Plansaker og dispensasjoner 2019

Gebyrregulativ for planbehandling og dispensasjoner fra arealplaner 2019
- Enkel  Middels Omfattende
Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer 4600 9200 13800
Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan 3450 6950 10350
Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan 6950 13800
Tillegg for tiltak som krever eget planprogram 6950 13800 20750
Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning 11550 23000 34550
Mindre reguleringsendring 6950 13800
Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar 17250 28750 46000
Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar 1600 3450 6950
Gebyrregulativ for dispensasjonssøknader
- Pris
Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)* 8400
Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)* 8400
Enkle dispensasjoner uten høringer 3150
Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid
* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.
For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.
For enkelte, omfattende saker kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.
Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Rådmannens avgjørelse av søknad om redukasjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.

Kommunestyret fattet i møte 20.11.2018 slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 gebyrregulativ for byggesaksbehandling mv. 2019, jamfør forslag datert 29.10.2018. Regulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2019.

Frivillige lag og organisasjoner som er åpen for, og er til allmenn nyttige formål iht. sine vedtekter betaler 50% av kommunale avgifter. Det gjelder fra og med PS 58/18 og til og med PS 60/18.

Regulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 §33-1.


1. Gebyret omfatter administrativ og politisk behandling inklusiv veiledning til søker, mottakskontroll, sjekk mot temakart, risiko- og sårbarhetsvurdering, befaringer, innhenting av nødvendige opplysninger og høringsuttalelser, intern kopiering, oppdatering av digitalt planregister, samt eventuell klagebehandling.


2. Utgifter til ekstern kopiering, plotting, kunngjøringer og avtalt sakkyndig bistand kommer i tillegg til gebyret.


3. Dersom gebyret blir åpenbart urimelig høyt sett i forhold til arbeidsmengde og kostnader saken medfører kommunen, kan rådmann etter skriftlig søknad fastsette et passende, redusert gebyr.

Regulativet er vedtatt av kommunestyret i møte 20.11.2018 sak 59/18.

Kontaktinformasjon

Jørgen Jung Jensen
Rådgiver plan
E-post
Mobil 468 13 379