Nytt fra administrasjonen 10 desember 2019

Sentraladministrasjonen

 • Sykefravær
  Oktober: 6,2% (1% egenmelding, 5,2% sykmeldinger)  
  November: 5,6% (1,2% egenmelding, 4,4% sykmelding)
  1.1.2019 – 30.11 7,9% (1,1% egenmelding, 6,7% sykmelding)
 • Planlegging av tiltak for økt nærvær: Lokal IA-dag på nyåret. Gruppe med Bedriftshelsetjeneste, NAV, ledere, tillitsvalgte
 • Tilsetting av Økonomisjef
 •  KF Delegeringsreglement – jobbes med innlegging av ca 1700 delegeringshjemler
 • Gjemnes kommune er pilot på årshjul i kvalitetssystemet – gjennomgang med Compilo i går. Modulen tilgjengelig for oss snart (forhåpentligvis i dag)
 • Møter med BHT planlegge bistand 2020 gjennomført (sentraladm og barnehager gjennomføres i dag)
 • PHD_prosjektet – fremmer sak om dette over nyttår
 • Nye superbrukere i kvalitetssystemet og redaktører hjemmeside.
 •  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge». Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søknadsfristen er 13. desember 2019. Kommunens kontaktperson er: Leif-Ståle Engdahl tlf: 90117897
 • Rådmannskollegiet på Nordmøre hadde i går møte med ny direktør for Helse Møre og Romsdal og samhandlingssjefen i HMR

Solsida barnehage 4

Solsida barnehage har jobbet med sykefraværet, det er redusert i forhold til samme periode i fjor.

Helse og omsorg

Forrige uke deltok helse og omsorg på rekrutteringsdag ved Høyskolen i Molde. Gjemnes kommune hadde egen stand der de markedsførte seg inn mot tredje års vernepleier- og sykepleierstudenter. Både seksjonsledere og tillitsvalgte deltok på standen. En av studentene har i etterkant tatt kontakt og skal på intervju.

Denne uken skal hjemmetjenesten starte med «aktivitetsregistrering». Det vil si at ansatte skal registrere visse typer aktiviteter ved hjelp av arbeidstelefonene sine. I første omgang er det direkte brukertid, transporttid og innetid som skal registreres. Hjemmetjenesten er en kompleks tjeneste der ting endrer seg raskt, og målet med registreringen er blant annet å få en oversikt over hvor mye av tiden som brukes på de enkelte oppgaver. På denne måten får man også et nullpunkt, slik at man kan måle endringer i omfang av oppgaver og effekt av tiltak som iverksettes.

Areal og drift:

 • Batnfjord skole – byggearbeid pågår -i rute
 • Rammeavtaler – bygg/el/rør – signert.
 • Solsida 4 – avtale opparbeidelse signert.
 • Sykehjem – romprogram ble utarbeid gjennom arbeidsgruppe. Romprogram skal diskuteres og oppgraderes. Reguleringsplan godkjent.
 • Angvik skole – varmepumpe montert og fungerer
 • Gjemnes kirke – taktekking, ferdig
 • Astad – avløpsledning til boliger nord for Astadelva, ferdig
 • Samfunnshuset – oppgradering av vvs-anlegg, ferdig

Nye oppgaver for kommunen innenfor jord- og skogbruksområdet – informasjon fra jordbrukssjefen:

Det er fremdeles litt uklart hva dette vil innebære av merarbeid, da det har kommet svært lite informasjon om det fra staten sin side. Det jeg vet har jeg funnet ut selv ved å aktivt gå inn på kommunaldepartementet sine hjemmesider.

 •  Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
 •  Tilskudd til tiltak i beiteområder
 •  Enkelte oppgaver etter forurensingsloven
 •  Tilskudd til landbruksveier
 •  Oppgaver i forbindelse med EUs vanndirektiv

 

NMSK vil kunne medføre en større arbeidsbelastning, særlig med tanke på at Allskog i løpet av 2020 skal utarbeide en ressursoversikt (skogbruksplan) for hver skogeier i kommunen. Det vil sannsynligvis avstedkomme en god del mer aktivitet på skogbruksområdet, som igjen fører til tilsvarende økt arbeidsbelastning for kommunen. 5

Tilskudd til tiltak i beiteområder er en ordning som ikke er benyttet så ofte. Siden ordningen ble innført i 2013, har kommunen behandlet 4-5 søknader totalt.

Oppgaver etter forurensingsloven. Jeg har ikke klart å finne konkret hva det dreier seg om, dette er oppgaver som kan havne innunder landbruk/naturforvaltning eller under Drift (Alf) sitt område. Men en ny oppgave vil øke arbeidsbelastningen for Areal- og Drift.

Tilskudd til landbruksveier. Se NMSK.

EUs vanndirektiv. Dette har potensiale til å kreve betydelige ressurser for landbruksmyndighetene. Det er to hovedutfordringer med å greie å oppfylle EUs vanndirektiv innen 2027, avløp og landbrukspåvirkning av vannforekomstene. Kommunen må ifølge EUs vanndirektiv oppnå minst tilstanden GOD på alle vannforekomster i kommunen innen 2027, med mulighet til å få utsettelse til 2033. Dette vil medføre en betydelig mengde tilsyn av silopressaftanlegg og mulig utarbeidelse av forskrift for å etablere kantvegetasjon mot vassdrag i årene som kommer. Det er hevet over enhver tvil at landbruket har påvirket flere vassdrag i kommunen. Tilsyn og pålegg om utbedring er svært ressurskrevende arbeid som tar lang tid.

Det er ikke gjort noe spesielt for å møte disse nye oppgavene, delvis på grunn av at man ikke vet omfanget av de nye oppgavene, og delvis på grunn av at det ikke er budsjettdekning til å gjøre noe med det. Det er dog verdt å merke seg at saksbehandlingskapasiteten er presset maksimalt og at det er uvisst hva som blir utfallet dersom det viser seg at de nye oppgavene er omfattende.

Kultur:

 • Stikk-UT sesongen 2019 er over – Det er registrert 14825 turar i Gjemnes og 364 personar frå Gjemnes var med. Oppgang i tal turar og litt nedgang i tal personar
 • Stikk-UT vinter kjem i gang frå 15. des. – Så det er berre å finne fram skia – Postane finn du på Fursetfjellet og på Osmarka.
 • Årgang 42 av Gjemnes Minne kom i sal i slutten av november. Så langt ser det ut til å bli eit godt sal.
 • Det er tid for julekonsertar. Den tradisjonelle julekonserten vi arrangerer i samarbeid mellom Gjemnes musikkråd og kulturkontoret skal være førstkomande søndag den 15. des kl. 15.00 i Øre kyrkje