Nytt fra administrasjonen april 2019

Sentraladministrasjonen

 • Sykefravær totalt pr. 15.mars – 8,3%
 • Egenmelding 1,9%. Sykemelding 6,4%
 • (i februar sykefravær 9,1%. 2,2% egenmeldinger, 6,9% sykemeldinger)

 

 • Opprydding arkiv
 • Legehjemler
 • Nettverk nordmøre 27.03 ass.rådmann og Mari Unhjem på eiersamling
 • Ass.rådmann møte med Røde kors og omegn 28.3. Drøftet tettere samarbeid i beredskapsarbeidet
 • Jordras og kriseledelse
 • Arbeid med høringsuttalelser/sak om sykehustilbudet for ORKide
 • Årsmelding ferdig
 • Røde kors planlegger i samarbeid med kommunen gratis førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes. Kursene vil gjennomføres i kommunestyresalen.14, 19 og 23. mai
 • Oppstart Public 360 17.juni
 • Siste nytt er innleverte valglister

Siste nytt om valget 2019

 

Helse og omsorg

 

Tre personer fra helse og omsorg deltok på workshop om interkommunale tjenester på Nordmøre inn i det planlagte DMS i Kristiansund. Workshopen ble holdt i Surnadal og Håvard Frisvoll Kvisvik, som er ansatt hos oss, ledet prosessen.

 

Gjemnes har sagt ja til en invitasjon fra Kristiansund kommune om å delta i felles anskaffelse av velferdsteknologiløsninger. Kristiansund er den kommunen sammen med Gjemnes som har fagprogrammet profil som løsningene må kunne integreres med.

 

Areal og drift

 

Kommunale planer:

Kommuneplana - sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, høringsfrist 16. mai. Planlegges informasjonsmøte 6. mai.

Torvikbukt sentrum – arbeides med atkomstløsninger.

Nåstad reguleringsendring – prioriteres når reguleringsplan for sykehjemstomta er vedtatt.

Høgset fergekai - stilt i bero i påvente av ferdigstillelse av kommuneplan til 2. gangs høring, arbeidet tas nå opp igjen med å løse innsigelse fra Fylkesmannen

Sykehjemstomta – kommer opp til endelig vedtak i dette kommunestyremøtet (02.04).

Folkehelseplana – samtaler med ledere er gjennomført, siste innspurt foregår nå.

 

Private planer:

Høringsfrist for reguleringsplanene Hestegrenda og Sjøbakken veranda gikk ut 28.03.2019.

 

Natur- og viltforvaltning:

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd produseres og sendes ut til valdene.

Evaluering av jakta for 2018 og bestandsplanperioden (2016-2018) er under sluttføring. Årlig viltmøte skal avholdes.
Søknader om godkjenning av nye bestandsplaner (2019-2021) har frist 1. mai (10 søknader).

Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang hadde høringsfrist 04.12.2018. Videre behandling startes når evaluering av jakta er ferdig.

Jegerprøveeksamener avholdes i april.

 

Renhold:

Ved Batnfjord skule har renholderne startet «Aksjon rydding». Den har som mål å skape et bedre arbeidsmiljø for alle, få bedre holdninger til å rydde og ta opp rot/søppel og ikke minst kommunikasjon på tvers av arbeidsgrupper og elever. Er ikke klasserom/gang/garderobe/amfi ryddet så vaskes det ikke den dagen, og renholder gir beskjed på tavla om hvorfor. Er arealet ryddig så vaskes det og renholder gir stjerne på tavla. Stjernesamlingen gir lærerne en mulighet til å gi elevene en belønning for gode holdninger.  

 

Drift:

Trøbakken – rehabilitering vei

Kommunale veger generelt – utbedring grusveger etter vinterskader

Gjemnes kirke  - renovering av tak – anbudskonkurranse pågår

Kjøp av traktor – anbudskonkurranse gjennomført

Kjøp av feierbil – anbudskonkurranse pågår

 

Prosjekt:

Astaddalen barnehage – regner med at byggearbeidene blir ferdig før sommeren

Batnfjord skule – samspill fase 1 – venter på detaljtegninger fra arkitekten

 

Batnfjordsøra, 2.4.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann