Gjemnes kommune inviterer til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel mandag 06.05.2019 kl. 19.00. Møtet holdes på samfunnshuset i Batnfjorden.

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det igangsatt arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Gjemnes kommune.

 

 

Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 25.03.2019 sak 12/19, at revidert utkast av kommuneplanens arealdel sendes på ny høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl § 11-14.

Revidert utgave av kommuneplanens arealdel etter 1. gangs høring planlegges framlagt i formannskapsmøte 19.03.2019. Formannskapet skal da ta stilling til om plana slik den foreligger skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen planlegger å avholde folkemøte om kommuneplana i løpet av høringsfasen.

 

Her finner du rådmannens orientering til kommunestyret fra siste kommunestyremøte. Dette er en generell oppdatering om hva Kommunen foretar seg og er et utdrag fra møteprotokollen.

Her finner du eldre utgaver av Gjemnesnytt