Nytt fra administrasjonen februar 2019

Orientering til kommunestyret 26.2.2019

Sentraladministrasjonen

Sykefravær januar 7%. 5,2% sykmeldinger og 1,8% egenmeldinger 

Til sammenligning: Sykefravær Januar 2018 sykefravær på 10,1%. 8,2% sykmeldinger og 1,9% egenmeldinger.

 

Dialogmøte Helse Møre og Romsdal, Ålesund, samt med ordførere og rådmenn på Nordmøre

 

Kommunetesten 2019 – 175. plass i landet, nr 18 i fylket

(Sist undersøkelse var i 2016. Da kom vi på 425.plass i Norge og 36.plass(sist) i fylket.

2019 er kommunens beste resultat siden 2011 på forbrukerrådets kommunetest).

 

Oppdatering av beredskapsplaner

 

Arbeider med rutiner for budsjettering i bygge- og anleggssaker

 

Avviklet partnerskapsmøte med NAV

 

Møter i prosjekt- og i styringsgruppe for opprettelse av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS – informasjon/møtereferater mv finnes på denne hjemmesiden

 

Planlegges nytt møte vedr ungdomsmiljøet i begynnelsen av mars.

 

Utdanningsstillinger i barnehagen har vært lyst ut internt, og vi har fått søkere, men vi vurderer også ekstern utlysning. Oppslaget i TK har ført til at vi har fått henvendelser fra  to mulige søkere til ordinære barnehagelærerstillinger

 

Som en av to kommuner på Nordmøre har vi oppgang i folketalletJ  I Gjmens ble det 18 personer (0,7%) flere fra 2018 til 2019J J

Økonomi

Resultat regnskap 2018: regnskapsmessig mindreforbruk/ resultat på kr. 6 473 245, og med et netto driftsresultat på 10 067 684, tilsvarende ca. 4,2%.

Arbeidet med organisasjonsendringer som følge av budsjettvedtaket, bl.a. nedbemanning

Angvik skole

På Angvik skule har vi utnytta det fine vintervêret og lagt til rette for skiaktivitetar på alle klassetrinn i januar og februar, noko som har ført til stor skientusiasme blant elevane..

Vi opplever fortsatt at vi har eit trygt og godt læringsmiljø med motiverte elevar og tilsette. Dette vart også stadfesta på elevundersøkinga i januar.

Arbeidet med oppfølging av elevundersøkingar og nasjonale prøvar har vore fokus blant dei tilsette, i tillegg til den kommunale satsinga på læringsmiljø.

Frå rektor si side blir det no jobba med å skaffe oversikt over ressursbehov for neste skuleår.

Helse og omsorg

Brukerundersøkelse

På oppdrag fra Gjemnes kommune har AMBIO Helse gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere av hjemmebaserte tjenester og sykehjemmet. Undersøkelsen ble gjennomført i november/desember 2018. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar og ligger på kommunens hjemmeside.

Kort oppsummert kan vi lese dette ut fra undersøkelsen: Brukerundersøkelsen utført i hjemmetjenesten viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og hjemmehjelp er veldig god. 95 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får". 89,5 % sier seg helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”

Kommunen gjennomførte parallelt en undersøkelse rettet mot pårørende av beboere på sykehjem. Undersøkelsen fikk dessverre inn for få svar til å kunne utarbeide en offentlig rapport, men deltakere i denne undersøkelsen kan henvende seg til seksjonsleder ved sykehjemmet dersom de er interessert i resultater fra denne undersøkelsen.

Selv om det ikke foreligger en offentlig rapport fra pårørendeundersøkelsen ved sykehjemmet, vil likevel ledelsen ved sykehjemmet i likhet med hjemmetjenesten bruke resultatene i sitt forbedringsarbeid.

Noen forbedringsområder som fikk lav tilfredshet ved begge tjenestene, er brukermedvirkning og informasjon. Ved å arbeide med å øke tilfredsheten på disse områdene, kan en også øke tilfredsheten på andre områder og påvirke brukernes forventninger til tjenestene.

Areal og drift

Årlig rapportering vann-og avløpsanlegg pågår.

Branntilsyn av særskilte brannobjekt gjennomført av Molde brann- og redningstjeneste. Plan for lukking av avvik pågår.

 

Kommunale planer:

Kommuneplana – Arbeides med å klargjøre denne til formannskapsmøtet 19.mars.

Det vil bli avholdt folkemøte når formannskapet har lagt den ut på høring for 2. gang

Torvikbukt sentrum – Kommunen hadde møte med Statens vegvesen 18.02.2019 for å løse innsigelser knyttet til avkjørsler. Arbeides med nytt forslag.

Nåstad reguleringsendring – Arbeidet er igangsatt igjen, men reguleringsplan for sykehjemstomta prioriteres først.

Høgset fergekai – Jobbes med å løse innsigelse fra Fylkesmannen, stilt i bero i påvente av ferdigstillelse av kommuneplan til 2. gangs høring

Sykehjemstomta – revidert planforslag er utarbeidet og forslaget skal oversendes NVE og Fylkesmannen som skal vurdere om innsigelsene trekkes.

Folkehelseplana – er i gang med samtaler med ledere innenfor hver sektor.

 

Private planer:

Oppigardshaugen (Angvika) – Oppstart varslet 08.10.2018 med høringsfrist 21.11.2018.

Hestegrenda (Angvika) – Oppstart varslet 07.02.2019 med høringsfrist 28.03.2019.

Sjøbakken veranda (Angvika) – Oppstart varslet 07.02.2019 med høringsfrist 28.03.2019.

Plan for naust/småbåthavn gbnr. 4/27 (Torvikbukt) – Oppstartsmøte avholdt 12.02.2019.

 

Natur- og viltforvaltning:

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd produseres og sendes ut til valdene.

Evaluering av jakta for 2018 og bestandsplanperioden (2016-2018). Årlig viltmøte avholdes, dato ikke satt. Søknader om godkjenning av nye bestandsplaner (2019-2021) har frist 1. mai (10 søknader).

Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang, høringsfrist 04.12.2018. Videre behandling ikke påbegynt.

Nye avtaler med ettersøksjegere må politisk behandles og utlyses. Utkast til retningslinje for ettersøksarbeid er utarbeidet og behandles sammen med avtalene.

 

Landbruk

Nytt digitalt system for behandling av søknad om SMIL og drenering fra 2019. Søknadsfrist 1 mars.

 

Prosjekt:

Batnfjord skole – plan- og byggekomiteen – tilbud må godkjennes før signering av kontrakt.

Astaddalen barnehage – byggearbeidene pågår og ferdigstilling beregnes 01.08.19.

Solsida 4 – forbereder anbudskonkurranse opparbeiding.

Søvika boligfelt –slamavskiller montert og satt i drift.

 

Kulturskolen

Arbeidet med å utarbeide avtale med Molde kommune er i gang. Det er nedsatt 3 arbeidsgrupper, i hovedsak bestående av kulturskolerektorer, som skal jobbe med følgende prosesser frem til 01.01.20

1: Nærmere samarbeid om skoleåret 2019/ 20

2: Forberede felles fagsystem

3: Arbeide frem en samlet organisasjon og plattform for kulturskolen fra 01.01.20.

Kulturskolen lyser ut elevplasser og foretar opptak for kommende skoleår for Gjemnes og Nesset. Samordning av fagsystem vil skje etter fakturering høsten 2019

 

Batnfjordsøra, 26.2.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann