Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema

 

Erna solberg

Statsminister Erna Solberg besøkte i går Kristiansund sykehus. Her fikk hun blant annet presentert det Distriktmedisinske sentret (DMS) som skal etableres i Kristiansund. Rådmann Birgit Eliassen redegjorde for tilbudet i  Helseinnovasjonssentret som blir en del av DMS'et. Helseinnovasjonssentret er et ORKideprosjekt som bl.a skal bidra med følgende:

Gjøre kommunene bedre vedr velferdsteknologi Etablere responssenter bemannet med helsepersonell Utvikle grensesnittet mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Videreutvikle samhandlingsreformen – bedre pasientforløp Nye arbeidsmetoder – forskning Kompetanseheving, utdanning og rekruttering I nært samarbeid med brukerorganisasjoner Private helsetjenester, bl.a fastleger og avtalespesialister
 

 

 

Kommunestyret i Gjemnes har innført eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012. Alle bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer, og «verker og bruk» er taksert, og fått utskrevet eiendomsskatt.

Gjemnes kommune er pålagt prøvetaking av hjort og elg i perioden 2018-2020 som en del av den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke (CWD)

Gjemnes formannskap vedtok i møte 13.02.2018 sak 15/18 ny oppstartsmelding for reguleringsplan for Nåstad med utvidet planområde.

 

GJEMNES JEGER OG FISKEFORENING

Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.

Les mer her