Nytt fra administrasjonen Desember 2018

Her finner du rådmannens orientering til kommunestyret fra siste kommunestyremøte. Dette er en generell oppdatering om hva Kommunen foretar seg og er et utdrag fra møteprotokollen.

Orientering til kommunestyret 11.12.2018 (Her finner du møteprotokoll) 

 

Orientering til kommunestyret 29.1.2019

 

Sentraladministrasjonen

 • Sykefravær desember i %: 6,8 (1,1 egenmeldinger)
  • 4. kvartal 2018:                 7,5(1,2 egenmeldinger)
  • Hele 2018:                          7,8 (1,1 egenmeldinger)
 • Håvard F Kvisvik leies ut i 25 % stilling til helseinnovasjonssenteret
 • Tone Aarsund er barnehagefaglig ansvarlig og rektor for voksenopplæringa fra 1.1.2019
 • Synkende elevtall i voksenopplæringa når flyktningene går ut av introduksjonsprogrammet. Det er 8 igjen nå. Må vurdere andre, mindre og rimeligere lokaler
 • Kurs ledere januar
 • Ass.rådmann fedrekvote august.
 • Lokale lønnsforhandlinger august
 • Ny IA-avtale signert i desember. Lokal avtale om utvidet adgang til egenmeldinger
 • Iverksatt arbeid med ungdomsmiljøet
  • Kartlegging - Spekter
  • Snu-metodikk (kartlegging)
  • Utvide MOT-medlemskapet til ¨omfatte flere tjenester
  • Ungdomsklubben – forskjellige tiltak
  • Engasjere foreldre og elever enda mer
  • Søkt midler for å styrke skolehelsetjeneste
 • Interkommunal plannettverk
 • Styringsgruppe brann og redning
 • 22.1.2019 ordfører og rådmann til stede på felles møte for alle ansatte i skoler og barnehager i Gjemnes – presentasjon av oppvekstprosjektet i regi av Nettverk Nordmøre: Sammen skaper vi framtida

 

 

Barnehagene

Lyser ut 4 60% utdanningsstillinger, med forbehold om kommunestyrets godkjenning

Hovedopptak barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

 

Batnfjord skole

Etter nyttår har vi hatt mye jobb med saken vår mht ungdomsmiljøet i kommunen.

Vi har jobba med flere mobbesaker.

Nå er vi godt i gang med diverse tiltak på skolen, og vi følger handlingsplana som blei lagt i kommunalt møte.

Ellers nytter vi oss så godt vi kan av ski-og akemuligheter alt mens vi har snøen her!

 

 

Angvik skole

Rektor jobbar fortsatt med å sette seg inn i arbeidsoppgåver og rutiner på skulen. Har fått svært god mottaking både frå elevar, personale og føresette.

Ein noko tøff start på bygningsfronten: to vannskadar på skulen etter jul; begge er reparert, men taklekkasjen på gymfløy må undersøkast nærare mtp mulege fuktskadar i tak.

Elevundersøkinga i 7. klasse viser jamt over gode resultat. Spesielt gledeleg er det at elevane melder om ein god læringskultur (langt over nasjonalt snitt). Angvik skule ligg noko over kommunalt snitt på dei fleste område, sett bort frå faglege utfordringar, felles reglar og mestring. Dette blir fokusområde for skulen framover.

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg fikk varsel om to tilsyn rett over nyttår. Det ene er brannettersyn av Helse og omsorgssenteret utført av Molde brann- og redningstjeneste. Tilsynet ble gjennomført i midten av januar og der venter vi på en rapport. Det andre tilsynet skal gjennomføres i februar og er knyttet til Nåstad omsorgsboliger og har tema vold og trusler på arbeidsplassen. Det er Arbeidstilsynet som skal gjennomføre dette tilsynet.

 

 

Areal og drift

Kostra-rapportering pågår for hele avdelinga.

Renhold på voksenopplæringa og på lysfabrikken er kommet inn under renholdsavdelinga.

Branntilsyn av særskilte brannobjekt pågår og utføres av Molde brann- og redningstjeneste.

 

Kommunale planer:

Kommuneplana - skal forhåpentligvis være klar til Formannskapet 19.mars.

Torvikbukt sentrum – Arbeidet er igangsatt igjen.  (Neste steg er møte med SVV for å løse innsigelser knyttet til antall avkjørsler).

Nåstad reguleringsendring – Arbeidet er igangsatt igjen.  (Ble stilt i ro i tilfelle det ble behov for arealet til nytt sykehjem).

Høgset fergekai – Jobbes med å løse innsigelse fra Fylkesmannen

Sykehjemstomta – gjenopptar planarbeidet. Kommunen har fått tilbud om en annen tomt. Det vurderes, og en vil besvare henvendelsen

Folkehelseplana – er i gang med samtaler med ledere innenfor hver sektor, Vanskelig å sette sluttdato, men arbeidet går godt

 

Private planer:

Oppigardshaugen (Angvik) – Har vært varslet oppstart, kommunen venter på planforslaget

Hestelandsbyen (Angvik) – Har ikke hørt noe siden oppstartsmøtet 27/6-2018.

Sjøbakken veranda (Angvik) – Angvik prosjektering har bedt om oppstartsmøte

 

Kommer fortsatt mange dispensasjonssøknader

 

Natur- og viltforvaltning:

Rapportering av jaktstatistikk ajour, med unntak av et rådyrvald som ikke har levert.

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd må produseres.

Nye avtaler med ettersøksjegere skal behandles politisk og utlyses. Retningslinje for ettersøksarbeid utarbeides og godkjennes sammen med avtalene.

Retningslinjer viltfondet – Nytt utkast til retningslinjer er skrevet og skal politisk behandes.

 

Landbruk

Nytt digitalt system for behandling av søknad om SMIL og drenering fra 2019. Nettsiden skal være oppe og gå 11. februar 2019 og søknadsfrist er 1. mars.

 

Arbeid med ny regional vassforvaltningsplan er påbegynt. Høringsfrist for planen blir 01.04.-30.06.2019

 

Prosjekt:

Batnfjord skole – plan- og byggekomiteen har godkjent budsjett – behandles i kommunestyret i dag.

Astaddalen barnehage – formannskapet har godkjent budsjettsak – behandles i kommunestyret i dag.

Solsida 4 – prosjektering av infrastruktur pågår

Søvika boligfelt – etablering av slamavskiller

 

Kultur

Ungdomsrådet

            Det vart vald nye representantar til ungdomsrådet like før jul.  

Desse er no med:

Joakim Myklebost Tangen     Fast representant       På val i 2019

Linus Engdahl                        Fast representant       På val i 2019

Silje Brandvik                         Fast representant       På val i 2019

Anette Angvik Astad               Fast representant       På val i 2019

Ruben Fredrickson                Fast representant       På val i 2020

Iver Nybø Botterli                   Fast  representant      På val i 2020

Vebjørn Meisingset                Fast representant       På val i 2020

 

Edvard Sætran Solli               1. vararepresentant    På val i 2019

Stephany Crespo                   2. vararepresentant    På val i 2019

 

I tillegg møter Leif Ståle Engdahl som kommunestyret representant i valperioden.

 

Joakim Myklebost Tangen vart attvalt som leiar for eit år.

Det nye rådet har alt hatt 2 møter på nyåret og drøfta ungdomsklubb, folkehelse, kommuneplan og UKM.

 

UKM

Gjemnes skal stå som arrangør for UKM i februar. Dette er eit fellesarrangement med Tingvoll og Nesset. Det er svært liten påmelding til no.  Dersom vi ikkje får meir påmelding, kan vi bli nøyd til å avlyse. Det er i så fall første gongen på 30 år!

 

Biblioteket

Vi har på nyåret hatt vårt halvårlege bibliotekmøte med vår felles biblioteksjef i Kristiansund og kan stadfeste vårt gode samarbeid. Besøk og utlån på biblioteket ser ut til å være stabilt. Vi kjem tilbake til statistikk seinare.  

 

Batnfjordsøra, 29.1.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann

 

 

 

 

Sentraladministrasjonen

 • Nytt saksbehandlingssystem Public 360 – i gang før 1.7.2019. Kick-off i Kristiansund
 • Avholdt møte med Molde kulturskole. Kristiansund senere denne uka. Vil invitere våre representanter i Kulturskolens til møte og drøfte alternativene
 • Sykefravær – feil i systemet, og vi har ikke fått korrekte tall før nå
 • 3. kvartal 7,2 % (0,8% egenmeldinger)
 • 1.1.- 31.10: 8,5% (1,1% egenmeldinger)
 • Møter med Molde brannvesen
 • Møter vedr kaia på Høgset – avtaler
 • Gledelig melding om studieplasser for barnehagelærere ved Campus Kristiansund/HIKSU. Oppstart høst 2019. Rådmannen tok opp saken gjennom ORKide i sin tid, og det er jobbet godt med saken fra Nettverk Nordmøre etterpå.
 • Rådmannen har også deltatt på styringsgruppemøter i DMS Kristiansund og Helseinnovasjonssentret
 • Fylkeskommunens regional og næringsutvalg avviklet bedriftsbesøk og møte i Gjemnes 4.12
 • 7.12.2018 vedtak fra kommunal og moderniseringsdepartementet om grensejustering


Barnehagene

 

 • Nettverk Nordmøre: Arbeidet med læringsløyper er godt i gang. 3 år - utdanner en utviklingslærer på hver bhg/skole i kommunen.
 • I løpet av våren 2019 - i gang med regional oppvekstlederutdanning med vekt på endringsledelse i samarbeid med NTNU. Film om arbeidet er tilgjengelig.

Angvik skole


Har hatt en fin høst selv om været ute har vært mye dårlig.
Fikk av den grunn ikke gjennomført fjelltur i høst.


Svømmeundervisninga har kommet i gang.
Angvik disponerer svømmehallen ett par timer hver tirsdag formiddag.
Drar av gårde med to grupper (halve skolen) som skifter mellom svømmeundervisning og musikkundervisning i kulturstua før de reiser tilbake til skolen, og har da to timer igjen av skoledagen.
Skolen deltar i Nettverk Nordmøres prosjekt om framtidsskolen. En deltaker kom motivert og oppglødd tilbake etter samling i Surnadal sist uke


Elevene gjennomførte i samarbeid med FAU en flott førjulsfest på grendahuset i Flemma med foreldre, søsken og besteforeldre. Når festen nå er avviklet, blir det mer ro til det faglige arbeidet fram mot jul. Skolen har felles adventsstund hver mandag morgen for hele skolemiljøet der ansvaret er fordelt mellom klassene og det juleverksted. Andre aktiviteter er juleverksted, skolegudstjeneste/alternativ aktivitet i samsvar med Utdanningsdirektoratets veileder den siste uka før jul. På tradisjonell vis blir det felles måltid siste dagen med julegraut som er sponset av bygdekvinnelaget.


Bemanninga er nå fulltallig etter foreldrepermisjon


Forbereder endring i ledelse av skolen ved årsskiftet med jevnlige møter om ulike utfordringer/aministrative oppgaver og ansvar.


Helse og omsorg.


Det er fortsatt en del ledige sykehjemsplasser her i Gjemnes, og det kan se ut som situasjonen vil forbli slik en stund framover. Avtalen med Kristiansund om salg tre av sykehjemsplasser er derfor forlenget fra nyttår og fram til sommeren 2019.


Torsdag forrige uke ble det arrangert julebord for beboere og pårørende ved sykehjemmet. Dette er en tradisjon som både beboere og pårørende gir uttrykk for er en positiv opplevelse.


Ellers så har det vært jobbet med å utarbeide opplæringsplan for helse og omsorg i 2019. Dette er noe som gjøres hvert år. Planen innebærer nettkurs, internkurs, eksterne kurs, ulike fagutdanninger og videreutdanninger. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med tillitsvalgte, og planen legges til grunn for søknader om tilskudd til kompetanseheving.

Areal og drift

Landbruk:

 • SMIL-søknader er behandlet for 2018. Søknadsfrist 1. mars for 2019.

Naturforvaltning:

 • Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang har vært på høring med høringsfrist 04.12.2018, 3 høringssvar mottatt.
 • Gjeldende ettersøksavtaler går ut i 2018, instruks for ettersøk og nye avtaler utarbeides. Avtaler skal ut på konkurranse. Gjeldende avtaler forlenges til nye er på plass.
 • Bestandsplaner for hjorteviltvaldene går ut i 2018, nye planer behandles for 3 nye år.
 • Behandling av jaktdata startes når jakta er ferdig til jul. Blant annet vekter, setthjort og fellingstall skal rapporteres til hjorteviltregisteret og SSB.
 • Forsøplingssak i Angvik følges opp.
 • Rapporteringssystem for kommunens klimautslipp må utarbeides, evt. kjøpe inn rapporteringssystem. Kommunen er med i Klimanettverk Nordmøre, 4 møter samt kickoff-samling er avholdt. Arbeidet fortsetter i 2019.
 • Regional plan for vassforvaltning skal rulleres. Kommunen blir involvert gjennom møter, høringer og tiltaksgjennomføring. Første møte 12.12.2018.

Plan:

 • Høringsfrist Høgset fergeleie utgått. Fylkesmannen har innsigelse til om planen sikrer tilstrekkelig sikkerhet som stormflo og havnivåstigning
 • Mindre endring i Haltlitunet vedtatt i formannskapet
 • Mange dispensasjonssøknader i høst/vinter

Prosjekt:

 • Astaddalen barnehage – byggeprosjekt pågår
 • Batnfjord skule – anbud overstiger budsjett – evaluering nå på onsdag
 • Øratunet – rehabilitering av fasade gjennomført
 • Samfunnshuset – rehabilitering ventilasjonsrom
 • Solsida 4 – prosjektering av infrastruktur igangsatt

Kultur

 • Gjemnesminne er no ute i handelen og sale ser ut til å gå bra.
 • Det er tid for julekonsertar. Den tradisjonelle julekonserten vi arrangerer i samarbeid mellom Gjemnes musikkråd og kulturkontoret skal være førstkomande søndag den 16.des kl. 15.00 i Øre kyrkje
 • Skisesongen står for døra og med det StikkUT ski med postar langs skiløypene på Osmarka og på Fursetfjellet.
 • 34 har søkt om dispensasjon frå Lov om motorferdsel i utmark (scooterløyve) innan fristen den 1. des. Dette er om lag det same talet vi hatt dei siste åra.


Rådmannen og hennes administrasjon takker kommunestyret og innbyggerne for samarbeidet i 2018, og ønsker en fredfull jul og godt nytt år!

Her finner du eldre utgaver av Gjemnesnytt