Utlysning av utbyggingsavtaler

I sak 28/23 ble det vedtatt at Gjemnes kommune tar i bruk utbyggingsavtaler som virkemiddel for å få realisert større boligprosjekter i kommunen.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Avtalen har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan, jfr. Plan og bygningsloven § 17-1. 

Det vil kunne inngås utbyggingsavtaler med utbygger der opparbeidelse av tomtene gjennomføres i regi av grunneier. Gjemnes kommune gir lån tilsvarende kostnadene til veg, vann og avløp. Det settes som vilkår at lånet tilbakebetales når tomtene selges. 

Det lyses nå ut mulighet for å inngå inntil to utbyggingsavtaler med Gjemnes kommune. Det forutsettes av vilkår i vedtaket (se punkter under) oppfylles av de som søker utbyggingsavtale. Dette må dokumenteres i innsending. Søknad og dokumentasjon sendes på e-post: post@gjemnes.kommune.no

Frist for innsending er 18.02.23

Forutsetningene for inngåelse:

1. Gjemnes kommune tar i bruk utbyggingsavtaler som virkemiddel for å få realisert større boligprosjekter i kommunen. Med større boligprosjekter menes prosjekter med 10 eller flere boenheter. 

2. For budsjettåret 2024 og økonomiplanperioden 2024 – 2027 innarbeides det kostnader til inntil 2 utbyggingsavtaler. 

3. Utbyggingsavtaler kan inngås med grunneiere/utbyggere som har areal som er regulert og godkjent for boligbygging. 

4. Avtalen regulerer ansvaret mellom kommunen og grunneier/utbygger, antallet boliger og deres utforming. 

5. Grunneier/Utbygger sørger for utbygging av veg, vann og avløp, og bekoster dette. Gjemnes kommune skal godkjenne anbudsdokumenter/anbud. Gjemnes kommune yter lån til grunneier/utbygger i tråd med inngått avtale/anbud på kostnader til veg, vann og avløp. 

6. Lånet tilbakebetales etter hvert som tomtene selges. 

7. Når utbygging av Infrastruktur (Veg, Vann og avløp) er ferdigstilt overdras dette kostnadsfritt til Gjemnes kommune. 

8. Utbyggingsavtalene legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. 

9. Gjemnes kommune kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale av et område før arealplanen for området er vedtatt. 

10. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å utforme avtalene. 

11. Endelig utkast til avtaler legges frem for kommunestyret til godkjenning.