Plansaker

- Enkel  Middels Omfattende
Forhåndsuttalelse til private planforslag/- endringer 4450 8900 13350
Oppstartsmøte for tiltak i samsvar med kommuneplan 3350 6700 10000
Oppstartsmøte for tiltak utenom kommuneplan 6700 13350
Tillegg for tiltak som krever eget planprogram 6700 13350 20050
Tillegg for tiltak som krever konsekvensutredning 11150 22250 33400
Mindre reguleringsendring 6700 13350
Reguleringsplan eller vesentlig endring under 5 dekar 16700 27800 44500
Større reguleringsplan, tillegg per påbegynt dekar byggeområde over 5 dekar 1550 3350 6700
- Pris
Dispensasjon fra planer i plan- og bygningsloven § 19 (kommuneplan, reguleringsplan)* 8100
Plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag)* 8100
Enkle dispensasjoner uten høringer 3050
Gebyr for spesielt krevende dispensasjonssaker, for eksempel oppdrettssøknader, beregnes etter medgått tid
* Ved flere dispensasjoner i samme sak reduseres gebyret med 50% på andre dispensasjon.
For dispensasjonssøknader der arbeidene er ulovlig igangsatt økes gebyret med 100% som følge av ekstra arbeid med saksbehandling og oppfølging.
Det kreves ikke ekstra gebyr for klagebehandling.
Alternativt kan det avtales at gebyr beregnes etter medgått tid.
Gebyr kan kreves innbetalt før saken legges fram for politisk behandling