Høringsuttalelse til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune

Kommunestyret i gjemnes vedtok i møte 29.05.2018, sak 22/18, innsigelse mot reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune vedrørende deponi for uorganisk, farlig avfall.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmet Tingvoll, Sunndal og Gjemnes kommune felles innsigelse til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS fordi planen i vesentlig grad er:

 • i strid med plan og bygningsloven § 1-1, første ledd
 • i strid med interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre (Sjøområdeplana)
 • i strid med forvaltningsmål og miljømål i Vannforskriften
 • i konflikt med næringslivsinteresser og fritidsinteresser i nabokommunene
 • i konflikt med naturmangfoldet, naturmangfoldloven §§ 8-12.
 • i konflikt med kulturminner, kulturminneloven § 3 (Honnhammaren i Tingvoll) 
 • skadelig for områdets/regionens omdømme.

Innsigelsen gjelder:

 • planen i sin helhet. 
 • havneområdet og industriområdet, herunder sjøfyllingen. 
 • deponi for uorganisk farlig avfall.
 • deponiene 2, 3, 4 og 5 for ordinært og inert avfall.

Fullstendig høringsuttalelse (PDF, 3 MB)

Vedtak (PDF, 136 kB)