Forurensing og forsøpling

Like sikkert som sola titter fram på våren dukker forsøplingssaker opp i kommunene. Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det stadig blir dumpa mer søppel? Har du irritert deg over brenning av avfall i fjæra? Da har du helt rett: det skal ikke være slik. Alt avfall skal nemlig leveres til godkjente mottak, og privat dumping eller brenning i naturen er forbudt. Disse reglene gjelder både for private og for bedrifter.

Rundt 10 prosent av alt helse- og miljøfarlig avfall i Norge lures unna de godkjente avfallsmottakene. 

På ulovlige avfallsplasser skjer også ofte ulovlig brenning av avfall. Dette kan gi både skadelig/giftig aske og skadelig/giftig røyk. Noen ganger ligger deponiene nær vassdrag eller drikkevannskilder og utgjør dermed en akutt forurensningsfare.

Hvis deponiene inneholder produksjonsavfall fra bedrifter, bygge- og rivningsavfall, bilvrak eller elektronikkavfall, maling- eller oljerester, Kan de lekke miljøgifter som PCB, bromerte flammehemmere, bly og kvikksølv. Slikt avfall er derfor definert som såkalt "farlig avfall", og straffereaksjonene er strengere enn for annet avfall.

Forsøpling er sløsing med ressurser, og det forringer området som blir forsøplet. Men forsøpling kan også være skadelig både for mennesker og dyr så vel som for næringslivet og miljøet.

Hva regnes som forsøpling?

Forsøpling er tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Hageavfall regnes også som forsøpling, og er ulovlig å kaste i naturen. Mange har etablert uheldige vaner rundt hageavfall og ser på det som en type avfall som går i oppløsning og forsvinner av seg selv. Dumping av hageavfall i naturen kan imidlertid gjøre stor skade på naturmangfoldet ved å spre fremmede arter, som utgjør en stor trussel mot de stedegne norske plantene. Ved å levere hageavfall til godkjent  avfallsmottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Det blir også ofte kastet andre typer avfall på hageavfallsfyllinger, som gjør at de kan vokse seg til å bli store søppelfyllinger.

Den som har overtrådt forbudet skal sørge for nødvendig opprydding.

Hva skjer med miljøet?

  • Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:
  • Avrenning fra avfallsfyllinger kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Skader kan forekomme som følge av barns lek med hensatte maskiner, skarpe gjenstander osv.
  • Fyllinger som inneholder matavfall kan få store bestander av fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Nedsatt trivsel i området.
  • Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet.