Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - høring

Gjemnes kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 18. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 18. mai kl 15.00. Høringsuttale sendes til post@gjemnes.kommune.no

Stortinget har satt av ca 150 millioner til bredbåndsutbygging i 2018. Målet med ordningen er å gi støtte til utbygging i områder som mangler grunnleggende bredbåndstilbud, og som det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene er fordelt videre til fylkene etter en fordelingsnøkkel basert på den faktiske bredbåndsdekningen i fylket. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en ramme på 17, 3 millioner

Hvite felt

Ordningen skal støtte utbygging i grunnleggende "hvite områder" eller oppgradering av eksisterende bredbåndstilbud i hvite NGA-områder. "Hvite områder" er definert som områder der husstander og bedrifter ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s eller høyere. Hvite NGA-områder er områder som ikke har tilbud om 30 Mbit/s eller mer.

Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndstilskudd:

 1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
 2. Forbedring av eksisterende bredbåndstilbud
 3. Kostnadseffektivitet
 4. Lokal medfinansiering (minst 25 % av total prosjektkostnad)
 5. Plan for bærekraftig drift
 6. Påvirkning på lokal samfunnsutvikling

Følgende områder utredes for utbygging av høykapasitetsbredbånd i denne søknaden:

 1. Fagerlia - Flemma
 2. Angvik  – Osmarka
 3. Torvikdalen
 4. Bergsøya
 5. Storlandet
 6. Åndal – Furset - Gaupset

 

Lokale bidrag

Vi oppfordrer derfor næringsliv og innbyggere i de områdene som søknaden gjelder for, å engasjere seg ved bl a å kartlegge interessen i området, utføre hastighetsmålinger som tilbakemelding på dagens tilbud, sikre tilgang til gatelysstolper, dugnad f. eks grøfting o.l. I kravet om at lokale bidrag skal utgjøre minst 25 % kan egeninnsats og- kapital fra kommunen, private, lokalt næringsliv, dugnad osv inngå.  

Gjemnes kommune ønsker å få inn innspill fra sine innbyggere om status og behov i de ulike delene av kommunen. Spesielt interessert er man i å komme i dialog med bygdelag og velforeninger, samt få oversikt over den faktiske dekningen i de ulike områdene. 

 

Det er stor konkurranse om offentlige tilskudd, og områder hvor innbyggerne viser særskilt engasjement og interesse for saken vil ofte stå sterkere. Gjemnes kommune ønsker derfor innspill til prioritering av områdene og informasjon om eventuelle lokale forhold som bør vektlegges fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger.

 

Det vises til evalueringskriteriene for ordningen som oppgitt over, men kommunen ønsker også å høre argumenter knyttet for eksempel til:

 • Opplevd / målt båndbredde i området (gjerne i sammenligning med tilbudt båndbredde) Her kan hver enkelt husstand bidra ved å gjennomføre en speedtest i eget nett og sende resultatet inn til  Gjemnes kommune v/Olav Nilssen på e-post: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no

  Gå inn på http://www.speedtest.net

 • Muligheter for lokal dugnadsinnsats (f.eks. grøftegraving)
 • Muligheter for tilgang til eksisterende infrastruktur (f.eks. grøfter, trekkerør, stolper, bygninger)
 • Plasseringsmuligheter for node / noderom / kabelskap / elektronikk el.
 • Mulighet for lokalt finansieringsbidrag gjennom bidrag fra bedrifter, lag/foreninger eller enkeltpersoner

Innspill kan sendes til post@gjemnes.kommune.no og merkes «Høringsuttalelser bredbåndsutbygging». Innspillene må være kommunen i hende innen 18. mai  kl. 15:00.

For mer informasjon om planene kan kulturleder Olav Bjørn Nilssen kontaktes på telefon 99 72 63 56 / 71 29 11 98.