Nytt fra administrasjonen 19 oktober 2021

Sentraladministrasjonen

Sykefravær per 10.10.2021 – 6,1% (sykmeldinger 5,1% og egenmeldinger 1%). Gått litt opp siden starten av september, men relativt stabilt på et fortsatt lavt nivå.

Konstituert rådmann, oppvekstrådgiver og assisterende leder helse og omsorg har vært på dialogmøte med barnevern og statsforvalteren. Barnevernsreformen var et sentralt tema på møtet.

(det blir lagt mer ansvar på kommunene framover, må ha enda mer fokus på forebyggende arbeid. Litt om samarbeidet med Averøy og Kristiansund kommune med barneverntjeneste).

 

Det er gjennomført lokale lønnsforhandlinger for alle ansatte i kommunen.

 

Korona

Gjemnes kommune følger regjeringen og folkehelseinstituttet sine råd og anbefalinger. Det er nå en normal hverdag med økt beredskap.

Reglene og anbefalingene er å holde hendene rene, hold deg hjemme når du er syk og det er lavterskel for testing, og man skal teste seg ved nyoppståtte symptomer.

 

Med vage symptomer og negativ koronatest er det ok å dra på jobb.

 

Møter angående korona med statsforvalteren er nå en gang i måneden. Tidligere møter annenhver uke.

Rapportering statsforvalteren kun hvis kommunen har noe spesielt å rapportere. Tidligere ukentlig og annenhver uke.

Rapportering helsedirektoratet (hdir) skal fortsatt bli gjort ukentlig.

Møter helseberedskap med deler av kommunens kriseledelse og kommuneoverlege (møter ordfører, kommuneoverlege, rådmann, leder helse og omsorg) har vi nå annenhver uke eller etter behov.  Tidligere har vi hatt møter opp til 2 dager i uken.

 

AREAL OG DRIFT

Plansak

 • Sak om valg av planprosess i forbindelse med ny E39 skal opp i neste formannskapsmøte
 • Digitalt planregister er fortsatt ikke ajourført på grunn av manglende økonomiske ressurser

 

Byggesak

 • Jevn strøm av saker. Mange ufullstendige søknader. Fremdeles vanskelig å holde tidsfrister.
 • Arbeides med ulovlighetsoppfølging. Tidkrevende og til tider kompliserte saker som tar ressurser fra ordinær byggesaksbehandling.
 • Forsøk på å delegere mindre krevende byggesaker til andre med kapasitet innen areal og drift.
 • Mangelfulle ressurser til å gjennomføre tilsyn.

 

Prosjekt Investering

 • Batnfjord skole
  • utbedringer av mangler– pågår,
  • reklamasjon ang. låssystem
   • uavhengig rapporter innhentet,
   • advokat involvert i saken
  • Siste testing av låssystemet – i løpet av uken

 

 • Angvik skole og barnehage
  • Prosjekteringsarbeid – pågår,
  • Rammesøknader – ferdig,
  • Brannkonsept – kontrollert,
  • Arbeidstilsynet – søknader levert, 
 • Sykehjem / Helsehus
  • Sykehjem – mulighetsstudie og skisseprosjekt – ombygning av Eldresenter og Indergårdstunet.
   • Oppstartmøte – gjennomført
   • Konsept- og prosjekteringsarbeid – pågår
  • Helsehus
   • Oppstartmøte – gjennomført,
   • Fremdriftsplan – opparbeidelse,
   • Etablering av arbeidsgrupper – foregår,
   • Kontroll av dokumenter – pågår.
   • Plan og byggekomiteen har vedtatt endring av entreprise modell.  Det blir Total entreprise med eventuelt samspill.

 

Ekstern byggeledelse (Xpro) har dårlige erfaringer med samspillsprosesser, da de ikke fungerer etter intensjonen, og ofte blir dyrere å gjennomføre enn planlagt

 •  Kontroll av kontrakt med rådgiver (xpro, som er ekstern byggeledelse) må gjennomføres. Advokattjenester koblet. Kommunen avventer på svar fra rådgiver i den forbindelse.
 • Brannvurdering av kommunale bygninger
  • Møte med NORBR – ferdig. Fremdriftsplan angående utbedringer levert til NORBR.
  • Brannrapport angående:
   • Kommunehuset – levert,
   • Hjorten - levert,
   • Driftsbygget – levert
 • Rammeavtale ang. veterinærtjenester – utlysning etter sommerferie.
 • Innkjøp av spylevogn – tildelt.
 • Gjemneshallen
  • konkurranse ikke utlyst – avventer på inngangsdata fra driftsavdeling
 • Rammeavtale slokkeutstyr 
  • konkurranse ikke utlyst
   • avventer på inngangsdata fra driftsavdeling
   • utkast av konkurransegrunnlaget – ferdig
 • Nåstad boligfelt
  •  Møte i plan og byggekomiteen er gjennomført, saken utsettes

 

Oppmåling:

 • Tilbakemelding fra Kartverket – God kontroll på oppmålingsforretninger, gjenstår 10 hyttetomter i Søvika for 2021. Det blir stilt nye krav til landmålere – autorisasjon og landmålerbrev. Våre mål er å få det på plass innen 2022.  Så langt i år har vi fullført ca 30 ordinære saker. I tillegg har vi rettet ca 15 eiendommer og foretatt 8 sammenslåinger. I tillegg kommer matrikkelføring av 17 (ei er ferdig) boligtomter i Solsida 4.
 • Oppdatering av FKB (Felles KartdataBase) – Det jobbes med kontinuerlig ajourføring, men per dags dato ligger vi etter. Vi har per i dag bare 1 matrikkelfører i kommunen som også er oppmåler.
 • Vedlikeholdsrunder med konsistenskontroll bygging/tiltak/matrikkel: Over 80 bygningspunkt har blitt korrigert.

 

Prosjekt Drift

 • Høgset vassverk – prosjektering pumpestasjon v/Storteigen
 • Flemma sentrum avløp – skisseforslag renseanlegg avløp
 • Solsida 4 – asfaltert
 • Fursetvegen – asfaltert
 • Batnfjord sentrum – oppgradering indre Torg

 

Drift

 • På Samfunnshuset har det blitt foretatt utbedring av vannlekkasje
 • I Batnfjord samfunnshus gjennomført overflatebehandling garderober
 • Kommunehuset har hatt oppgradering av varmeanlegget

 

Naturforvaltning/miljø

 • Kommunal hjorteviltplan er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Det er økt forventning til kommunene i forhold til klimaarbeid, klimaomstilling, klimatilpassing og at vi tilpasser oss klimarisiko. Det er ønskelig at vi har ambisiøse mål, har integrert klimatilpassing i alle planer, oppdatert handlingsdel og gjennomfører tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Det krever ressurser vi ikke har for øyeblikket. Vi håper etter hvert å få til et forenklet klimaregnskap og en miljørapport der vi rapporterer årlig til kommunestyret.
 • Fylkeskommunen har tilbudt å stille i møte for å få på plass registrering av tiltak i vann-nett for kommunen i tråd med regional vannforvaltningsplan. Liste over eiendommer som søker RMP (Regionalt miljøprogram) – tidligspredning av husdyrgjødsel er oversendt fylkeskommunen, der fylkeskommunen skulle registrere disse.

 

Landbruk

 • Sykdomsavløsningssøknader er behandlet fortløpende. Vi har avventet svar på dispensasjon fra næringsinntekt fra Statsforvalteren i et par saker.
 • Søknadene til 2. gangs utlysning av Smil (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) er behandlet og vedtak utsendt. En SMIL-sak fra førte gangs utlysning ligger ubehandlet der fast saksbehandler er inhabil.
 • Revidering av retningslinjer for bruk av SMIL-midler er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Søknadsfristen for produksjonstilskudd var 15. oktober. Det er kommet inn 129 søknader, 115 i Gjemnes og 14 i Kristiansund.
 • Behandlingen av søknadene begynner ikke før 30. oktober på grunn av at søkere som har levert innen fristen kan gjøre endringer i søknadene sine frem til og med 29. oktober.
 • Søknadsfristen for RMP-tilskudd var den 15. oktober. Det er kommet inn 49 søknader. RMP tilskudd er regionalt miljøtilskudd i jordbruket.
 • Det ble ved forvaltningstilsyn avdekket 2 avvik i skogbruksforvaltningen. Kommunen mangler risikobasert plan for uttrekk til kontroll og retningslinjer for tilskudd til skogsbilveier. Dette er nå ordnet, og avvikene blir lukket i løpet av 19. oktober.

 

KULTUR

 1. kommunen  har startet opp kurs i sosiale medier for eldre. Dette er dekt gjennom midler fra Statsforvalteren. 13 deltakere er påmeldt. Det er meningen at dette skal gå på tvers av generasjoner og at elever fra ungdomskolen skal være med å undervise de eldre. Det går over 6 møter, og det er i tillegg fokus på det sosiale.

 

 1. Tv-aksjonen er på søndag 24.10.21, og vi trenger helt sikkert bøssebærere. Ordfører er leder av lokal aksjonskomite og vi samarbeider med velforeninger/bygdalag/grendautvalg for å dekke hele kommunen. Årets tv-aksjon heter «Barn, ikke brud». Med årets TV-aksjon skal vi bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi nå ut til mer enn tre millioner mennesker - fra jentene som risikerer å bli giftet bort, til foreldrene deres og lokalsamfunnene de bor i - og sørge for en endring i deres liv. Hvert 3. sekund bli en jente gift mens hun fortsatt er et barn. Det å gi jenter i alle land mulighet til utdannelse og jobb er viktig. Antall barneekteskap går ned når jenter fullfører skolegang får mulighet til egen inntekt.

 

Helse og omsorg

Etter forespørsel fra Kristiansund kommune er det gjort en ny avtale om salg av sykehjemsplasser for to år. Det vil si 5 plasser i to år og to plasser i ett år fra 1.1.2022. Prisen økes med vel 200 kroner pr. plass pr. døgn

Fra den 27 september leide vi ut den 8. plassen. Denne avtalen gjelder ut året. Kort tid etter at denne avtalen ble inngått, opplevde sykehjemmet ett økt behov for korttidsplasser, det ble derfor satt av noen rom til formålet ved eldresenteret.

Innføring nytt journalsystem for leger startet fredag 15. oktober. Hove Total er det nye systemet. Ting vil ta litt lengre tid i starten men det forventes å bli bedre. Som en del av dette vil også flere selvbetjeningsløsninger bli implementert i løpet av de neste månedene til glede for alle brukerne av legekontoret.

Fysioterapien skal oppgradere legesystem fra PROMED (Som avvikles start 2022) til Pasientsky Clinic (Samme leverandør og system som legene), de vil starte overgangen i løpet av noen måneder.