Nytt fra administrasjonen desember 2018

Her finner du rådmannens orientering til kommunestyret fra siste kommunestyremøte. Dette er en generell oppdatering om hva Kommunen foretar seg og er et utdrag fra møteprotokollen.

 

Sentraladministrasjonen

 • Nytt saksbehandlingssystem Public 360 – i gang før 1.7.2019. Kick-off i Kristiansund
 • Avholdt møte med Molde kulturskole. Kristiansund senere denne uka. Vil invitere våre representanter i Kulturskolens til møte og drøfte alternativene
 • Sykefravær – feil i systemet, og vi har ikke fått korrekte tall før nå
 • 3. kvartal 7,2 % (0,8% egenmeldinger)
 • 1.1.- 31.10: 8,5% (1,1% egenmeldinger)
 • Møter med Molde brannvesen
 • Møter vedr kaia på Høgset – avtaler
 • Gledelig melding om studieplasser for barnehagelærere ved Campus Kristiansund/HIKSU. Oppstart høst 2019. Rådmannen tok opp saken gjennom ORKide i sin tid, og det er jobbet godt med saken fra Nettverk Nordmøre etterpå.
 • Rådmannen har også deltatt på styringsgruppemøter i DMS Kristiansund og Helseinnovasjonssentret
 • Fylkeskommunens regional og næringsutvalg avviklet bedriftsbesøk og møte i Gjemnes 4.12
 • 7.12.2018 vedtak fra kommunal og moderniseringsdepartementet om grensejustering


Barnehagene

 

 • Nettverk Nordmøre: Arbeidet med læringsløyper er godt i gang. 3 år - utdanner en utviklingslærer på hver bhg/skole i kommunen.
 • I løpet av våren 2019 - i gang med regional oppvekstlederutdanning med vekt på endringsledelse i samarbeid med NTNU. Film om arbeidet er tilgjengelig.

Angvik skole


Har hatt en fin høst selv om været ute har vært mye dårlig.
Fikk av den grunn ikke gjennomført fjelltur i høst.


Svømmeundervisninga har kommet i gang.
Angvik disponerer svømmehallen ett par timer hver tirsdag formiddag.
Drar av gårde med to grupper (halve skolen) som skifter mellom svømmeundervisning og musikkundervisning i kulturstua før de reiser tilbake til skolen, og har da to timer igjen av skoledagen.
Skolen deltar i Nettverk Nordmøres prosjekt om framtidsskolen. En deltaker kom motivert og oppglødd tilbake etter samling i Surnadal sist uke


Elevene gjennomførte i samarbeid med FAU en flott førjulsfest på grendahuset i Flemma med foreldre, søsken og besteforeldre. Når festen nå er avviklet, blir det mer ro til det faglige arbeidet fram mot jul. Skolen har felles adventsstund hver mandag morgen for hele skolemiljøet der ansvaret er fordelt mellom klassene og det juleverksted. Andre aktiviteter er juleverksted, skolegudstjeneste/alternativ aktivitet i samsvar med Utdanningsdirektoratets veileder den siste uka før jul. På tradisjonell vis blir det felles måltid siste dagen med julegraut som er sponset av bygdekvinnelaget.


Bemanninga er nå fulltallig etter foreldrepermisjon


Forbereder endring i ledelse av skolen ved årsskiftet med jevnlige møter om ulike utfordringer/aministrative oppgaver og ansvar.


Helse og omsorg.


Det er fortsatt en del ledige sykehjemsplasser her i Gjemnes, og det kan se ut som situasjonen vil forbli slik en stund framover. Avtalen med Kristiansund om salg tre av sykehjemsplasser er derfor forlenget fra nyttår og fram til sommeren 2019.


Torsdag forrige uke ble det arrangert julebord for beboere og pårørende ved sykehjemmet. Dette er en tradisjon som både beboere og pårørende gir uttrykk for er en positiv opplevelse.


Ellers så har det vært jobbet med å utarbeide opplæringsplan for helse og omsorg i 2019. Dette er noe som gjøres hvert år. Planen innebærer nettkurs, internkurs, eksterne kurs, ulike fagutdanninger og videreutdanninger. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med tillitsvalgte, og planen legges til grunn for søknader om tilskudd til kompetanseheving.

Areal og drift

Landbruk:

 • SMIL-søknader er behandlet for 2018. Søknadsfrist 1. mars for 2019.

Naturforvaltning:

 • Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang har vært på høring med høringsfrist 04.12.2018, 3 høringssvar mottatt.
 • Gjeldende ettersøksavtaler går ut i 2018, instruks for ettersøk og nye avtaler utarbeides. Avtaler skal ut på konkurranse. Gjeldende avtaler forlenges til nye er på plass.
 • Bestandsplaner for hjorteviltvaldene går ut i 2018, nye planer behandles for 3 nye år.
 • Behandling av jaktdata startes når jakta er ferdig til jul. Blant annet vekter, setthjort og fellingstall skal rapporteres til hjorteviltregisteret og SSB.
 • Forsøplingssak i Angvik følges opp.
 • Rapporteringssystem for kommunens klimautslipp må utarbeides, evt. kjøpe inn rapporteringssystem. Kommunen er med i Klimanettverk Nordmøre, 4 møter samt kickoff-samling er avholdt. Arbeidet fortsetter i 2019.
 • Regional plan for vassforvaltning skal rulleres. Kommunen blir involvert gjennom møter, høringer og tiltaksgjennomføring. Første møte 12.12.2018.

Plan:

 • Høringsfrist Høgset fergeleie utgått. Fylkesmannen har innsigelse til om planen sikrer tilstrekkelig sikkerhet som stormflo og havnivåstigning
 • Mindre endring i Haltlitunet vedtatt i formannskapet
 • Mange dispensasjonssøknader i høst/vinter

Prosjekt:

 • Astaddalen barnehage – byggeprosjekt pågår
 • Batnfjord skule – anbud overstiger budsjett – evaluering nå på onsdag
 • Øratunet – rehabilitering av fasade gjennomført
 • Samfunnshuset – rehabilitering ventilasjonsrom
 • Solsida 4 – prosjektering av infrastruktur igangsatt

Kultur

 • Gjemnesminne er no ute i handelen og sale ser ut til å gå bra.
 • Det er tid for julekonsertar. Den tradisjonelle julekonserten vi arrangerer i samarbeid mellom Gjemnes musikkråd og kulturkontoret skal være førstkomande søndag den 16.des kl. 15.00 i Øre kyrkje
 • Skisesongen står for døra og med det StikkUT ski med postar langs skiløypene på Osmarka og på Fursetfjellet.
 • 34 har søkt om dispensasjon frå Lov om motorferdsel i utmark (scooterløyve) innan fristen den 1. des. Dette er om lag det same talet vi hatt dei siste åra.


Rådmannen og hennes administrasjon takker kommunestyret og innbyggerne for samarbeidet i 2018, og ønsker en fredfull jul og godt nytt år!