Nytt fra administrasjonen 25 februar 2020

Sentraladministrasjonen

 

 • Sykefravær januar 7,7%. 1,7% egenmeldinger 6% sykmeldinger
 • Sykefravær pr. 17. februar fortsatt 7,7%
 • Januar i 2019 også sykefravær på 7,7%. Da var det 2,1% egenmeldinger og 5,6% sykmeldinger.
 • KLP tilbyr individuelle veiledninger for ansatte som nærmer seg pensjonsalder i dag og i morgen. I kveld er det også et informasjonsmøte om pensjon på Kulturstuå

 

 • Ordfører og rådmann har deltatt på møte med HMR om rehabiliteringstilbudet sammen med øvrige Nordmørskommuner
 • Det er gitt høringssvar vedr samhandlingsavtalene til HMR. Det kommer sak på neste kommunestyre

 

 • Nærværsprosjekt – nærværsdag for alle ansatte 27.februar

 

 • Overordna ROS er revidert. Kommer sak til kommunestyret.

 

 • Formannskapet har deltatt på opplæring om kommuneplan sammen med øvrige Nordmørskommuner på Averøy

 

 • Ordfører og rådmann har vært på orienteringsmøte om Nasjonal transportplan

 

 • Det har vært vurdert og drøftet hva som skal gjøres med kulturlederens stilling etter som han har sagt opp.
 • Stilling kulturleder er lyst ut. 

 

Areal og drift

 

 • Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi er ute til høring. Målet er at denne er ferdig til høsten 2020.

 

 • Planprogram til Sentrumsplana er ute til høring. Nytt møte i innspillsgruppa tirsdag 03.03.2020.

 

 • Solsida 4 - oppstart anleggsarbeid

 

 • Solsida 4 - anbudskonkurranse byggeledelse utlyst

 

 • Samfunnshuset- ny brannsentral

 

 • Torget 4- ny brannsentral

 

 • Kommunehuset- vannskade kjeller, forsikringssak  

 

 • Vannverk- utarbeidelse av prøvetakingsplaner etter ny drikkevannsforskrift pågår.
 • Høgset vannverk - utredning oppgradering pågår.

 

 • Viltforvaltning - evaluering av jakta pågår - ny fellingsrekord for hjort for 2019 med 506 hjort. Det ble i tillegg felt 15 elg og 76 rådyr

 

 • Kommunen er pålagt å ta skrantesjukeprøver av elg og hjort over 2 år også i år, samt prøver av alt fallvilt over 1 år. I tillegg, og nytt av året, så skal det leveres kjever av hjort og elg over 1 år av fallvilt og dyr som er skutt under jakt.

 

 • Naturforvaltning - vi får for tiden en del meldinger om villfyllinger som må følges opp.
 • Kommunen og regionale myndigheter skal utarbeide forslag til oppdatert vassforvaltningsplan. Det jobbes med tiltaksplan med fokus på vann/avløp og landbruk. Vannmiljøet skal også ivaretas gjennom arealplanlegging. Alle vannforekomster skal ha minst tilstand god innen 2027. Kommunen har 5 forekomster med dårligere tilstand enn god. Dette er Fosterlågen, Torvikvatnet, Torvikelva, Batnfjordselva og Angvikelva.
 • Landbruk - frist for å søke om midler til og drenering er 1. mars

 

 • Renholdere/boligassistenter på sykehjemmet sliter med for lite tid til renhold på avdleingene. Boligassistentdelen har tatt mer og mer tid fra renholdsbiten.

 

 • Eiendomsskatt – skattesedler og skattelister for 2020 forberedes. (Må ut innen 1.mars)