Nytt fra administrasjonen 21. juni 2022

Sentraladministrasjonen:

Sykefravær pr 7. juni 10,3% (8. mai 10,9 %)

Sykmeldinger 8,2%, egenmeldinger 2% (8.mai sykmeldinger 8,7%, egenmeldinger 2,2%).

Sykefraværet er ganske stabilt, men det har gått ned litt på både sykmeldinger og egenmeldinger den siste måneden.

Tidligere kulturleder Olav Bjørn Nilssen og kulturskolerektor Edvin Eriksen fikk en skikkelig avslutning på sine arbeidsforhold i Gjemnes kommune den 2. juni. Den planlagte avslutningen har blitt utsatt i 2 år pga pandemien.

Det er gjennomført lønnspolitiske drøftinger med hovedtillitsvalgte. Lønnspolitiske drøftinger skal gjennomføres før de årlige lokale lønnsforhandlingene.  Lønnsforhandlinger er planlagt gjennomført i løpet av september.

 

Flyktningetjenesten:

Innen 30.juni skal vi ha bosatt nesten alle vi så langt har sagt ja til å bosette. Dette gjelder 16 personer. Vi mangler en leilighet til en mor med datter, og flyktningetjenesten oppfordrer kommunestyret til å bistå i jakten på en egnet bolig i rimelig avstand. Disse flyktningene har ikke bil, så det kan ikke være så langt fra Batnfjordsøra. 

Kommunen har hatt tre personer boende på alternativ mottaksplassering, men med støtte fra UDI. Disse personene må registrere seg hos politiet og søke asyl. De bosettes i kommunen fortløpende når de får oppholdstillatelse. 

Det er noe usikkerhet rundt sommeren og tilbud til de som bosettes. Voksenopplæringen er stengt på sommeren. Det jobbes med å få ansatt en miljøarbeider i midlertidig stilling og håper å få denne på plass så fort som mulig. 

 

Batnfjord skule:

Det er avslutning for personalet på Batnfjord skule på onsdag. Flere går av med pensjon, inkludert rektor Mari Unhjem.

Kjerstin Alvheim Bjerkås startet 1. juni. Hun har hatt 2 uker på kommunehuset for å gjøre seg kjent med kommunens organisering og få opplæring i forskjellige system. Nå er hun på Batnfjord skule og overlapper med Mari som slutter i slutten av måneden.

På skolene blir det en utfordring med økonomi i forhold til gratis SFO for 1.klassingene neste skoleår.

 

Kultur, folkehelse og næring:

 • Kommunen fikk tildelt 612 122 kroner til det kommunale næringsfondet, det er nå lagt ut slik at bedrifter i kommunen kan søke på det. Søknadsfrist er 01.09.22 og det skal søkes vi portalen regionalforvaltning.no
 • Teamet Næringsutvikling på Nordmøre har digitale møter en gang i måneden. Her er det blant annet en Trondheimstreff gruppe. Denne planlegger et Trondheimstreff i høst/vinter der hele fylket er representert for å møte blant annet studenter fra Møre og Romsdal som kanskje kan ønske å flytte hjem igjen.

 

 • Prosjektet «Inkluderende skolehverdag» er inne i sitt nest siste år. Dette er blant annet med å gi ungdomsskoleelevene gratis skolemat tre ganger i uka. Undersøkelser viser at flere elever gjennom dette spiser i løpet av skoledagen sammenlignet med de dagene der de må ha med skolemat. Det har også vært aktiviteter for klassene for å bedre/øke samholdet i klassen, og det er aktiviteter for å gi ungdomsskoleelevene flere aktiviteter i friminuttene. Til høsten planlegges en samling for alle elevene på ungdomsskolen.

 

 • Fredag 17. juni var det sommeravslutning for ungdomsklubben, i år hadde vi igjen mulighet til å invitere 7. klasse. Det ble servert pølse med brød og arrangert volleyballturnering.

 

 • Det er gjennomført møte med Gjemnes historie og museumslag sammen med direktør for Nordmøre Museum for å informere de om de endringene som vil skje i organiseringen av museet.

 

 • 14. juni fordelte Kultur, næring og folkehelseutvalet til Møre og Romsdal fylkeskommune spillemidler, her ble Batnfjord IL tildelt 147 000 kroner for å bygge en tuftepark (treningsapparater) i området ved klubbhuset de har.

 

 • Det vil denne uken bli sendt ut et webskjema der frivillige lag og organisasjoner, og privatpersoner, kan melde inn tiltak som skal inn i kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette for å sikre at så mange som mulig skal kunne ha medvirkning i utarbeidelse av planen.

 

 • Stikk Ut er godt i gang, det er i Gjemnes 4710 registreringer og 430 registrert deltakere pr 21. juni. Stikk Ut genererer også økt arbeidsmengde innenfor friluftslivsområdet, spesielt i sommerhalvåret. 7. juni var det fellestur til Nesahamran i Angvika sammen med Marte Melbø fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, her ble det delt ut en gave til de frivillige som er med på å organisere Stikk Ut i Gjemnes kommune. Det er ikke alle som har fått gaven enda, men de som ikke har fått den vil få den i løpet av sommeren.

 

 

Helse og omsorg

I vel en måned har det vært mye arbeid knyttet til ferieavvikling ved tjenestene som har døgnbemanning ved helse og omsorg. Det har vært jobbet med turnuser og rekruttering av ferievikarer. Selv om det i år er tredelt ferieavvikling ved disse tjenestene, noe som betyr færre faste ansatte ute i ferie samtidig, har det ikke vært så enkelt å fylle alle vakter. Takket være at det er pensjonister som stiller opp og tar vakter, ser det nå likevel ut som ferieavviklingen skal kunne gå rimelig greit.

Helse og omsorg arbeider nå sammen med driftsavdelingen for å lukke brannavvik. Det handler om å få på plass tilstrekkelig med rutiner og rette opp bygningsmessige mangler. Dette er krevende i et så gammelt bygg som dagens helse og omsorgssenter.

Arbeidet med helsehus krever fortsatt veldig mye ressurser fra helse og omsorg.

 

Areal og drift

Byggesak

 • Eldre saker blir tatt unna imellom de nye som kommer inn.
 • Bestill din saksbehandler på kommunenes hjemmeside fungerer godt.

Plan

 • E39 - avventer info fra vegvesen.
 • Kommunen har mottatt forespørsel om legging av sjøkabel fra Torvika via Bergsøya og videre til Flatsetøya i Kristiansund.
 • Kommunen har mottatt sak på høring fra NVE på utbytting av kabel og sanering av tilhørende sjøhus på strekningen Kvalvåg-Boksasp. Bytte av kabel skal avhjelpe flaskehals på strekningen.
 • Det er kommet høringssvar fra Fiskeridirektoratet i torskeoppdrettssakene på Ranem og Slettnes der de fraråder etablering.
 • Flere planer blir liggende grunnet manglende ressurs på plan.

 

Prosjekt Investering

 • Batnfjord skole
  • Asfaltering – planlagt i sommer.
 • Angvik skole
  • Saken utsettes til høst pga. sommerferie og manglende ressurser.
 • Anvik bhg
  • Mangler behovsutredning.

 

 • Sykehjem / Helsehus
  • helsehus
   • Konkurranse angående skisseprosjekt og utarbeidelse av dokumenter til totalentreprise:
    • Kommunsestyret valgt alternativ 1
    • Løsning ble drøftet med aktuelle kommunale råd
    • Husbanken er engasjert
    • Detaljering av konsept pågår
    • Rammesøknaden er ferdig.
    • Søknad til arbeidstilsynet ikke sendt
    • Konkurransegrunnlaget angående kontrahering av entreprenør pågår
 • Brannvurdering av kommunale bygninger
  • Utbedringer pågår.
    
 • Gjemneshallen
  • konkurranse ikke utlyst – avventer på inngangsdata fra driftsavdeling.

 

 • Innkjøp av Avant (minilaster)
  • utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og konsultasjon med drift pågår.

 

 • Belysning av kommunale veier  
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget pågår.

Oppmåling:

 • Oppmålingsjobber pågår etter planen.

 

 • Gjenstår en del på registrering av bygg. Dette er utsatt til etter oppmålingssesongen er over.

 

 • Adressering står for tur etter oppmålingssesongen er over. 

 

 • Det er få delesaker.

 

Naturforvaltning/miljø

 • 3 forsøplingssaker er ikke fulgt opp, først grunnet snøforhold så har saker med tidsfrist vært prioritert først. Sakene planlegges fulgt opp i siste del av juni. 1 sak er fulgt opp, en ny har tilkommet sist uke.

 

 • Kommunal hjorteviltplan er påbegynt, men har stått stille siste år grunnet saksmengde og kapasitet.

 

 • Alle 10 valdene har søkt om ny driftsplan. Søknadsfrist var 1. mai. Viltnemndmøte ble avholdt 20.06.2022 der planene ble vedtatt. Fellingstillatelser sendes ut 21-22 juni etter registrering av fellingstillatelser i hjorteviltregisteret.

 

 • Kommunen har mottatt skriv fra Miljødirektoratet denne uken med mulighet for å søke fri avskyting av kalv i 2022, med søknadsfrist 10 august. Det ble bestemt på viltnemndmøte at kommunen sender inn søknad.

 

 • Jegerprøveeksamen nummer 7 i år avholdes 29 juni.

 

 • I forbindelse med kjemisk behandling av elvene i kommunen for å bekjempe Gyro (parasitt) 18-20. august i år er det gitt tilbakemelding om at Lysfabrikken er aktuell for død fisk innsamling. Kommunen skal bistå i utsending av informasjon via SMS og informasjon på hjemmesiden til innbyggerne.

 

 • Kommunen har mottatt oppfordring fra Bondelag om endring av minstearealet for hjort i kommunen. Dette krever endring av lokal forskrift. Det har ikke vært kapasitet til å starte dette arbeidet så langt.

 

Landbruk

 

 • Behandling av sykdomsavløsning i landbruket er ajour.
 • 2 av 10 SMIL (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) saker er behandlet denne uken. Resterende er planlagt behandlet etter utsending av fellingsløyver for hjortevilt.

 

 • Strategiplan for tildeling av SMIL-midler er påbegynt, men ikke sluttført grunnet manglende ressurser. Statsforvalteren er forespurt om mulighet for tilskudd til opprydding i gamle gardsfyllinger noe vi avventer på tilbakemelding på.

 

 • Det er problemer med Mattilsynets planteverndatabase der basen ikke kommuniserer med folkeregisteret. Det er åpnet for manuell registrering av plantevernsertifikat.

 

Tilsyn avløp

 • Det er ikke gjennomfør tilsyn av avløp så langt i år grunnet kapasitetsutfordringer.

 

Renhold

 • Situasjonen har bedret seg og det er god dekning på renhold

 

Drift

 • Driftsleder stilling utlyst – ingen søkere foreløpig.
 • Kommunale veier:
  • Asfaltering - planlagt utbedring utført.
  • Grusing – pågår
  • Kantklipping - planlegges
 • Øre vannverk – utvidelsen av vannledning til nye kunder utført.
 • Høgset vannverk – overvåkning har havarert, overvåking foregår manuelt. Utbedring planlegges.
 • Brannalarmsystem i Solsiden barnehage utbedret. Kostnader er ikke estimert i budsjettet.
 • Brannavvik:
  • Det pågår lukking av avvik etter tilsyn fra brannvesenet (NORBR), plan for lukking av avvik er oversendt til NORBR.
  • For å lukke avvik vil det kreve resurserser og tid både på drift og helse.
  •  Det har vært gjennomført møte med NORBR for gjennomgang av det som er allerede utført.
  • Internkontroll må lukkes innen 1.08.22. Det er planlagt en gjennomgang i august.
  • Det er gjennomført befaring på branndører som må byttes ut etter nye branntegninger - 21.06.22.

 

 • Lukking av brannavvik på andre bygg etter tilsyn går veldig sakte fremover, utfordringen ligger i planlegging, gjennomføring og oppfølging grunnet redusert bemanning.

 

 • Utbedring av 4 avvik etter el-tilsyn på Elvavegen 60 (lysfabrikken) er bestilt hos entreprenør. Kostnader på utbedring er ikke budsjettert.

 

 • Strand bolig – 2 leiligheter må pusses opp før vi kan leie de ut igjen. Det foreligger ikke budsjett for oppussing i 2022. Det meldes sak til forsikringsselskap på skadene.

 

 • 2 omsorgsboliger må rehabiliteres etter flere års bruk og slitasje før de kan leies ut igjen. Det foreligger ikke budsjett for oppussing i 2022.

 

 • Drift driver med sikring av ballbingen ved Batnfjord skule nå før sommerferien. På ballbingen er det en vegg som står i fare for å falle ned.