Eiendomsskatt

 

Kommunestyret i Gjemnes har innført eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012. Alle bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer, og «verker og bruk» er taksert, og fått utskrevet eiendomsskatt.

Takstgrunnlaget

skal gi et anslag på eiendommens omsetningsverdi. Alle eiendommer er besiktiget og oppmålt utvendig av takstgrupper. I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring og lignende, er det også blitt foretatt besiktigelse av eiendommer.

All takst av eiendommer i kommunen er basert på en kombinasjon av fakta og skjønn. Faktagrunnlaget er hentet fra det offentlige eiendomsregistret. I tillegg til faktaopplysningene baserer sakkyndig nemnd sitt vedtak på blant annet  takseringsregler (sjablonger).

Skattesatser

I henhold til kommunestyret sitt vedtak av 12.12.2017 gjelder følgende skattesatser for eiendomsskatt:
*  5,25 promille for boliger, fritidseiendommer med videre
*  7 promille for næringseiendommer
*  7 promille for verker og bruk

Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, verker og bruk m.m. for 2018 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i 3 uker fra 1. mars til 23. mars, og på kommunens hjemmeside, www.gjemnes.kommune.no

Klageadgang

Hjemmelshaver kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatten. En klage skal være skriftlig og kan fremmes senest innen 6 uker fra 1. mars i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må blant annet. inneholde opplysninger om gårds- og bruksnummer, og en nærmere begrunnelse for hvorfor den fastsatte taksten er feil.

Betaling

Selv om du klager på taksten må eiendomsskatten betales innen forfall. Krav på eiendomsskatt blir sendt ut 2 ganger i året. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2 like terminer: 20. april og 20. oktober.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om utskrivning av eiendomsskatten kan rettes til Gjemnes kommune, v/ Eiendomsskattekontoret, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, tlf. 71 29 11 11. Kommunens epostadresse er: post@gjemnes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Per Olav Eide
Økonomisjef
E-post
Mobil 922 94 868

økonomi

Vigdis Grefstad
Avdelingsleder areal og drift
E-post
Mobil 922 98 400

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra