Nytt fra administrasjonen 1. november 2021

Sentraladministrasjonen

Sykefravær:

Sykefravær pr 1.november er 6,4%. 1,2% egenmeldinger og 5,3% sykmeldinger.

Sykefraværet har gått noe opp siden sist rapportering, men er fortsatt lavere enn det var før sommeren.

 

Rådmannen vært på eiermøte med kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Det er ønskelig fra flere kommuner at det undersøkes muligheter for samarbeid med andre kontrollutvalgssekretariat. sekretariatsfunksjonen for Møre og Romsdal fylkeskommune, eventuelt også Nordmøre. Dette for å skape et større fagmiljø og redusere sårbarheten.

 

Det har blitt gjennomført forhandlingsmøter mellom kommunen og grunneiere på Nåstad og Bjerkeset. På Bjerkeset ønsker kommunen å kjøpe eiendom, som erstatningsjord til eiendommen som er planlagt brukt til nytt helsehus.

 

Ordfører og konstituert rådmann har deltatt på møte i Nordmøre IPR (interkommunale politiske råd) i Surnadal. Hovedtema var samferdsel og infrastruktur.

 

I forrige uke hadde Gjemnes kommune stedlig arkivtilsyn fra Arkivverket, med befaringer, intervjuer av ansatte og stikkprøver. Arkivleder var tilstede under hele tilsynet. Arkivverket sa blant annet at arkivtjenesten har utført godt arbeid med ordning av papirarkivene, og deponert uttrekk fra hele den avsluttede arkivperioden i ePhorte. Arkivtjenesten jobber systematisk med journalføring og daglig drift til tross for begrensende ressurser. I den foreløpige tilsynsrapporten fikk Gjemnes kommune til sammen 7 mulige pålegg. Den endelige tilsynsrapporten kommer før jul. Sammenlignet med andre kommuner i landet, er dette ca gjennomsnittlig antall pålegg. Det er vanlig med mellom 4 og 7 pålegg, og flere kommuner har også fått opp til 11 pålegg etter tilsyn med sine arkiv.

 

I går ble øvelse fårikål gjennomført, med deltakelse fra kommunens beredskapsgruppe. Politiet var også representert ved kommunens politikontakt Siri Engdahl. Ifølge forskrift om kommunal beredskap, skal beredskapsplanen øves på minst annen hvert år.  Øvelse fårikål gjennomføres i regi av statsforvalteren.

 

 

Korona

Det sendes ikke ut pressemeldinger for hvert smittetilfelle i kommunen, men kommunen vil gå ut med informasjon dersom det er nødvendig. Det er for tiden 5 kjente smittetilfeller i kommunen. Målet nasjonalt er å ha oversikt og kontroll på smittesituasjonen.

Det er fortsatt faste møter i helseberedskap i kommunen annenhver uke.

 

 AREAL OG DRIFT

Plansak

 • Sak om valg av planprosess i forbindelse med ny E39 skal opp i dette kommunestyremøtet
 • Digitalt planregister er fremdeles ikke ajourført pga. manglende økonomiske ressurser
 • Planrådgiver skal på kurs i saksbehandling av reguleringsplanlegging gjennom Norsk kommunalteknisk forening i november.
 • Begrenset med ressurser på plansak, da planrådgiver også har ansvar for byggesak
 • Har hatt møte med Norconsult ang. reguleringsarbeid på Tørriset i forbindelse med Ecura Bo & behandling sine planer for eiendommen.

 

Byggesak

 • Oppleves at det er færre ordinære søknader, men til gjengjeld en del ressurskrevende klagesaker
 • Ulovlighetsoppfølginger er satt på vent for å forsøke å holde fristene i de ordinære sakene
 • Forsøk på å delegere mindre krevende byggesaker til andre med kapasitet.
 • Mangelfulle ressurser til å gjennomføre tilsyn.
 • Byggesaksbehandler skal på kurs i bruk av plan & build 360 i november

 

Prosjekt Investering

 • Batnfjord skole
  • utbedringer av mangler– pågår,
  • reklamasjon ang. låssystem
   • uavhengig rapporter innhentet,
   • NORBR involvert
   • advokat involvert i saken
  • Siste testing av systemet – OK
 • Angvik skole og barnehage
  • Prosjekteringsarbeid – satt på vent pga. arbeidstilsynet søknad.
  • Rammesøknader – ferdig,
  • Brannkonsept – kontrollert,
  • Arbeidstilsynet – dialog med Arbeidstilsynet ang. mulige løsninger.
 • Sykehjem / Helsehus
  • Sykehjem – mulighetsstudie og skisseprosjekt – ombygning av Eldresenter og Indergårdstuna.
   • Konsept- og prosjekteringsarbeid – pågår
   • Leveranse – avventer i UKE 48/49
  • Helsehus
   • Oppstartmøte – gjennomført,
   • Fremdriftsplan – opparbeidelse,
   • Etablering av arbeidsgrupper – foregår,
   • Kontroll av dokumenter – pågår.
   • PBK - endring av entreprise modellen.  Det blir TE med evt. samspill. Kontroll av kontrakt med rådgiver må gjennomføres. Advokattjenester koblet. Kommunen avventer på svar fra rådgiver.
   • Opparbeidelse av konkurransegrunnlaget ang. prosjekterende  - pågår
 • Brannvurdering av kommunale bygninger
  • Møte med NORBR – ferdig. Fremdriftsplan angående utbedringer levert til NORBR.
  • Brannrapport angående:
   • Kommunehuset – levert,
   • Hjorten - levert,
   • Driftsbygget – levert
 • Rammeavtale ang. veterinærtjenester – utlysning i løpet av året
 • Innkjøp av spylevogn - bestilt
 • Gjemneshallen
  • konkurranse ikke utlyst – avventer på inngangsdata fra driftsavdeling
 • Rammeavtale slokkeutstyr 
  • konkurranse ikke utlyst
   • avventer på inngangsdata fra driftsavdeling
   • utkast av konkurransegrunnlaget – ferdig
 • Nåstad boligfelt
  • PBK møte – gjennomført, saken utsettes

 

Oppmåling:

 • Tilbakemelding fra Kartverket – God kontroll på oppmålingsforretninger, gjenstår 10 hyttetomter i Søvika for 2021. Det blir stilt nye krav til landmålere – autorisasjon og landmålerbrev. Våre mål er å få det på plass innen 2022.  Så langt i år har vi fullført ca 30 ordinære saker. I tillegg har vi rettet ca 15 eiendommer og foretatt 8 sammenslåinger. I tillegg kommer matrikkelføring av 17 (ei er ferdig) boligtomter i Solsida 4.
 • Oppdatering av FKB (Felles KartdataBase) – Det jobbes med kontinuerlig ajourføring, men per dags dato ligger vi etter. Vi har per i dag bare 1 matrikkelfører i kommunen som også er oppmåler.
 • Vedlikeholdsrunder med konsistenskontroll bygging/tiltak/matrikkel: Over 80 bygningspunkt har blitt korrigert.

 

Prosjekt Drift

 • Batnfjord sentrum – oppgradering indre Torg
 • Astaddalen bhg. – oppgradering

 

Drift

 • Samfunnshuset – rehabilitert vegg gymsal.
 • Brøytestikker satt opp
 • Vegetasjonsrydding kommunale veier

 

Naturforvaltning/miljø

 • Kommunal hjorteviltplan er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Det er økt forventning til kommunene i forhold til klimaarbeid, klimaomstilling, klimatilpassing og at vi tilpasser oss klimarisiko. Det er ønskelig at vi har ambisiøse mål, har integrert klimatilpassing i alle planer, oppdatert handlingsdel og gjennomfører tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Dette krever ressurser vi ikke har for øyeblikket. Vi håper etter hvert å få til et forenklet klimaregnskap og en miljørapport der vi rapporterer årlig til kommunestyret.
 • 3 forsøplingssaker er ikke fulgt opp grunnet kapasitetsproblemer.
 • Det er et høyt antall fallvilthendelser så langt i år med 96 hendelser, mot fjorårets 61. Dette vil trolig gi negativt utslag på utgifter til ettersøk.
 • Det er så langt lagt inn 207 felte hjort i hjorteviltregisteret for jaktåret. Det kan være et etterslep på registrering blant jegerne. I fjor ble det felt 514 hjorter, som var ny fellingsrekord. Det er meldt om lite dyr i ytre deler av kommunen så langt.

 

Landbruk

 • Sykdomsavløsningssøknader er behandlet fortløpende.  13 saker er behandlet så langt i år mot fjorårets 9.
 • Søknadene til 2. gangs utlysning av Smil er behandlet og vedtak utsendt. En SMIL-sak fra førte gangs utlysning er ikke godkjent da vi venter på godkjennertilgang for ny person.
 • Revidering av retningslinjer for bruk av SMIL-midler er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Det er kommet inn 129 søknader, 115 i Gjemnes og 14 i Kristiansund – saksbehandlingen er i gang.
 • Det er kommet inn 49 søknader til RMP som blir behandlet.
 • Kommunen har prøvd å komme i kontakt med de som enda ikke har søkt om tilskudd til skogbruksplanenkelte. Disse har blitt purret på to ganger via telefon. Kommunen kommer ikke til å purre en tredje gang.

 

Kultur

Det er søkt om midler til rehabilitering av Stokkåsen fjellgard (Hamballåsen) gjennom ordningen Regionale kulturminne og kulturmiljø, Stokkåsen fjellgard er et kulturminne gjennom at det er en fjellgård på Stokkåsen som ble fraflyttet i 1752. setring tok slutt i 1910, mens slåttebuene ble brukt til ca 1960. Jobben med rehabiliteringen er et samarbeid med Husasnotra slik at rehabiliteringen ivaretar kulturminne. Jobben vil delvis ferdigstilles nå før jul.  

 

Årets stikk ut sesong er avsluttet. Også i år har vi hatt en økning i antall deltakere, statistikk fra friluftsrådet viser at fler av kommunens innbyggere har brukt lokale stikk ut poster enn tidligere år. På Elvastien i Batnfjordsøra er det i tillegg til at man kan registrere stikk ut satt opp et telleapparat dette viser at det er mange flere som bruker turstien enn de som registrerer seg, noe som er viktig for folkehelsa til våre innbyggere og det er fint å se at de tar i bruk turstiene/turveiene som er opparbeidet.

 

Batnfjord skule:

Torsdag 25. november er det åpen dag på Batnfjord skole, og alle er hjertelig velkommen for å se på ny-skolen vår, fra klokka 15.00 til kl 19:00

Det blir enkel servering og åpning ved ordfører i amfiet klokka 17.00.

 

Fødsler:

På forrige møte i formannskapet kom det et spørsmål om fødselstall i Gjemnes.

Jeg har sjekket med helsesykepleier, og det har vært et kjempeflott fødselsår. Til nå 27 fødte barn i Gjemnes i år. Ventes noen til, slik at antallet blir ca 30. Til nå 17 jenter og 10 gutter.

 

Til sammenligning: I fjor 22 barn

                              2019: 20 barn

                              2018: 28 barn