Melding om oppstart av privat detaljregulering for Oppigardshaugen boligfelt i Gjemnes kommune.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Oppigardshaugen.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med hovedsakelig eneboliger samt 2-4 tomter for 4- og 2- mannsboliger.

Planområdet er vist på vedlagte kart.

I forslag til ny kommuneplan for Gjemnes kommune som har vært ute til 1. gangs offentlig ettersyn, er planområdet avsatt til framtidig boligområde. Det er kjørt egen KU i kommuneplanprosessen for området og det er ikke kommet merknader i forhold til planlagt arealbruk i forbindelse med høringsperioden. Gjemnes kommune stiller derfor ikke krav om konsekvensutredning og planprogram. Planområdet ligger sentralt til sør for eksisterende byggefelt, ca. 300-400 meter fra barnehage/barneskole og ca. 500-600 meter fra butikk. Planområdet er ca. 30 daa.

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, samt elektronisk på Angvik Prosjektering AS sin nettside; www.angvik-prosjektering.no og på Gjemnes kommune sin nettside www.gjemnes.kommune.no. Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Vi ber om at innspill til planarbeidet, med frist satt til 21. november 2018, sendes Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no

Kopi sendes: Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller på epost: post@gjemnes.kommune.no

 

oppigardshaugen - Klikk for stort bilde