Eiendomsskatt 2023

Bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer er taksert i henhold til eiendomsskatteloven og får utskrevet eiendomsskatt.

Takstgrunnlaget skal gi et anslag på eiendommens omsetningsverdi. Alle eiendommer er besiktiget og oppmålt utvendig av takstgrupper. I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv. for 2023, er det blitt foretatt besiktigelse av eiendommer.

All takst av eiendommer i kommunen er basert på en kombinasjon av fakta og skjønn. Faktagrunnlaget er hentet fra det offentlige eiendomsregistret. I tillegg til faktaopplysningene baserer sakkyndig nemnd sitt vedtak på bl.a. takseringsregler (sjablonger).

 

Skattesatser

Kommunestyret har i møte 13.12.2022 vedtatt at bolig- og fritidseiendommer beskattes med 4 promille av skattegrunnlaget for 2023. Næringseiendommene beskattes med 7 promille av skattegrunnlaget for 2023.

Øvrige skattetakster ihht. Eiendomsskattelovens § 8A-4 kontorjusteres med 10 % for eiendommer som ikke er registrert med boligverdi/formuesgrunnlag med virkning for skatteåret 2023.

Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i 3 uker fra 1. mars til 22. mars.

Her er takstene for Bolig og Fritid (PDF, 363 kB)
Her er takstene for Næringseiendommer (PDF, 102 kB)
Her er takstene for Verker og Bruk (PDF, 57 kB)
Her er Fritaksprotokoll (PDF, 80 kB)

I de tilfeller hvor der er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sendes skatteseddel og faktura til den som står registrert som faktura mottaker i kommunens register.

Boligverdi fra Skatteetaten

Boligverdi er Skatteetatens beregnede markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom).

Du kan lese mer på www.Skatteetaten.no/eiendomsskatt

Grunnlaget for eiendommens boligverdi er hentet fra skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret 2021. Formuesverdien i post 4.3.2 i skattemeldingen er 25 % av boligverdien for primærbolig, og 90 % av boligverdien for sekundærbolig. Hvis du eier boligen sammen med andre, må dere summere formuesverdiene for alle eierne for å beregne boligverdien.

Boligverdien reduseres med 30 % for å beregne eiendomsskattegrunnlaget.

KLAGEADGANG OG KLAGE FOR EIENDOMMER MED BOLIGVERDI:

Hvis du mener boligverdien er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (P-rom), byggeår samt boligtype. Disse opplysningene finner du under «Grunnlag for formuesverdi» i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2021.

Du kan også klage dersom du kan dokumentere at taksten er for høy i forhold til antatt omsetningsverdi. Det er et krav at formuesverdien må overstige 30 % av markedsverdien for å ha rett til nedsettelse av boligverdien.

Klagen/endringen skal sendes til Skatteetaten, og ikke til kommunen. Se mer informasjon om dette på www.Skatteetaten.no/eiendomsskatt

Du kan eventuelt korrigere informasjonen selv i skattemeldingen. Endringer av slike faktaopplysninger vil normalt sett først få virkning på eiendomsskatten året etter.

Dersom du klager til Skatteetaten, trenger du ikke informere Eiendomsskattekontoret. Hvis Skatteetaten endrer boligverdien får Eiendomsskattekontoret beskjed, og vil endre utskrevet eiendomsskatt mot nærmeste terminkjøring.

Eiendommer taksert av kommunen

Eiendomsskattelovens § 8 A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg. I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. For å minimere graden av skjønn, er eiendomsskattetaksten basert på solid statistikk fra omsetninger i hele kommunen. Det er tatt hensyn til beliggenhet, bygningstype, areal og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen. Ut ifra dette er det utarbeidet sjablongsatser. Videre er det utført en utvendig besiktigelse av eiendommene, hvor det blir tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard.

Areal på bygning og tomt hentes fra Matrikkelen.

For å komme fram til beregningsgrunnlag for eiendomsskatt er det i 2023 fratrukket 30 % obligatorisk reduksjonsfaktor.

Ubebygde tomter

Skattegrunnlaget for ubebygde tomter beskattes med 7 promille og som alle andre eiendommer kontorjusteres med 10 %. Ihht. Eiendomsskattelovens § 8A-2 skattegrunnlaget for ubebygde tomter skal ikke ha 30 % reduksjon. Det ikke står verken boligbygg eller hyggebygg på tomta.

KLAGEADGANG OG KLAGE FOR EIENDOMMER TAKSERT AV KOMMUNEN

Eier eller regningsmottaker kan klage på taksten som danner grunnlag for skatt dersom det kan dokumenteres at taksten er for høy i forhold til antatt omsetningsverdi.

Ved andre feil eller spørsmål, ber vi om at du tar kontakt før du eventuelt sender inn en klage. Dette kan for eksempel være faktafeil på areal eller hva bygningen blir brukt til.

Eventuell klage skal være skriftlig. Klagen skal merkes med gards- og bruksnummer, eventuelt også feste-/seksjonsnummer og kontaktinformasjon.

Eventuelle spørsmål om utskriving av eiendomsskatten kan rettes til Gjemnes kommune, v/ Eiendomsskattekontoret. Nordmørsveien 24, 6631 Batnfjordsøra, tlf. 71 29 11 11.

Du kan også sende klagen elektronisk til post@gjemnes.kommune.no

Klagefristen er 6 uker fra utleggsdato, det vil si 12. april 2023.

Betaling

Selv om du klager på taksten, må eiendomsskatten betales innen forfall. Krav på eiendomsskatt blir sendt ut 4 ganger i året. Eiendomsskatt for 2023 forfaller til betaling i 4 like terminer: 20/4, 20/6, 20/9 og 20/12.

 

Gjemnes kommune

Eiendomsskattekontoret