Plansaker og dispensasjoner 2020

Gebyrregulativ for planbehandling og dispensasjoner fra arealplaner 2019
- Enkel  Middels Omfattende
Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer 4800 9600 14400
Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan 3600 7200 10800
Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan 7200 14400
Tillegg for tiltak som krever eget planprogram 12000 14400 21600
Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning 12000 24000 36000
Mindre reguleringsendring 7200 14400
Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar 17800 29700 47500
Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar 1700 3600 7200
Gebyrregulativ for dispensasjonssøknader
- Pris
Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)* 8700
Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)* 8700
Enkle dispensasjoner uten høringer 3300
Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid
* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.
For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.
For enkelte, omfattende saker kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.
Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, men det kan søkes om redusert gebyr. Rådmannens avgjørelse av søknad om redukasjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 1-9.

Kontaktinformasjon

Jørgen Jung Jensen
Kulturleder og avd.leder Areal og drift
E-post
Mobil 911 57 352