Planer og styringsdokument

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 03.09.2019 arealdelen til ny gjeldende kommuneplan 2019-2031

 

Kommuneplan 2019-2031

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Gjemnes kommune har i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 10-1 valgt å slå sammen kommunens planstrategi med oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Med hjemmel i pbl §§ 11-12 og 11-13 vedtok Gjemnes kommune 11.02.2020 oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og at forslag til planprogram for kommunens planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Til informasjon er det ved en inkurie brukt feil lovhjemmel i vedtaket, grunnet feil lovhjemmel brukt i saksframlegget til formannskapet i Gjemnes kommune. Dette blir rettet opp.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider, gjemnes.kommune.no, og ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset til Gjemnes kommune.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, til planprogrammet eller planstrategien sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for å komme med merknader settes til 30.04.2020

 

Samfunnsdel og planstrategi 2019 - 2023

 

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for sjøområder

Gjemnes kommunestyre vedtok i møte 29.05.18, sak 23/18, kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.

Kommunedelplan for Sjøområder

 

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner

 

Kommunedelplan for astaddalen
Kommunedelplan - Sentrumsplan for Batnfjordsøra

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 1/20 at forslag til planprogram for kommunedelplanen for Batnfjordsøra, «Sentrumsplanen», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 vedtok Gjemnes kommune 11.02.2020 oppstart av arbeidet med kommunedelplanen «Sentrumsplanen» for Batnfjordsøra og at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Til informasjon er det ved en inkurie brukt feil lovhjemmel i vedtaket, grunnet feil lovhjemmel brukt i saksframlegget til formannskapet i Gjemnes kommune. Dette blir rettet opp.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmesider, gjemnes.kommune.no, og ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset til Gjemnes kommune.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet med kommunedelplanen «Sentrumsplanen» eller til  planprogrammet sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for å komme med merknader settes til 30.04.2020

Sentrumsplan Batnfjordsøra

 

 

Temaplaner

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

 

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

 

Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikten er en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i Gjemnes, samt faktorer som kan påvirke helsetilstanden. 

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer i kommunen og vurdere årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer.

Denne oversikten gir en status over positive og negative faktorer i Gjemnes kommune anno 2019.

Folkehelseoversikt

 

Energi og klimaplan

Gjennom å ha utarbeidet en energi- og klimaplan vil kommunen ha en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet. Energi- og klimaplanen synliggjør gode tiltak innenfor både energiefekktivisering og energiforsyning, og den inneholder en konkret handlingsplan for realisering av tiltakene.

Energi og klimaplan

 

Kontaktinformasjon

Eirin Husby Frey
Rådgiver plan og byggesak
E-post
Mobil 481 29 689