Nytt fra administrasjonen 27 april 2021

Korona

Siste smittetilfelle 8.4, men vi antar det vil komme nye nå, med

 • Angvik skole og ungdomstrinnet på Batnfjord skole på rødt nivå
 • Overvåker situasjonen nøye – mange møter og spørsmål
 • Informerer på hjemmeside og Facebook
 • Vaksinering – har vaksinert ca 600 av 2100.
 • Det vil bli høy aktivitet på vaksinering i juni, juli og august. Signaler om 2 til 3 ganger så mange vaksiner som nå (ca 200 – 350) pr uke
 • De som har fått Astra Zeneca vil få tilbud om dose to av en annen vaksine

 

 • Sykefravær 1. kvartal: 7,3% (1,3% og 6%)
 • Sykefravær pr 15.april: 7% (1,2% og 5,8%)
 • Sykefraværsprosjektet fortsetter
 • Nullsytepris
 • Forberedelser tilsyn arkiv
 • Intervjuer og ansettelser. Ny kulturleder er Siri Ask Fredriksen. Ny oppvekstrådgiver er Lene Holten
 • Ordfører og avd.leder helse og omsorg – møte barnevern
 • Eierdag nettverk nordmøre – rådmann og ass.rådmann
 • Kompetanseløft
 • Årlig partnerskapsmøte med NAV er avholdt. Virksomhetsplan refereres til kommunestyret
 • Regnskapsresultatet for 2020 Regnskapsmessig resultat går i null mot bruk av disposisjonsfond. Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond utgjør 3,2 mill. kr i 2020. Netto driftsresultat er på minus 4,4 mill. kr som er 3,4 mill. kr dårligere enn i 2019 og 4,7 mill. kr bedre enn budsjettert.
 • IKT- utgifter totalt – 3,7 millioner

 

Valg 2021

 • Stortingsvalget og sametingsvalget i Gjemnes vil være 13. september 2021.
 • I år får alle valgkortet tilsendt digitalt.
 • Det er kommet flere midlertidige lovendringer grunnet covid-19.
   

For valggjennomføringen gjelder disse:

 • legge til rette for at alle velgere får mulighet til å stemme, også om de er i isolasjon eller karantene


For ambulerende stemming gjelder dette:
I år vil flere velgere som vil ha behov for å stemme hjemme enn normalt, lovendring gir også velgere i isolasjon og velgere i karantene som ikke kan komme seg til et stemmested mulighet til å stemme hjemme.
 

Felles frist i alle kommuner for å søke om å stemme hjemme er fredagen før valgdagen kl. 10:00


Dette ble vedtatt i valgstyret 13.4.21
 

Midtre og Ytre Gjemnes krets har stemmelokale i Gymsalen, samfunnshuset
Indre Gjemnes krets har stemmelokale: Gymsal, Angvik skule.
Åpningstider i alle stemmelokalene fra kl. 12.00 – 20.00.

 

Forhåndsstemmegivningen blir gjennomført på Batnfjordsøra fra den 10. august til og med 10. september 2021.
 

De tre første ukene vil forhåndstemmested være kommunehuset, det vil være åpent for forhåndsstemming mandag til fredag fra kl. 10:00 – kl. 14:00. På torsdager vil det være åpnet frem til kl.18:00.
 

De to siste ukene vil Kulturstua være forhåndstemmested det vil være åpent alle hverdager for forhåndsstemming fra kl.10:00 til kl.18:00. Det blir også lagt til rette for tidligstemmegivning fra 1. juli – 9.august 2021 på kommunehuset. Vi ønsker at flest mulig forhåndsstemmer.

 

Angvik skole

Skulen driv på rødt nivå fra i dag. 

I mai blir det førskuleveke for skulestartarane samt leirskuleopphald på Bjørnsund for 7. trinn. Dette som eit ledd i å førebu begge årskull til neste skuleår.

 

Vi førebur dessutan sommarskule for elevane på mellomtrinnet i veke 25 og 32. Dette vil bli eit  tilbod  der elevane  får delta på ulike aktivitetar som skal fremje trivsel og læring. Midlane til sommarskulen er tildelt av utdanningsdirektoratet.

 

Arbeidet med å planlegge renovering av skulen er godt i gang i samarbeid med prosjektleiar frå kommunen og HRP. Både elevar og tilsette gledar seg til at denne ombygginga kjem i gang.

 

Batnfjord skule

 • Eksamen skriftlig avlyst fra sentralt hold. Eksamen muntlig skal avholdes, men enda ikke landa om eksterne sensorer skal være fysisk til stede eller på Teams her på Nordmøre.
 • Fått midler til sommerskole for 5-7.trinn, er under planlegging, skal bli kjekke aktiviteter for de unge med bruk av nærområde, skolelokalene, turer mv.
 • Batnfjord skule skal forskes på fra Sintef/NTNU- hvordan jobber vi – sammen med tillitsvalgte- med innføringa av ny læreplan. Foregår over 1 år, fra vår 21- vår 22. 4 andre skoler i Norge er med.
 • Langtidssykefravær har vært uvanlig høyt, men er på vei ned nå. Mye arbeid med sykefraværsoppfølging.
 • Har gjort tilsetting av nye lærere til høsten 2021, svært god søkermasse, ikke fått svar om de som får tilbud tar jobben enda.

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg har tatt i bruk Visma Veilederen for helse og omsorg. Dette er et oppslagsverk på til enhver tid gjeldende lover og regler, det er en kursportal, et internkontrollsystem og en faglig svartjeneste. Visma veilederen skal bidra til kompetanseheving på en systematisk og enkel måte.

I forbindelse med innsparingstiltak i økonomiplanen, arbeides det nå med å legge ut vaskeritjenester på anbud.

Strategiplanen for velferdsteknologi er nå lagt ut på høring til råd og utvalg før den skal til politisk behandling.

Det er søkt om tilskuddsmidler til hjemmeboende og institusjon. Tilskudd skal motvirke ensomhet og bidra til økt aktivitet blant eldre.

 

Areal og drift

Viltforvaltning

Rapporten evaluering av hjorteviltjakta 2021 er ferdigstilt. Viltnemndmøte er avholdt der evaluering av jakta 2020 ble godkjent. Fallvilt skal rapporteres til SSB innen 1. mai. Det skal søkes om tilskudd for uttak av kjever og CWD prøver av fallvilt innen 1. mai.

Det er avholdt en jegerprøveeksamen sist uke, og ny er satt opp denne uken.

Naturforvaltning/miljø

Det er kommet en del forsøplings/forurensningssaker inn til kommunen. Disse er ennå ikke fulgt opp grunnet snø og problemer med å gjennomføre befaring.

Vannforvaltning

Kommunen har fått regional vannforvaltningsplan på høring med høringsfrist 31. mai. Sak til formannskapet er påbegynt.

Klima

Kommunen deltok på workshop om klimabudsjett i regi av Fylkeskommunen og Statsforvalteren 14. april. I tillegg deltar vi i Klimanettverk Nordmøre som har møter ca 1 gang i måneden. Det er frist for å søke klimasatsmidler 15. mai. Vi planlegger en sak om ladepunkter for el-biler ved kommunale bygg, men denne rekker vi ikke innen fristen 15. mai, og må satse på neste frist (4 ganger i året). Det er trolig siste året det gis tilskudd til ladepunkt for kommunale tjenestebiler i 2021.

 

Landbruk

 • SMIL-søknader skal behandles. Det søkes i år om tilskudd på kr. 946.000,-, der kommunen har kr. 320.000,- til fordeling. Det er etterspurt dokumentasjon i de sakene dette mangler med frist for innsending 2. mai. Fordelingsmøte er planlagt 3. mai 2021. Det er meldt oppstart på Strategiplan for bruk av midler til spesielle miljøtiltak i landbruket.
 • Arbeidet med skogbruksplanene er ferdig, Allskog vil komme med en sluttrapport som oppsummerer prosjektet fra start til slutt. For Gjemnes kommune gjenstår å utbetale det resterende tilskuddet til skogbruksplanene. Kommunen må få oversendt oversikt over kostnadene før arbeidet kan starte.
 • Arbeidet med behandling av produksjonstilskuddssøknadene for 2021 er i gang, søknadsfrist var 15. februar
 • Det jobbes med tilskudd til drenering av jordbruksjord. Det kom kun to søknader inn innen fristen 1. mars. Kommunen kommer derfor til å sette en ny frist slik at man forhåpentligvis får tilstrekkelig med søknader til å bruke opp ramma som  er tildelt.
 • Gjemnes kommune er plukket ut til forvaltningskontroll. Områdene som skal kontrolleres er deler av nærings- og miljøtilskudd i skog, produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. Årlig skal statsforvalteren kontrollere 20 % av kommunene i fylket. I år var det Gjemnes sin tur.

 

Sykdomsavløsningssøknader er ajour.

 

Tilsyn avløp

Det er berammet tilsyn i sak neste uke.

 

Renhold

Renholdet på de kommunale bygga går greit. Heldigvis er det lite sykefravær for tiden. På vikarfronten er det lite med vikarer da 2 stk  skal slutte i løpet av mai og juni. Den en har jobbet i Angvik barnehage som sykevikar, så der må vi finne en ny, noe som ikke er så lett.

Sommerferieturnusen for renhold er så å si i boks.

 

Drift

 • Pumpestasjon for avløp Samfunnshuset – pågår
 • Høgset vannverk – pumpestasjon under planlegging.
 • Heggem skule og allaktivitetshus  - vannlekkasje, forsikringssak uavklart
 • Kommunale veier – forarbeid asfaltering pågår.
 • Brannsikkerhet bygninger – tiltaksplan oversendt NORBR (omfattende utbedringer nødvendig)
 • Torvikbukt – forprosjektering utvidelse av kommunal avløpsnett for Åsan og «Nyveien» pågår.

 

Prosjekt

 • Batnfjord skule – nesten ferdig
  • overtakelse – utført
  • utbedringer – pågår
  • reklamasjon ang. låssystem – levet til entreprenør
  • Vinduer montering – utført
  • Fasade arbeid – gjenstår maling.
 • Angvik skole og bhg
  • Prosjekteringsarbeid – pågår
  • Rammesøknader - levert
 • Sykehjem
  • Prosjektet er forsinket min. 6 måneder. Begrunnelse – arbeidsgruppe er forsinket med sine oppgaver.
   • arbeid angående spesifikasjonskrav – ferdig
   • arbeid angående møbler krav – nesten ferdig
   • arbeid angående spesifikasjonskrav: El, velferdsteknologi, varslingssystemet, IKT – forsinket,
  • Konkurransegrunnlaget angående:
   • Assisterende byggherre /rådgiver – pågår,
   • Mulighetsstudie – pågår,
   • Kostnadsoverslag – ombygning av eldresenter – pågår.
   • Vaskeri tjenester – sykehjem – pågår.
 • Brannvurdering av kommunale bygninger
  • rapport angående Gjemneshallen, sykehjem, samfunnshuset, Solsida bhg levert .
  • Møte med NORBR – ferdig. Fremdriftsplan angående utbedringer levert til NORBR.
  • 2021 - rapport angående – kommunehuset, Hjorten, Driftsbygget

 

 

Kultur

 • Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter som følge av Covid-19. Gjemnes kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen. Gjemnes kommune er i denne sammenheng blitt tildelt kr. 250 000,-.
 • Det er levert to tilbud til bredbåndsutbygging 2020 for Gjemnes kommune. Detaljene er ennå ikke fullstendige for kommunen og klagefristen går ut 27.04.21, så offentliggjøring av tildeling kan ikke gjøres før 28.04.21.

 

 

 

Batnfjordsøra, 27.4.2021

 

Birgit Eliassen

rådmann