Varsling om oppstart av detaljregulering for Tørriset habiliteringssenter gbnr 27/1 og 27/2 i Gjemnes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Tørriset habiliteringssenter.

  

Ecura bo & habilitering AS er tiltakshaver og Norconsult er forslagsstiller som utarbeider reguleringsplanen. Gjemnes kommune er planmyndighet og har i oppstartsmøtet fastsatt at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for at gårdstunet med tilgrensende landbruksarealer og eksisterende hyttefelt på eiendom gbnr 27/1 og 27/2 kan utvikles til et bo og habiliteringssenter. Her vil det være behov for å bygge oppholdsboliger for tjenestemottakerne og utvikle bygningsmassen til de aktiviteter senteret ønsker å bedrive. Det er ønskelig å bruke området til landbruk og gårdsrelaterte aktiviteter.

Brev sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når det på et senere tidspunkt er utarbeidet et planforslag, vil dette legges ut til offentlig ettersyn og berørte parter vil bli varslet. Offentlig ettersyn blir også kunngjort på kommunens nettsider.

Innspill sendes til Altinn eller Norconsult, avd. Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127 B ,7031 Trondheim, eller som e-post til linn.kristin.hassel@norconsult.com innen 25. februar 2022.
Merk innspill med «detaljregulering Tørriset habiliteringssenter»

Kart med planavgrensning for planområdet (PDF, 549 kB)

Referat fra oppstartsmøte  (PDF, 307 kB)