Eiendomsskatt

Bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer er taksert i henhold til eiendomsskatteloven og får utskrevet eiendomsskatt. Stortinget har bestemt at tidligere «verk og bruk» utgår som betegnelse, og vil fra og med 2019 bli taksert som næringseiendommer.

Takstgrunnlaget skal gi et anslag på eiendommens omsetningsverdi. Alle eiendommer er besiktiget og oppmålt utvendig av takstgrupper. I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv. for 2019, er det blitt foretatt besiktigelse av eiendommer.
All takst av eiendommer i kommunen er basert på en kombinasjon av fakta og skjønn. Faktagrunnlaget er hentet fra det offentlige eiendomsregistret. I tillegg til faktaopplysningene baserer sakkyndig nemnd sitt vedtak på bl.a. takseringsregler (sjablonger).

Skattesatser
Kommunestyret har i møte 11.12.2018 vedtatt at næringseiendommer beskattes med 7 promille av skattegrunnlaget for 2019 og at øvrige eiendommer beskattes med 4,75 promille av skattegrunnlaget for 2019.
Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i 3 uker fra 1. mars til 23. mars, og på kommunens hjemmeside.

Klageadgang
Hjemmelshaver kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatten. En klage skal være skriftlig og kan fremmes senest innen 6 uker fra 1. mars i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må bl.a. inneholde opplysninger om gårds- og bruksnummer, og en nærmere begrunnelse for hvorfor den fastsatte taksten er feil.

Betaling
Selv om du klager på taksten må eiendomsskatten betales innen forfall. Krav på eiendomsskatt blir sendt ut 2 ganger i året. Eiendomsskatt for 2019 forfaller til betaling i 2 like terminer: 20. april og 20. oktober.

Kontaktinformasjon
Eventuelle spørsmål om utskrivning av eiendomsskatten kan rettes til Gjemnes kommune,
v/ Eiendomsskattekontoret, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, tlf. 71 29 11 11.
Eller på mail: post@gjemnes.kommune.no;

Kontaktinformasjon

Vigdis Grefstad
Avdelingsleder areal og drift
E-post
Mobil 922 98 400

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra