Kommuneplanens arealdel 2019-2031 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 25.03.2019 sak 12/19, at revidert utkast av kommuneplanens arealdel sendes på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl § 11-14.

Det høres i denne runden kun på de endringer som er gjort fra 1. gangs høring, og da primært på forslag til endret arealbruk og bestemmelser. Det åpnes ikke for nye forslag til arealbruk i denne høringsrunden.

I forbindelse med revidering av kommuneplanen vedtok formannskapet også at administrasjonen skal igangsette prosessen med å oppheve reguleringsplanene for 1993.0003 Trøaholmen Grønset, 2005.0001 Halset boligområde og 1998.0001 Haltlitunet boligområde.

Plandokumentene kan sees her på kommunens hjemmeside og på kommunehuset.

Eventuelle merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 16.05.2019 til: post@gjemnes.kommune.no eller Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra

Reviderte plandokumenter:

Plankart (PDF, 9 MB)

Planbestemmelser (PDF, 886 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

Innsigelsesbehandling (PDF, 540 kB)

Merknadsbehandling regionale og statlige myndigheter (PDF, 997 kB)

Merknadsbehandling privatpersoner, lag og foreninger (PDF, 615 kB)

Formannskapets vedtak (PDF, 54 kB)