Nytt fra administrasjonen fra desember 2018

Her finner du rådmannens orientering til kommunestyret fra siste kommunestyremøte. Dette er en generell oppdatering om hva Kommunen foretar seg og er et utdrag fra møteprotokollen.

Orientering kommunestyret 2.4.2019

 

Sentraladministrasjonen

 

 • Sykefravær totalt pr. 15.mars – 8,3%
 • Egenmelding 1,9%. Sykemelding 6,4%
 • (i februar sykefravær 9,1%. 2,2% egenmeldinger, 6,9% sykemeldinger)

 

 • Opprydding arkiv
 • Legehjemler
 • Nettverk nordmøre 27.03 ass.rådmann og Mari Unhjem på eiersamling
 • Ass.rådmann møte med Røde kors og omegn 28.3. Drøftet tettere samarbeid i beredskapsarbeidet
 • Jordras og kriseledelse
 • Arbeid med høringsuttalelser/sak om sykehustilbudet for ORKide
 • Årsmelding ferdig
 • Røde kors planlegger i samarbeid med kommunen gratis førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes. Kursene vil gjennomføres i kommunestyresalen.14, 19 og 23. mai
 • Oppstart Public 360 17.juni
 • Siste nytt er innleverte valglister

Siste nytt om valget 2019

 

 

Helse og omsorg

 

Tre personer fra helse og omsorg deltok på workshop om interkommunale tjenester på Nordmøre inn i det planlagte DMS i Kristiansund. Workshopen ble holdt i Surnadal og Håvard Frisvoll Kvisvik, som er ansatt hos oss, ledet prosessen.

 

Gjemnes har sagt ja til en invitasjon fra Kristiansund kommune om å delta i felles anskaffelse av velferdsteknologiløsninger. Kristiansund er den kommunen sammen med Gjemnes som har fagprogrammet profil som løsningene må kunne integreres med.

 

Areal og drift

 

Kommunale planer:

Kommuneplana - sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, høringsfrist 16. mai. Planlegges informasjonsmøte 6. mai.

Torvikbukt sentrum – arbeides med atkomstløsninger.

Nåstad reguleringsendring – prioriteres når reguleringsplan for sykehjemstomta er vedtatt.

Høgset fergekai - stilt i bero i påvente av ferdigstillelse av kommuneplan til 2. gangs høring, arbeidet tas nå opp igjen med å løse innsigelse fra Fylkesmannen

Sykehjemstomta – kommer opp til endelig vedtak i dette kommunestyremøtet (02.04).

Folkehelseplana – samtaler med ledere er gjennomført, siste innspurt foregår nå.

 

Private planer:

Høringsfrist for reguleringsplanene Hestegrenda og Sjøbakken veranda gikk ut 28.03.2019.

 

Natur- og viltforvaltning:

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd produseres og sendes ut til valdene.

Evaluering av jakta for 2018 og bestandsplanperioden (2016-2018) er under sluttføring. Årlig viltmøte skal avholdes.
Søknader om godkjenning av nye bestandsplaner (2019-2021) har frist 1. mai (10 søknader).

Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang hadde høringsfrist 04.12.2018. Videre behandling startes når evaluering av jakta er ferdig.

Jegerprøveeksamener avholdes i april.

 

Renhold:

Ved Batnfjord skule har renholderne startet «Aksjon rydding». Den har som mål å skape et bedre arbeidsmiljø for alle, få bedre holdninger til å rydde og ta opp rot/søppel og ikke minst kommunikasjon på tvers av arbeidsgrupper og elever. Er ikke klasserom/gang/garderobe/amfi ryddet så vaskes det ikke den dagen, og renholder gir beskjed på tavla om hvorfor. Er arealet ryddig så vaskes det og renholder gir stjerne på tavla. Stjernesamlingen gir lærerne en mulighet til å gi elevene en belønning for gode holdninger.  

 

Drift:

Trøbakken – rehabilitering vei

Kommunale veger generelt – utbedring grusveger etter vinterskader

Gjemnes kirke  - renovering av tak – anbudskonkurranse pågår

Kjøp av traktor – anbudskonkurranse gjennomført

Kjøp av feierbil – anbudskonkurranse pågår

 

Prosjekt:

Astaddalen barnehage – regner med at byggearbeidene blir ferdig før sommeren

Batnfjord skule – samspill fase 1 – venter på detaljtegninger fra arkitekten

 

 

Batnfjordsøra, 2.4.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann

 

 

 

Orientering til kommunestyret 26.2.2019

 

Sentraladministrasjonen

Sykefravær januar 7%. 5,2% sykmeldinger og 1,8% egenmeldinger 

Til sammenligning: Sykefravær Januar 2018 sykefravær på 10,1%. 8,2% sykmeldinger og 1,9% egenmeldinger.

 

Dialogmøte Helse Møre og Romsdal, Ålesund, samt med ordførere og rådmenn på Nordmøre

 

Kommunetesten 2019 – 175. plass i landet, nr 18 i fylket

(Sist undersøkelse var i 2016. Da kom vi på 425.plass i Norge og 36.plass(sist) i fylket.

2019 er kommunens beste resultat siden 2011 på forbrukerrådets kommunetest).

 

Oppdatering av beredskapsplaner

 

Arbeider med rutiner for budsjettering i bygge- og anleggssaker

 

Avviklet partnerskapsmøte med NAV

 

Møter i prosjekt- og i styringsgruppe for opprettelse av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS – informasjon/møtereferater mv finnes på denne hjemmesiden

 

Planlegges nytt møte vedr ungdomsmiljøet i begynnelsen av mars.

 

Utdanningsstillinger i barnehagen har vært lyst ut internt, og vi har fått søkere, men vi vurderer også ekstern utlysning. Oppslaget i TK har ført til at vi har fått henvendelser fra  to mulige søkere til ordinære barnehagelærerstillinger

 

Som en av to kommuner på Nordmøre har vi oppgang i folketalletJ  I Gjmens ble det 18 personer (0,7%) flere fra 2018 til 2019J J

 

 

Økonomi

Resultat regnskap 2018: regnskapsmessig mindreforbruk/ resultat på kr. 6 473 245, og med et netto driftsresultat på 10 067 684, tilsvarende ca. 4,2%.

Arbeidet med organisasjonsendringer som følge av budsjettvedtaket, bl.a. nedbemanning

 

Angvik skole

På Angvik skule har vi utnytta det fine vintervêret og lagt til rette for skiaktivitetar på alle klassetrinn i januar og februar, noko som har ført til stor skientusiasme blant elevane..

Vi opplever fortsatt at vi har eit trygt og godt læringsmiljø med motiverte elevar og tilsette. Dette vart også stadfesta på elevundersøkinga i januar.

Arbeidet med oppfølging av elevundersøkingar og nasjonale prøvar har vore fokus blant dei tilsette, i tillegg til den kommunale satsinga på læringsmiljø.

Frå rektor si side blir det no jobba med å skaffe oversikt over ressursbehov for neste skuleår.

 

Helse og omsorg

Brukerundersøkelse

På oppdrag fra Gjemnes kommune har AMBIO Helse gjennomført en brukerundersøkelse blant brukere av hjemmebaserte tjenester og sykehjemmet. Undersøkelsen ble gjennomført i november/desember 2018. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar og ligger på kommunens hjemmeside.

Kort oppsummert kan vi lese dette ut fra undersøkelsen: Brukerundersøkelsen utført i hjemmetjenesten viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og hjemmehjelp er veldig god. 95 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får". 89,5 % sier seg helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”

Kommunen gjennomførte parallelt en undersøkelse rettet mot pårørende av beboere på sykehjem. Undersøkelsen fikk dessverre inn for få svar til å kunne utarbeide en offentlig rapport, men deltakere i denne undersøkelsen kan henvende seg til seksjonsleder ved sykehjemmet dersom de er interessert i resultater fra denne undersøkelsen.

Selv om det ikke foreligger en offentlig rapport fra pårørendeundersøkelsen ved sykehjemmet, vil likevel ledelsen ved sykehjemmet i likhet med hjemmetjenesten bruke resultatene i sitt forbedringsarbeid.

Noen forbedringsområder som fikk lav tilfredshet ved begge tjenestene, er brukermedvirkning og informasjon. Ved å arbeide med å øke tilfredsheten på disse områdene, kan en også øke tilfredsheten på andre områder og påvirke brukernes forventninger til tjenestene.

 

Areal og drift

Årlig rapportering vann-og avløpsanlegg pågår.

Branntilsyn av særskilte brannobjekt gjennomført av Molde brann- og redningstjeneste. Plan for lukking av avvik pågår.

 

Kommunale planer:

Kommuneplana – Arbeides med å klargjøre denne til formannskapsmøtet 19.mars.

Det vil bli avholdt folkemøte når formannskapet har lagt den ut på høring for 2. gang

Torvikbukt sentrum – Kommunen hadde møte med Statens vegvesen 18.02.2019 for å løse innsigelser knyttet til avkjørsler. Arbeides med nytt forslag.

Nåstad reguleringsendring – Arbeidet er igangsatt igjen, men reguleringsplan for sykehjemstomta prioriteres først.

Høgset fergekai – Jobbes med å løse innsigelse fra Fylkesmannen, stilt i bero i påvente av ferdigstillelse av kommuneplan til 2. gangs høring

Sykehjemstomta – revidert planforslag er utarbeidet og forslaget skal oversendes NVE og Fylkesmannen som skal vurdere om innsigelsene trekkes.

Folkehelseplana – er i gang med samtaler med ledere innenfor hver sektor.

 

Private planer:

Oppigardshaugen (Angvika) – Oppstart varslet 08.10.2018 med høringsfrist 21.11.2018.

Hestegrenda (Angvika) – Oppstart varslet 07.02.2019 med høringsfrist 28.03.2019.

Sjøbakken veranda (Angvika) – Oppstart varslet 07.02.2019 med høringsfrist 28.03.2019.

Plan for naust/småbåthavn gbnr. 4/27 (Torvikbukt) – Oppstartsmøte avholdt 12.02.2019.

 

Natur- og viltforvaltning:

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd produseres og sendes ut til valdene.

Evaluering av jakta for 2018 og bestandsplanperioden (2016-2018). Årlig viltmøte avholdes, dato ikke satt. Søknader om godkjenning av nye bestandsplaner (2019-2021) har frist 1. mai (10 søknader).

Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang, høringsfrist 04.12.2018. Videre behandling ikke påbegynt.

Nye avtaler med ettersøksjegere må politisk behandles og utlyses. Utkast til retningslinje for ettersøksarbeid er utarbeidet og behandles sammen med avtalene.

 

Landbruk

Nytt digitalt system for behandling av søknad om SMIL og drenering fra 2019. Søknadsfrist 1 mars.

 

Prosjekt:

Batnfjord skole – plan- og byggekomiteen – tilbud må godkjennes før signering av kontrakt.

Astaddalen barnehage – byggearbeidene pågår og ferdigstilling beregnes 01.08.19.

Solsida 4 – forbereder anbudskonkurranse opparbeiding.

Søvika boligfelt –slamavskiller montert og satt i drift.

 

Kulturskolen

Arbeidet med å utarbeide avtale med Molde kommune er i gang. Det er nedsatt 3 arbeidsgrupper, i hovedsak bestående av kulturskolerektorer, som skal jobbe med følgende prosesser frem til 01.01.20

1: Nærmere samarbeid om skoleåret 2019/ 20

2: Forberede felles fagsystem

3: Arbeide frem en samlet organisasjon og plattform for kulturskolen fra 01.01.20.

Kulturskolen lyser ut elevplasser og foretar opptak for kommende skoleår for Gjemnes og Nesset. Samordning av fagsystem vil skje etter fakturering høsten 2019

 

Batnfjordsøra, 26.2.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann

Orientering til kommunestyret 11.12.2018 (Her finner du møteprotokoll) 

 

 

Orientering til kommunestyret 29.1.2019

 

Sentraladministrasjonen

 • Sykefravær desember i %: 6,8 (1,1 egenmeldinger)
  • 4. kvartal 2018:                 7,5(1,2 egenmeldinger)
  • Hele 2018:                          7,8 (1,1 egenmeldinger)
 • Håvard F Kvisvik leies ut i 25 % stilling til helseinnovasjonssenteret
 • Tone Aarsund er barnehagefaglig ansvarlig og rektor for voksenopplæringa fra 1.1.2019
 • Synkende elevtall i voksenopplæringa når flyktningene går ut av introduksjonsprogrammet. Det er 8 igjen nå. Må vurdere andre, mindre og rimeligere lokaler
 • Kurs ledere januar
 • Ass.rådmann fedrekvote august.
 • Lokale lønnsforhandlinger august
 • Ny IA-avtale signert i desember. Lokal avtale om utvidet adgang til egenmeldinger
 • Iverksatt arbeid med ungdomsmiljøet
  • Kartlegging - Spekter
  • Snu-metodikk (kartlegging)
  • Utvide MOT-medlemskapet til ¨omfatte flere tjenester
  • Ungdomsklubben – forskjellige tiltak
  • Engasjere foreldre og elever enda mer
  • Søkt midler for å styrke skolehelsetjeneste
 • Interkommunal plannettverk
 • Styringsgruppe brann og redning
 • 22.1.2019 ordfører og rådmann til stede på felles møte for alle ansatte i skoler og barnehager i Gjemnes – presentasjon av oppvekstprosjektet i regi av Nettverk Nordmøre: Sammen skaper vi framtida

 

 

Barnehagene

Lyser ut 4 60% utdanningsstillinger, med forbehold om kommunestyrets godkjenning

Hovedopptak barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

 

Batnfjord skole

Etter nyttår har vi hatt mye jobb med saken vår mht ungdomsmiljøet i kommunen.

Vi har jobba med flere mobbesaker.

Nå er vi godt i gang med diverse tiltak på skolen, og vi følger handlingsplana som blei lagt i kommunalt møte.

Ellers nytter vi oss så godt vi kan av ski-og akemuligheter alt mens vi har snøen her!

 

 

Angvik skole

Rektor jobbar fortsatt med å sette seg inn i arbeidsoppgåver og rutiner på skulen. Har fått svært god mottaking både frå elevar, personale og føresette.

Ein noko tøff start på bygningsfronten: to vannskadar på skulen etter jul; begge er reparert, men taklekkasjen på gymfløy må undersøkast nærare mtp mulege fuktskadar i tak.

Elevundersøkinga i 7. klasse viser jamt over gode resultat. Spesielt gledeleg er det at elevane melder om ein god læringskultur (langt over nasjonalt snitt). Angvik skule ligg noko over kommunalt snitt på dei fleste område, sett bort frå faglege utfordringar, felles reglar og mestring. Dette blir fokusområde for skulen framover.

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg fikk varsel om to tilsyn rett over nyttår. Det ene er brannettersyn av Helse og omsorgssenteret utført av Molde brann- og redningstjeneste. Tilsynet ble gjennomført i midten av januar og der venter vi på en rapport. Det andre tilsynet skal gjennomføres i februar og er knyttet til Nåstad omsorgsboliger og har tema vold og trusler på arbeidsplassen. Det er Arbeidstilsynet som skal gjennomføre dette tilsynet.

 

 

Areal og drift

Kostra-rapportering pågår for hele avdelinga.

Renhold på voksenopplæringa og på lysfabrikken er kommet inn under renholdsavdelinga.

Branntilsyn av særskilte brannobjekt pågår og utføres av Molde brann- og redningstjeneste.

 

Kommunale planer:

Kommuneplana - skal forhåpentligvis være klar til Formannskapet 19.mars.

Torvikbukt sentrum – Arbeidet er igangsatt igjen.  (Neste steg er møte med SVV for å løse innsigelser knyttet til antall avkjørsler).

Nåstad reguleringsendring – Arbeidet er igangsatt igjen.  (Ble stilt i ro i tilfelle det ble behov for arealet til nytt sykehjem).

Høgset fergekai – Jobbes med å løse innsigelse fra Fylkesmannen

Sykehjemstomta – gjenopptar planarbeidet. Kommunen har fått tilbud om en annen tomt. Det vurderes, og en vil besvare henvendelsen

Folkehelseplana – er i gang med samtaler med ledere innenfor hver sektor, Vanskelig å sette sluttdato, men arbeidet går godt

 

Private planer:

Oppigardshaugen (Angvik) – Har vært varslet oppstart, kommunen venter på planforslaget

Hestelandsbyen (Angvik) – Har ikke hørt noe siden oppstartsmøtet 27/6-2018.

Sjøbakken veranda (Angvik) – Angvik prosjektering har bedt om oppstartsmøte

 

Kommer fortsatt mange dispensasjonssøknader

 

Natur- og viltforvaltning:

Rapportering av jaktstatistikk ajour, med unntak av et rådyrvald som ikke har levert.

Grunnlag for fakturering av fellingsavgifter og utbetaling av driftstilskudd må produseres.

Nye avtaler med ettersøksjegere skal behandles politisk og utlyses. Retningslinje for ettersøksarbeid utarbeides og godkjennes sammen med avtalene.

Retningslinjer viltfondet – Nytt utkast til retningslinjer er skrevet og skal politisk behandes.

 

Landbruk

Nytt digitalt system for behandling av søknad om SMIL og drenering fra 2019. Nettsiden skal være oppe og gå 11. februar 2019 og søknadsfrist er 1. mars.

 

Arbeid med ny regional vassforvaltningsplan er påbegynt. Høringsfrist for planen blir 01.04.-30.06.2019

 

Prosjekt:

Batnfjord skole – plan- og byggekomiteen har godkjent budsjett – behandles i kommunestyret i dag.

Astaddalen barnehage – formannskapet har godkjent budsjettsak – behandles i kommunestyret i dag.

Solsida 4 – prosjektering av infrastruktur pågår

Søvika boligfelt – etablering av slamavskiller

 

Kultur

Ungdomsrådet

            Det vart vald nye representantar til ungdomsrådet like før jul.  

Desse er no med:

Joakim Myklebost Tangen     Fast representant       På val i 2019

Linus Engdahl                        Fast representant       På val i 2019

Silje Brandvik                         Fast representant       På val i 2019

Anette Angvik Astad               Fast representant       På val i 2019

Ruben Fredrickson                Fast representant       På val i 2020

Iver Nybø Botterli                   Fast  representant      På val i 2020

Vebjørn Meisingset                Fast representant       På val i 2020

 

Edvard Sætran Solli               1. vararepresentant    På val i 2019

Stephany Crespo                   2. vararepresentant    På val i 2019

 

I tillegg møter Leif Ståle Engdahl som kommunestyret representant i valperioden.

 

Joakim Myklebost Tangen vart attvalt som leiar for eit år.

Det nye rådet har alt hatt 2 møter på nyåret og drøfta ungdomsklubb, folkehelse, kommuneplan og UKM.

 

UKM

Gjemnes skal stå som arrangør for UKM i februar. Dette er eit fellesarrangement med Tingvoll og Nesset. Det er svært liten påmelding til no.  Dersom vi ikkje får meir påmelding, kan vi bli nøyd til å avlyse. Det er i så fall første gongen på 30 år!

 

Biblioteket

Vi har på nyåret hatt vårt halvårlege bibliotekmøte med vår felles biblioteksjef i Kristiansund og kan stadfeste vårt gode samarbeid. Besøk og utlån på biblioteket ser ut til å være stabilt. Vi kjem tilbake til statistikk seinare.  

 

Batnfjordsøra, 29.1.2019

 

Birgit Eliassen

rådmann

 

 

 

 

Sentraladministrasjonen

 • Nytt saksbehandlingssystem Public 360 – i gang før 1.7.2019. Kick-off i Kristiansund
 • Avholdt møte med Molde kulturskole. Kristiansund senere denne uka. Vil invitere våre representanter i Kulturskolens til møte og drøfte alternativene
 • Sykefravær – feil i systemet, og vi har ikke fått korrekte tall før nå
 • 3. kvartal 7,2 % (0,8% egenmeldinger)
 • 1.1.- 31.10: 8,5% (1,1% egenmeldinger)
 • Møter med Molde brannvesen
 • Møter vedr kaia på Høgset – avtaler
 • Gledelig melding om studieplasser for barnehagelærere ved Campus Kristiansund/HIKSU. Oppstart høst 2019. Rådmannen tok opp saken gjennom ORKide i sin tid, og det er jobbet godt med saken fra Nettverk Nordmøre etterpå.
 • Rådmannen har også deltatt på styringsgruppemøter i DMS Kristiansund og Helseinnovasjonssentret
 • Fylkeskommunens regional og næringsutvalg avviklet bedriftsbesøk og møte i Gjemnes 4.12
 • 7.12.2018 vedtak fra kommunal og moderniseringsdepartementet om grensejustering


Barnehagene

 

 • Nettverk Nordmøre: Arbeidet med læringsløyper er godt i gang. 3 år - utdanner en utviklingslærer på hver bhg/skole i kommunen.
 • I løpet av våren 2019 - i gang med regional oppvekstlederutdanning med vekt på endringsledelse i samarbeid med NTNU. Film om arbeidet er tilgjengelig.

Angvik skole


Har hatt en fin høst selv om været ute har vært mye dårlig.
Fikk av den grunn ikke gjennomført fjelltur i høst.


Svømmeundervisninga har kommet i gang.
Angvik disponerer svømmehallen ett par timer hver tirsdag formiddag.
Drar av gårde med to grupper (halve skolen) som skifter mellom svømmeundervisning og musikkundervisning i kulturstua før de reiser tilbake til skolen, og har da to timer igjen av skoledagen.
Skolen deltar i Nettverk Nordmøres prosjekt om framtidsskolen. En deltaker kom motivert og oppglødd tilbake etter samling i Surnadal sist uke


Elevene gjennomførte i samarbeid med FAU en flott førjulsfest på grendahuset i Flemma med foreldre, søsken og besteforeldre. Når festen nå er avviklet, blir det mer ro til det faglige arbeidet fram mot jul. Skolen har felles adventsstund hver mandag morgen for hele skolemiljøet der ansvaret er fordelt mellom klassene og det juleverksted. Andre aktiviteter er juleverksted, skolegudstjeneste/alternativ aktivitet i samsvar med Utdanningsdirektoratets veileder den siste uka før jul. På tradisjonell vis blir det felles måltid siste dagen med julegraut som er sponset av bygdekvinnelaget.


Bemanninga er nå fulltallig etter foreldrepermisjon


Forbereder endring i ledelse av skolen ved årsskiftet med jevnlige møter om ulike utfordringer/aministrative oppgaver og ansvar.


Helse og omsorg.


Det er fortsatt en del ledige sykehjemsplasser her i Gjemnes, og det kan se ut som situasjonen vil forbli slik en stund framover. Avtalen med Kristiansund om salg tre av sykehjemsplasser er derfor forlenget fra nyttår og fram til sommeren 2019.


Torsdag forrige uke ble det arrangert julebord for beboere og pårørende ved sykehjemmet. Dette er en tradisjon som både beboere og pårørende gir uttrykk for er en positiv opplevelse.


Ellers så har det vært jobbet med å utarbeide opplæringsplan for helse og omsorg i 2019. Dette er noe som gjøres hvert år. Planen innebærer nettkurs, internkurs, eksterne kurs, ulike fagutdanninger og videreutdanninger. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med tillitsvalgte, og planen legges til grunn for søknader om tilskudd til kompetanseheving.

Areal og drift

Landbruk:

 • SMIL-søknader er behandlet for 2018. Søknadsfrist 1. mars for 2019.

Naturforvaltning:

 • Lokal forskrift om utvidet tid for båndtvang har vært på høring med høringsfrist 04.12.2018, 3 høringssvar mottatt.
 • Gjeldende ettersøksavtaler går ut i 2018, instruks for ettersøk og nye avtaler utarbeides. Avtaler skal ut på konkurranse. Gjeldende avtaler forlenges til nye er på plass.
 • Bestandsplaner for hjorteviltvaldene går ut i 2018, nye planer behandles for 3 nye år.
 • Behandling av jaktdata startes når jakta er ferdig til jul. Blant annet vekter, setthjort og fellingstall skal rapporteres til hjorteviltregisteret og SSB.
 • Forsøplingssak i Angvik følges opp.
 • Rapporteringssystem for kommunens klimautslipp må utarbeides, evt. kjøpe inn rapporteringssystem. Kommunen er med i Klimanettverk Nordmøre, 4 møter samt kickoff-samling er avholdt. Arbeidet fortsetter i 2019.
 • Regional plan for vassforvaltning skal rulleres. Kommunen blir involvert gjennom møter, høringer og tiltaksgjennomføring. Første møte 12.12.2018.

Plan:

 • Høringsfrist Høgset fergeleie utgått. Fylkesmannen har innsigelse til om planen sikrer tilstrekkelig sikkerhet som stormflo og havnivåstigning
 • Mindre endring i Haltlitunet vedtatt i formannskapet
 • Mange dispensasjonssøknader i høst/vinter

Prosjekt:

 • Astaddalen barnehage – byggeprosjekt pågår
 • Batnfjord skule – anbud overstiger budsjett – evaluering nå på onsdag
 • Øratunet – rehabilitering av fasade gjennomført
 • Samfunnshuset – rehabilitering ventilasjonsrom
 • Solsida 4 – prosjektering av infrastruktur igangsatt

Kultur

 • Gjemnesminne er no ute i handelen og sale ser ut til å gå bra.
 • Det er tid for julekonsertar. Den tradisjonelle julekonserten vi arrangerer i samarbeid mellom Gjemnes musikkråd og kulturkontoret skal være førstkomande søndag den 16.des kl. 15.00 i Øre kyrkje
 • Skisesongen står for døra og med det StikkUT ski med postar langs skiløypene på Osmarka og på Fursetfjellet.
 • 34 har søkt om dispensasjon frå Lov om motorferdsel i utmark (scooterløyve) innan fristen den 1. des. Dette er om lag det same talet vi hatt dei siste åra.


Rådmannen og hennes administrasjon takker kommunestyret og innbyggerne for samarbeidet i 2018, og ønsker en fredfull jul og godt nytt år!