Eiendomsskatt 2020

Bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer er taksert i henhold til eiendomsskatteloven og får utskrevet eiendomsskatt.

«Viktig beskjed til skatteytere: I forbindelse med endringer i eiendomsskattelova, Gjemnes kommune har redusert takstgrunnlaget med 2.5 % for bolig og fritidseiendommer etter utsending skatteseddel. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt korrigert skatteseddel.

Oppdatert eiendomsskattelisten for boliger og fritidseiendommer for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside, www.gjemnes.kommune.no»

Takstgrunnlaget skal gi et anslag på eiendommens omsetningsverdi. Alle eiendommer er besiktiget og oppmålt utvendig av takstgrupper. I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv. for 2020, er det blitt foretatt besiktigelse av eiendommer.

All takst av eiendommer i kommunen er basert på en kombinasjon av fakta og skjønn. Faktagrunnlaget er hentet fra det offentlige eiendomsregistret. I tillegg til faktaopplysningene baserer sakkyndig nemnd sitt vedtak på bl.a. takseringsregler (sjablonger).

 

Skattesatser

Kommunestyret har i møte 10.12.2019 vedtatt at næringseiendommer, bolig- og fritidseiendommer beskattes med 5 promille av skattegrunnlaget for 2020.

Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i 3 uker fra 1. mars til 23. mars, og på kommunens hjemmeside.

 

Klageadgang

Hjemmelshaver kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatten. En klage skal være skriftlig og kan fremmes senest innen 6 uker fra 1. mars i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må bl.a. inneholde opplysninger om gårds- og bruksnummer, og en nærmere begrunnelse for hvorfor den fastsatte taksten er feil.

 

Betaling

Selv om du klager på taksten må eiendomsskatten betales innen forfall. Krav på eiendomsskatt blir sendt ut 2 ganger i året. Eiendomsskatt for 2020 forfaller til betaling i 2 like terminer: 20. april og 20. oktober.

 

 

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål om utskrivning av eiendomsskatten kan rettes til Gjemnes kommune,

v/ Eiendomsskattekontoret, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, tlf. 71 29 11 11, eller på mail: post@gjemnes.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11
Nima Ebrahimsen
Økonomisjef
E-post
Mobil 462 67 814

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra