Vegadresser

Adressetildeling for hele Gjemnes kommune er et prosjekt som ble påbegynt i 2009 og vil pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser.

Bakgrunnen for arbeidet er påtrykk fra sentrale styresmakter og et felles adresseprosjekt satt i gang av Statens kartverk. Innføring av vegadresser i kommunen vil være med på å sikre liv og helse, og gi samfunnsøkonomiske gevinster. Statens kartverk er rettleder ved oppretting og forvaltning av et felles adressesystem for hele landet.

Kommunestyret har i møte 28. mai 2013 gjort vedtak om navn på 47 veger i Gjemnes kommune. Vegnavnene har vært ute til offentlig høring, samt til høring hos stedsnavntjenesten hos Statens kartverk. Innspill fra innbyggere og navnekonsulenter er blitt behandlet i Stadnamntvalget før det ble fattet navnevedtak i kommunestyret. Vedtak om vegnavn er endelig og kan ikke påklages.

Hva skal ha egen adresse?

Matrikkelloven legger premissene for hva som regnes som egen adresseenhet. Forenklet kan en si at alle bolig-, fritids-, nærings- og offentlige bygg i en kommune skal tildeles adresse. Videre skal alle boenheter med egen inngang ha egen adresse. Dette medfører at for eksempel utleieleiligheter med egen inngang skal tildeles en egen unik adresse som er ulik resten av huset. Våningshus som for eksempel har en kårbolig med egen inngang skal også tildeles egen adresse.

Prinsipper for adressetildeling

Adresser på høyre side av vegen gis oddetall og adresser på venstre side av vegen gis partall.

For de adressene som ligger i boligfelt rundt om i kommunen, er det mest vanlig med en tradisjonell, fortløpende adressering. Det skal settes av adressenummer for ledige tomter og mulige endringer i avkjørselsmønsteret langs vegen. Dette prinsippet er tilrettelagt for tett bebygde områder og tar liten hensyn til de lange adresseparsellene vi har mange av her i kommunen. For adressering på landsbygda har kartverket derfor utarbeidet et adresseringsprinsipp som kalles avstandsnummerering. Prinsippet er at adresseenheten gis sin adresse ut fra avstanden fra vegparsellens startpunkt, dividert med 10. Med andre ord øker adressenummeret med 1 for hver 10 m langs vegen. En bolig som ligger 750 m inn på en veg gis dermed nummer 75 eller 76, avhengig av hvilken side av vegen den ligger på.

For hyttefelt og setrer uten eget vegsystem, typisk på fjellet, kan det være aktuelt med en områdeadressering, hvor man tildeler adresser fortløpende i feltet uten hensyn til vegsystem.

Kontaktinformasjon

Eli Grete Moen
Konsulent oppmåling
E-post
Mobil 922 54 354

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra