Reguleringsendring for Solsida 3 - kunngjøring av vedtatt plan

Kommunestyret i Gjemnes kommune vedtok i møte 29.05.2018, sak 25/18 reguleringsendring for Solsida 3. Planendringen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse med 2-, 4- og 6-mannsboliger på områder som tidligere var regulert til eneboliger. 

Plankart (PDF, 412 kB)

Bestemmelser (PDF, 165 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Vedtak

 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra underretningen er mottatt, jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagen skal være skriftlig og sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no.