Brenning av avfall

I forbindelse med feiring av Sankthansaften og Olsok er det mange som ønsker å brenne bål. Noen velger da å sette fyr på avfallet sitt. De tenker kanskje at det ikke er så nøye med hva som skjer med «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadelig og ulovlig.

Kommunen vil minne om at det eneste som man kan brenne lovlig, er rent trevirke. Alt annet avfall må leveres til godkjent avfallsmottak. Disse mottakene sørger for at avfallet enten blir materialgjenvunnet eller går til forbrenning. I forbrenningsanleggene blir energien i avfallet gjenvunnet, og det er god rensing av gassene som oppstår under brenningen.

Søknad om bålbrenning gjøres til Nordmøre og Romsdal brann og redning

Til Søknadskjema

Luftforurensning

I et vanlig bål har man ikke kontroll på forholdene når det gjelder temperatur og hvilke gasser som blir produsert. Resultatet av ukontrollert brenning er spredning av partikler (sot) og ulike gasser som kan være svært skadelig både for menneske og miljø.

Forurenset grunn

I tillegg til giftige gasser og helseskadelige partikler, får en aske og andre rester av brent materiale. Dette vil ofte føre til at grunnen der bålet sto, blir forurenset. Det vil igjen føre til at grunneieren kan få problemer i forbindelse med graving eller bygging i grunnen. Og grunn med mulig forurensing kan man ikke selge uten å melde fra til kjøperen om at det her finnes noe som kan gi vanskeligheter og store kostnader i fremtiden. Mange steder kan også brannrestene havne i sjø eller vassdrag og forurense der. Aska som blir igjen etter slik brenning, kan være farlig avfall og må leveres til et godkjent mottaksanlegg for slikt avfall.

Gjenvinning

I tillegg til at det forurenser, er brenning sløsing med ressurser. Store deler av avfallet vårt kan gjenbrukes på en eller annen måte, og det skjer dersom avfallet kommer inn til avfallsmottakene. Det som ikke kan gjenbrukes, blir brent i spesielle anlegg der energien blir utnyttet.

Alle former for privat avfall kan leveres til en miljøstasjon dersom det ikke kan senest med renovasjonen. Eksempel på materiale som man ikke lovlig kan brennet er: møbler, sponplater, tepper, plastkanner, malingsspann, og trevirke som er malt, impregnert eller som inneholder lim eller lakk. Listen er ikke uttømmende.

Forbud mot brenning

All brenning av avfall er ulovlig dersom det ikke er gitt tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Privatpersoner kan etter avtale med kommunen brenne ubehandlet trevirke for eksempel i forbindelse med Sankthansfeiring. Har du planer om slik brenning, så ta kontakt med kommunen i god tid på forhånd. Virksomheter må alltid levere alt sitt avfall til et godkjent avfallsmottak.

Ulovlige bål som blir meldt til kommunen blir registrert slik at grunnen der bålet sto, blir registrert i matrikkelen med mistanke om forurenset grunn. Da vil nåværende og fremtidige grunneiere få kjennskap til at det kan være skadelige stoffer i grunnen, og kommunen vil gjøre vurderinger dersom det noen ganger skal graves eller bygges på stedet. Vurderingen vil ofte innebærer at grunneier må ta prøver av grunnen, sende til analyse og lage en plan for behandling av eventuell forurensning.