Rullering av kommuneplana

Revidert utgave av kommuneplanens arealdel etter 1. gangs høring planlegges framlagt i formannskapsmøte 19.03.2019. Formannskapet skal da ta stilling til om plana slik den foreligger skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen planlegger å avholde folkemøte om kommuneplana i løpet av høringsfasen.