Høring og offentlig ettersyn - Hamnamyra boligfelt 50/3 og 50/5, Bergsøya, Gjemnes kommune.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 22.06.2023, sak 30/23, reguleringsforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hamnamyra

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Bakgrunnen for planinitiativet er et ønske om å øke bosettingen i dette området på Bergsøya gjennom regulering av flere boligtomter. Planlagte reguleringsformål er boligområde og kjøreveg.  

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til post@gjemnes.kommune.no innen 13.08.2024. 

Merk oversendelsen med PLAN-2021.0001

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@emdalarkitekter.com eller Arkitekt Linda Emdal MNAL, Ous&Emdal Bygg AS, Ødegårdsvegen 125, 6200 Stranda.

_PLAN- 21_00103-21 V04 Planforslag 311023.pdf (PDF, 4 MB)_ (PDF, 561 kB)

_PLAN - 21_00103-21 V01 Plankart 311023.pdf (PDF, 561 kB)

_ PLAN-21_00103-21 V14 Tverrprofiler SKV2-SKV3 260423.PDF (PDF, 437 kB)

_ PLAN-21_00103-21 V13 Lengdeprofil SVK2-SVK3 260423.PDF (PDF, 466 kB)

_ PLAN-21_00103-21 V12 Geologisk vurdering - Egenerklæringsskjema 240223.PDF (PDF, 166 kB)

_ PLAN-21_00103-21 V11 Geologisk vurdering - Sidemannskontroll 240223.PDF (PDF, 154 kB)

_ PLAN-21_00103-21 V10 Geologisk vurdering 240223.PDF (PDF, 4 MB)

_ PLAN-21_00103-21 V03 Sjekkliste ROS 031122.PDF (PDF, 237 kB)_ (PDF, 91 kB)

 PLAN-21_00103-21 V02 Reguleringsbestemmelser 030523.PDF

PLAN_ 21_00644-12 Planforslag - Detaljregulering for Hamnamyra Boligfelt - Saksframlegg formannskap.PDF (PDF, 104 kB)

PLAN_ 21_00644-21 Vedtak 297391_1_1.PDF (PDF, 88 kB)

Svar til Notat Hamnamyra boligfelt sak 30-23.docx (DOCX, 14 kB)