Kunngjøringer og høringer

Her finner du offentlige kunngjøringer og høringer på planer fra Gjemnes kommune, se linker under.

Gjemnes formannskap har 14.05.2019 vedtatt å legge ut forslag til oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset 19930003, Halset boligområde 20050001 og Haltlitunet boligområde 19980001 til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10.

Merknader kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Merknadsfristen settes til 05.06.2019.

 

Administrasjonen i Gjemnes kommune viser til forurensingsforskriften og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket.Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.Uttalelser sendes inn skriftlig til post@gjemnes.kommune.no eller Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra innen 03.07.2019


Gjemnes kommune inviterer til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel mandag 06.05.2019 kl. 19.00. Møtet holdes på samfunnshuset i Batnfjorden.


I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det igangsatt arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Gjemnes kommune.  


Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.


Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 25.03.2019 sak 12/19, at revidert utkast av kommuneplanens arealdel sendes på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl § 11-14.


Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: 


Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Gjemnes kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8:

Alle saker