Nytt fra administrasjonen 15. februar 2022

Sentraladministrasjonen

Sykefravær pr 1. februar er 7 %. På samme tid i fjor var sykefraværet 6,7%.

IKA Møre og Romsdal var på besøk i går for å kartlegge papirarkivet til Gjemnes kommune, samt komme med tilbud på ordning, listeføring frakting av papirarkivet til godkjente arkivlokaler til IKA Møre og Romsdal i Ålesund.

Servicekontoret har delt ut mange tusen hurtigtester de siste ukene. 

Det har blitt gjennomført nytt forhandlingsmøte når det gjelder erverv tomt til nytt helsehus, og det er dialog med grunneier Nåstad etter forhandlingsmøte. Nytt møte avtales i denne saken så snart som mulig.

 

Korona:

Regjeringen opphevet de fleste smitteverntiltak lørdag 12. februar.

Vi har fortsatt satt av tid til møter til helseberedskap en dag i uken, som gjennomføres ved behov.

Det rapporteres fortsatt ukentlig til helsedirektoratet og til statsforvalteren om koronasituasjonen i Gjemnes kommune.

Koronavirussituasjonen i Gjemnes kommune oppdateres også daglig på kommunens hjemmeside. De siste 14 dagene er det registrert 86 positive tester på personer med bostedsadresse i Gjemnes kommune.

 

Helse og omsorg

Planarbeidet for hvordan vår kommune skal gjennomføre målsetningene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» er startet opp. «Leve hele livet» er en kvalitetsreform som skal bidra til at eldre skal mestre livet lengre og ha trygghet for at de får god hjelp når de trenger det. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige.

 

Det har vært en del aktivitet rundt journalsystemet Helseplattformen den siste tiden. Den blir diskutert og informert om i mange ulike fora nå som det nærmer seg at de ulike kommunene skal ta stilling til om de skal utløse opsjon. Forrige uke var Rådmann, helse og omsorgsleder og rådgiver ved helse og omsorg på i Kristiansund der det ble informert om status og erfaringer fra pilotprosjektet i Trondhjemsregionen. St. Olav og Trondheim kommune starter opp og går «live» med journalsystemet om et par måneder. På kommunestyremøte den 5. april, vil innføringsleder for Nordmørskommunene informere kommunestyret om Helseplattformen. I mai vil det bli lagt fram en sak for politisk behandling.

 

Batnfjord skule

Batnfjord skule har begynt å planlegge høsten 2022, sammen med tillitsvalgte og teamledere går skolen nå gjennom elevbehov og bemanning. komme ned på skolens budsjettramme.

Behovet for spesialundervisning har eksplodert som følge av nedskjæringer i deletimer.

Fraværet til skolen for ansatte de siste 4 ukene har vært svært stort pga korona. Skolen har hatt 2 dager hjemmeskole for 9.trinn samt ikke fått gjennomført spesialundervisning som vi skal disse ukene.

Eksamen er som kjent avlyst, både muntlig og skriftlig, og skolen planlegger nå våren for å gi 10.trinnet best mulig sjanse til å jobbe godt med vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakterene.

Rektor ved Batnfjord skule går av med pensjon etter dette skoleåret. Rektorstillingen er lyst ut og det foretas jobbintervju denne uken. Det kom inn 4 søknader, fra gode kandidater.

 

Generelt skolene og barnehagene

I forhold til korona, så har driften de siste ukene gått greit i alle kommunens skoler og barnehager, både kommunale og private. Men Batnfjord skule har som sagt måtte tatt i bruk hjemmeskole 2 dager på grunn av mye fravær, og Astaddalen barnehage har hatt spesielt mye utfordringer på grunn av mye fravær. Astaddalen har måtte stenge tidligere en dag som følge av dette.

 

Oppvekst

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en nasjonal satsning. Skolefaglig i Gjemnes kommune kartlegger nå kompetansen til alle ansatte i forhold til dette. Det blir gjort i samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre. Skolene  fortsetter med utviklingsarbeid, og skal ha lederveiledninger for enhetene den 2. og 3 mars. Den 23. mars samles alle ledere og utviklingslærere i Surnadal for Treningsleir. I følge oppvekstrådgiver er utviklingsarbeid like omfattende som toppidrett, og alle toppidrettsutøvere drar på treningsleir. 

 

 

Areal og drift

Byggesak og Plan

 • Plan og byggesaker per dags dato er behandlet av en rådgiver. Administrasjon jobber nå med å intervjue aktuelle kandidater for å fylle ut den stillingen fra mars. Per nå har ingen av søkere noe vesentlig saksbehandler erfaring, dette er dessverre et kjent problem for alle kommuner. Det ser ikke ut til at det vil bli noe overlapp mellom dagens rådgiver og den nye rådgiveren, dette vil gi lengere opplæringstid for den nyansatte både på byggesak og plan.  Administrasjonen vurdere å innhente opplæring fra andre kommuner, dette vil gi ekstra kostnader for avdelingen og gi lengere behandlingstid for både byggesak og plan.

 

 • KOSTRA rapportering for byggesak og plan er utført.
 • Flere søknader for torskeoppdrett har blitt mottatt.
 • Regulering av Tørriset påbegynt.
 • Regulering Hamnamyra boligområdet – under regulering.

 

Prosjekt Investering

Batnfjord skole

 • ettårsbefaring i uke 7
 • reklamasjon ang. låssystem - advokat involvert i saken

Angvik skole og bhg

 • prosjekteringsarbeid – satt på vent pga. arbeidstilsynet søknad.
 • arbeidstilsynet – kommune avvente godkjenning

 

Konkurranse ang. skisseprosjekt og utarbeidelse av dokumenter til totalentreprise:

 • tildelt
 • avtale signert
 • oppstartsmøte uke 8
 • en av tilbydere sendt klage til KOFA, kommunen avventer oversendelsesbrev.

 

Oppmåling:

 • Matrikkelføring av bygg – gjennomført 60 av 90 bygg.
 • Planlegging av årets oppmålingsjobber er i gang
 • KOSTRA rapportering er utført.

 

Naturforvaltning/miljø

 • Jaktrapporteringen til hjorteviltregisteret og SSB er gjennomført.
 • Det ble ny fellingsrapport for hjort for 3 år på rad med 553 hjort. Det ble i tillegg felt 14 elg og 69 rådyr.
 • Ca 300 kjever er innlevert, kontrollert og sendt til Trondheim for aldersbestemmelse. Det mangler ca 100 kjever som skulle vært innlevert.
 • Jaktrapport etter årets jakt er påbegynt. Rapporten oppsummer også planperioden som gikk ut i 2021. Rapporten er støtte for valdene når de skal utarbeide nye bestandsplaner.
 • 3 forsøplingssaker er fortsatt ikke fulgt opp.
 • Kommunal hjorteviltplan er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Bestandsplanene for hjortevilt går ut i år. Frist for innsending for valdene er 1. mai, og kommunens frist for godkjenning av planer og utsending av fellingstillatelser er 15. juni
 • Vårtelling av hjortevilt nærmer seg. Det gjennomføres 4 tellinger hvorav den første er i mars, to i april og en i mai.

 

 

Landbruk

 • Har store utfordringer med veterinærvakt ordningen, skal prioriteres for å kunne ta vare på de veterinærer vi har igjen og for å rekruttere nye. Rammeavtale angående veterinærtjenester er utlyst, med tidsfrist 07.03.2022
 •  
 • Produksjonstilskudd og avløser tilskudd er for det meste utbetalt, gjenstår noen få som er til kontroll
 • RMP tilskudd blir ferdigbehandlet ila februar.
 • Revidering av retningslinjer for bruk av SMIL-midler er påbegynt. Minner om at søknadsfrist for SMIL-søknader er 1 mars, flere var interessert, men så langt har vi fått inn bare 1 søknad.
 • En sykdomsavløsningssak ligger ubehandlet.

 

 

Renhold

 • Utfordring med å få på tak i vikarer på renhold.

 

Drift

 • Driftsleder har gått av med pensjon, vi ønsker han lykke til med pensjonist tilværelsen. Det jobbes nå med å få på plass erstatning.
 • Effekten av å ha en vaktmester mindre begynner å merkes godt på avdelingen.
 • Har utfordringer med ventilasjon på flere bygg, komponenter som må byttes ut pga slitasje – disse kostnadene var ikke med i årets budsjett.
 • KOSTRA rapportering er utført.
 • Vannrapporter fra SINTEFF er lagt ut på kommunens hjemmeside.
 • Lukking av brannavvik etter tilsyn går sakte, utfordring ligger i planlegging, gjennomføring og oppfølging grunnet redusert bemanning. Det er varslet nye tilsyn i mars som med stor sannsynlighet vil medføre flere avvik.
 • Svømmebassenget stenges for bruk fra 1. mars. Normalt åpnes bassenget igjen etter høstferien.

 

 

 

Kultur

Ungdomsklubben er nå åpen som normalt og dette er bra, det planlegges en konsert før påske. Denne blir på samfunnshuset.

 

Folkehelsestatistikken viser at det er en utfordring med fallskader i kommunen. Det er nå startet tiltak inn mot dette gjennom blant annet fysioterapi og hjemmetjenesten.   

 

Prosjektet inkluderende skolehverdag som kommunen har fått midler til går sin gang. Nå når forhåpentligvis korona begrensningene er ferdig vil vi kunne gjennomføre flere elementer i prosjektet. Det planlegges en kveld for foresatte om relasjonsbygging. Dette er et prosjekt som går på tvers av sektorene i kommunen.

 

Stikk Ut sommer er nå under planlegging. Det er meldt inn 18 turer fra kommunen, og her er det 5 nye turer. Stikk Ut sommer starter 1. mai og varer til 31. oktober. I forbindelse med stikk ut er det flere turstier som trenger vedlikehold og oppgradering. Dette vil det søkes eksterne midler til i samarbeid med de frivillige som er med på å organisere Stikk Ut i kommunen.

 

Kontrollutvalget har etterspurt informasjon om hvordan kommunen kommuniserer med innbyggerne sine. Det vil bli jobbet for å finne en måte å nå flere av våre innbyggere på gjennom digital kommunikasjon.

 

 

Økonomi

 

Foreløpig regnskap 2021:

Investeringsregnskap:

Investeringskostnader på rundt 13,5 mill. kr. Finansiering: bruk av lånemidler budsjettert var på 17,9 mill. kr, og faktisk bruk prognoseres til 12,5 millioner kroner. Salg av faste eiendommer budsjettert med 1 mill. kr, og salg for 500.000 kroner.

 

Driftsregnskap:

Finansiering:

Rammetilskudd og inntektsutjevning: Som budsjettert på 111,9 mill. kr.,

Låneavdrag og renter: som budsjettert på 15 mill. kr.,

Budsjettert bruk av disposisjonsfond i drift: 14,4 mill. kr.,

Prognosert bruk av disposisjonsfond i drift: 13 mill. kr., som er 1,4 mill. kr bedre enn budsjettert.

 

Inngående balanse disposisjonsfondet (starten 2021) : 27,8 mill. kr

Vedtatte avsetninger i 2021 som gjelder (bredåndsbygging og Heggem allaktivitetshus): 3,2 mill. kr.,

 

Prognosert utgående balanse disposisjonsfond: 11,6 mill. kr. Dette er i tilfelle ca 2 millioner kroner bedre enn i budsjettet for 2022.

 

Regnskapet avlegges innen 01. mars

 

Økonomisjef har hatt en gjennomgang av ebudsjett med alle avdelingsledere, og det ser ut til at alle avdelinger vil få utfordringer med å holde seg til vedtatte rammer for 2022.

Oppdatert budsjett legges fram i april.