Kunngjøringer og høringer

Her vil du finner offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Oppigardshaugen.

Kommunestyret i gjemnes vedtok i møte 29.05.2018, sak 22/18, innsigelse mot reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune vedrørende deponi for uorganisk, farlig avfall.

Kommunestyret i Gjemnes kommune vedtok i møte 29.05.2018, sak 25/18 reguleringsendring for Solsida 3. Planendringen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse med 2-, 4- og 6-mannsboliger på områder som tidligere var regulert til eneboliger. 

Gjemnes kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 18. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Alle som ønsker å gi høringsuttale (bedrifter, enkeltpersoner, bygdelag, lag og foreninger) inviteres til å gjøre dette innen 18. mai kl 15.00. Høringsuttale sendes til post@gjemnes.kommune.no