrene tas det prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Dette gjelder både fallvilt og hjortevilt felt under jakt. Dersom jeger eller andre, uavhengig av årsak, ikke får tatt ut lymfeknutene skal hjerneprøven likevel sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Det skal ikke tas ut andre typer prøver, for eksempel møkkprøver, av hjortevilt i regi av kartleggingsprogrammet for skrantesjuke i 2018.

Alle hjortevilt som er 2 år eller eldre og som leveres til et viltbehandlingsanlegg, skal testes for skrantesjuke. Mattilsynet har ansvaret for prøvetakingen ved anleggene dersom det ikke er tatt prøve av dyret på forhånd.

Jegere vil få utlevert prøvetakingsutstyr for uttak av hjerne og lymfeknuter som felles under jakt. Prøvene sendes så i ferdigfrankert emballasje til Veterinærinstituttet for analyse. Kommunen får ansvaret for å distribuere prøvetakingsutstyret ut til valdene/jegrene, og dette vil skje nærmere jaktstart.

Bakgrunn:

Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. For å øke kunnskapen om utbredelsen av denne typen skrantesjuke er det viktig å teste alt fallvilt og alle villrein felt under jakt, samt ta prøver fra jakt på elg og hjort i områder nær Nordfjella villreinområde. En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes. Det skal i 2018 testes 30.000 dyr.

Offentlig informasjon om skrantesjuke finnes på Hjorteviltportalen

Veiledning om prøvetaking og merking av CWD, her finner dere informasjon om prøvetaking og merking av CWD-prøver.

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver natur- og viltforvaltning
E-post
Mobil 948 52 854

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra