Nytt fra administrasjonen 16 juni 2020

Sentraladministrasjonen
Corona

Møter annenhver uke med fylkesmannen – ut juni

Interne møter hver annen uke med tillitsvalgte og verneombud – ut juni

Ukentlig rapportering til fylkesmannen – ut juni, deretter ved endringer i situasjonen

Møter i intern helseberedskap to ganger pr uke

Planlegger beredskap for sommeren

Fylkesmannen inviterte til møte om sosiale tjenester og kommunens ansvar

Ingen lokale tilpasninger

Rapportering til rådmann og ass.rådmann i feireperioden

Møte kriseledelse – beredskap sommer og høst

Møter fylkesmannen, sykehuset (neste møte 19.08)

Scenario fra Hdir

 

Avholdt eiermøte legevakt og ø-hjelpstilbud, (kommunal akutte døgnplasser (KAD)) Kristiansund

Sykehjem

 • Planlegging romprogram – ferdigstilles 2.9, etter 4 heldagsøkter
 • Husbanken, nye signaler vedr finansiering, gode muligheter for tilskudd også til plasser som ikke er «netto nye»
 • Startet arbeidet med grunnerverv, avholdt møte

Helseinnovasjonssentret har vært på besøk – dialogmøte med heølseog omsorg, og hovedtillitsvalgte

 

Sykefravær pr 1.6:           8,5% (1,3% og 7,2%)

Sykefravær mai:               7,4% (0,5% og 6,9%)

 

Sykefraværsgrunner i Gjemnes kommune:

          Norge                      Gjemnes

Muskel og skjelett:     36,9                      35,8

Psykiske lidelser:       22,6                      21,6

Luftveier:                   6,1                        3,3

               

 

AMUS gjennomganger

 

Dialogmøte med helseinnovasjonssenteret

 

Rådmannen inhabil i plansak Nåstad

 

 

Solsida barnehage

Bhg fremdeles inndelt i kohorter, men 1 avd er en kohort

Gult nivå - må planlegge for dette til høsten også

Krever ekstra personal 

Tilvenning til ny avdeling gjennomfører vi denne uka

Nye barn får tilvenning fra og med 17. august

Feriestengt 6 - 31 juli

planleggingsdager 12, 13 og 14 august. 

Ingen ledige plasser fra august. 

 

Generelt

Fra høsten er det 3 sertifiserte icdp foreldreveiledere i kommunen, 

det vil bli tilbud om foreldreveiledning for alle foreldre i kommunen, med barn fra 0-18 år .

Veiledere er Marianne Stenberg - helsesykepleier, Siri Skovgaard Berg - assisterende styrer og Lene Holten - styrer

Foreldreveiledning er gratis for alle foreldre, men koster litt å gjennomføre for kommunen (frikjøp av tid)

 

icdp: International Child Development Programme 

Statens foretrukne modell for foreldreveiledning

 

Angvik skole

Vi er nå inne i siste skuleveke før sommarferien. Våren har vore prega av koronatiltak, med ei gradvis normalisering i løpet av dei siste vekene. På Angvik skule har alle elevane vore på skulen som normalt frå gjenopningsdato, og frå veke 24 har det også vore ordinær opningstid på SFO. Vi har fortsatt med fast uteskule kvar dag, då vi ser at dette er svært positivt for læringsmiljøet.

 

Aktivitetar verdt å nemne den siste perioden er

 • Besøk frå politiets forebyggende enhet, som kom med 2 politibilar og 6 politibetjentar for å hjelpe 2.-4. klasse med å løse mysteriet med den «forsvunne klassebamsen». Eit supert undervisningsopplegg som politiet ville ta med seg vidare og bruke på andre skular.
 • Aktivitetsdag i Flemma der heile mellomtrinnet fekk prøve seg på brettsegling.

 

Planlegging av nytt skuleår er i full gang. 8 elevar skal starte i 1. klasse i august.

 

Byggeprosjekt med renovering av garderober, dusj og elevtoalett har beramma oppstart i oktober/november. Dette ser vi fram til!

 

 

Areal og drift

Landbruk:

 • Alle innkommende søknader om tilskudd til drenering er behandlet. Er fortsatt midler igjen – først til mølla prinsippet gjelder.
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte et arbeidsmøte om veterinærvaktordningen hvor Gjemnes, Kristiansund, Averøy, Molde og Hustadvika var representert. Enighet om at det skal jobbes for et best mulig veterinærtilbud i regionen. Fylkesmannen har invitert til et nytt møte 1. juli, hvor også veterinærforeningen invitert. Det er en stor fordel hvis kommunene, fylkesmannen og veterinærene kan bli enige om en god plan før møtet med Landbruksdirektoratet i høst.
 • Det jobbes stadig med å få stanset og begrenset gjødselutslipp til Batnfjordselva - tidkrevende og vanskelig å følge opp

 

Drift og prosjekt:

 • Asfaltert Angvikvegen og Skyttarvegen
 • Oppgradert EL-tavle Batnfjord Brannstasjon
 • Batnfjord skule – fremdrift i hht plan – midlertidig brukstillatelse gitt for deler av påbygget til nordfløya – konkurranse på møbler er ferdig – konkurranse teknisk utstyr evalueres
 • Angvik skole og barnehage – konkurranse prosjektering er ferdig og tildelt
 • Brannvurdering av kommunale bygninger – konkurranse er ferdig og tildelt
 • Pumpestasjon samfunnshuset – konkurranse er utlyst
 • Tak Gjemneshallen – konkurranse er utlyst
 • Rammeavtale vintervedlikehold kommunale veger 2020-2022 – konkurranse er ferdig og tildelt
 • Sykehjem – intern workshop planlegges i august/september
 • Solsida 4 – opparbeidelse pågår – rådgiver byggeledelse er på plass

 

Plan:

 • Reguleringsplan Oppigårdshaugen-vedtatt
 • Reguleringsplan Sjøbakken veranda – endelig behandling i kommunestyremøte 16.06.2020
 • Nåstad I, nytt planforslag utarbeides med tanke på å søke dispensasjon fra automatisk fredete kulturminner
 • Digitalt planregister fremdeles ikke på plass pga. økonomi
 • Mange dispensasjonssaker
 • Arbeider med prosjektet «Berekraftfylket Møre og Romsdal»

Naturforvaltning:

 • I fire av måkeplattformene på Batnfjordsøra var det  i begynnelsen av juni registrert egg av fiskemåke. Ytterligere 3 inneholdt reirmateriale. I fjor, året de var satt opp, var det ikke registrert hekking.

 

Tilsyn mindre avløpsanlegg:

 • Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket ble vedtatt i kommunestyret i september 2019
 • Har deltatt på kurs – stort og omfattende område som ved pålegg vil gi eier kostnader med utbedring opp mot 100 000 kr
 • Starter opp med planlagte tilsyn til høsten – prioriterer i første omgang områder vi vet det er problemer
 • Bidro til oppstart av ny nettverksgruppe om mindre avløpsanlegg i Teknisk faggruppe- IKT Orkide- flere kommuner ønsker samarbeid da feltet er stort og det vil være en fordel å ikke gå tilsyn til naboen

 

Byggesak og oppmåling:

 • Jevn strøm av saker – holder tidsfrister
 • Flere digitale møter med søkere

 

Kultur

Vi skal nå utarbeide en søknad til fylkeskommunen om bredbåndsutbygging som skal inn før sommeren (20. juli). Områdene vi søker om nå er Storlandet, Astad-Gaupset, Torvikdalen, Flemsetra og Osmarka.

 

Tilbudsfristen for leverandørene til forrige runde i 2019 er utsatt til 10. august. Der fikk vi støtte til Åndal og Furset, og Bergsøya sør og vest.

 

Kulturskolen

Edvin Eriksen går av med pensjon 31.7.2020

Fra 01.08.20 blir det Hilde Witzøe som blir kulturskolens koordinator i Gjemnes.

Hun vil ha kontor i Eidsvåg / Molde

 

 

Batnfjordsøra, 16.6.2020

 

Birgit Eliassen

rådmann