Nytt fra administrasjonen 9 september 2021

Sentraladministrasjonen

Sykefravær pr 29.8: 5,9% (egenmeldinger 0,9% og sykmeldinger 5%)

Ved sist kommunestyremøte i juni ble det rapportert om et sykefravær på 6,6%.

I rådmannens sykefravær, har fungerende rådmann måtte fordelt oppgaver tilhørende stillingen assisterende rådmann på andre ansatte. Eventuelle Konstitueringer i disse rollene blir først aktuelt etter konstituering av rådmann.

Ragnhild Kleive fungerer som stedfortreder for fungerende rådmann

Liv Lillevevang fungerer som leder for servicekontoret.

Håvard Kvisvik fungerer som personalsjef. Else Brit Gaupseth vil være støttespiller for Kvisvik i denne rollen.

Det er gjort avtale med Tingvoll kommune om utlån av IT konsulent. Avtalt stillingsprosent er 40%. Avtalen var gjeldende fra 1. juli. Det er ikke satt sluttdato, men avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 dager.

I august startet flere i nye lederstillinger i kommunen.

Siri Berg startet som styrer i Solsida barnehage.

Siri Ask Fredriksen startet som kulturleder.

Lene Holten startet som oppvekstrådgiver.

Ny leder areal og drift, Anzhelika Petrenko, starter 20. september.

Lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3, 4 og 5 gjennomføres 22, 23 og 24. september.

 

Korona

Gjemnes kommune følger regjeringens regler og anbefalinger.

Ingen smitte registrert i Gjemnes kommune nå.

Det er nå rapportering angånde koronasituasjonen i Gjemnes kommune til statsforvalteren 2. hver uke. Fortsatt møter med statsforvalteren 2. hver uke.

Det er fortsatt ukentlige møter i helseberedskap, altså møter med korona som tema der ordfører, lege, fungerende rådmann og leder helse og omsorg er faste deltakere. I tillegg er ressurspersonell innen vaksinasjon med på disse møtene.

 

Vaksinasjon

I uke 36 blir 66-72 personer vaksinert. Etter planen vil vi få brukt opp lagrede vaksinedoser innen uke 38 (før utløpsdatoen til vaksinene).

Vi har startet med å tilby 3. dose til de dette gjelder for (personer med nedsett immunforsvar)

Alle foresatte til barn i alderen 12-15 år har fått informasjon om vaksinering til denne aldersgruppen. Vaksineringen vil i hovedsak foregå på skolen i samarbeid med skolehelsetjenesten,

15. september blir siste vaksinering i samfunnshuset (24 personer)

Etter 15. september vil vaksinering bli gjennomført på legekontoret, med unntak av 2. dose for ungdom 16-17 år. Vi vil vurdere nærmere best egnet lokale for denne gruppen.

1746 innbyggere i Gjemnes kommune er vaksinert med dose 2. 82,6% av alle innbyggere over 18 år er vaksinert med dose 2.

Valg

I år er det til nå over 550 personer som har forhåndsstemt, det er nærmere 30% og rekord på forhåndsstemming. Det kan forhåndsstemmes hver dag fra kl.10:00 - kl.18:00 i Kulturstua frem til fredag.

Valgdagen er på mandag 13.9 med stemmesteder i Angvik og Batnfjord og med åpningstider fra kl.12:00 - 20:00

 

Økonomi og budsjett

31. august var første møte med alle lederne med budsjett som tema. Budsjett for 2022 gir kommunen, kanskje ikke uventet, store utfordringer.

Det er estimert en reduksjon på 12,8 millioner kroner i forhold til nettorammer for 2021.

Det blir mindre statlige overføringer (for eksempel havbruksfond, koronakompensasjoner)

Det kommer sak til kommunestyret om taksering eiendom. Mulighet for økte inntekter på eiendomsskatt på inntil 1,5 millioner kroner. Omtaksering vil i tilfelle skje i 2022.

Det forventes økte finansutgifter, blant annet renteutgifter og låneavdrag

Frie fond som kan disponeres i 2022 er prognosert til 5,18 millioner kroner

Fungerende rådmann har sammen med økonomisjef laget en plan for arbeid med budsjett 2022.

I oktober legges statsbudsjettet fram fra stortinget.

I oktober skal lederne gjøre konsekvensutredning og finne reduksjonstiltak. I kommunestyremøte i oktober blir det deltakelse fra rådmannens ledergruppe, der konsekvensutredningene gjennomgås. Kommunestyret får da også muligheten til dialog med lederne og kommunestyret kan da også selv komme med forslag til innsparing eller inntekt.

16. november legges økonomirapport 2.tertial fram for kommunestyret. Budsjettsaken og handlingsplan legges fram for formannskapet 23.november. Budsjettet skal deretter legges ut til høring i minst 14 dager.

7. desember behandles høringsuttalelser i formannskapet, før sluttbehandling av budsjettet i kommunestyret 14. desember.

 

Angvik skule

Mandag 23. august startet det nye skoleåret for elevene. Inneværende skoleår er det 48 elever på Angvik skule, 7 elever mer enn i fjor. Økningen i elevtall er i hovedsak grunnet tilflytting til skolekretsen. 

De første ukene av skoleåret har Angvik skole fokusert på sosiale aktiviteter for å skape et godt grunnlag for et trygt og godt læringsmiljø gjennom hele året. 

 

Batnfjord skule

Skolestart gått bra på Batnfjord skule. 17 elever startet i 1. klasse. Skolen har fått 4 nye elever som har flyttet til kommunen. 2 elever på ungdomsskolen, og 2 elever på barneskolen. Disse kommer fra 3 forskjellige familier. Skolen har hatt en fin aktivitetsuke på ungdomsskolen og barneskolen har også hatt det flott. Batnfjord skole er glade for å kunne starte dette skoleåret i ferdig flott skolebygg. Skolen har nå 227 elever.

I løpet av sommeren har det blitt utført en del hærverk både på uteområde og inne på skolen. Innbrudd og omfattende hærverk på skolen er politianmeldt.

 

Barnehagene

Oppstart av det nye barnehageåret har gått fint.

Kommunen har full dekning på barnehageplass. Det vil si at de som har søkt på hovedopptaket og har rett på plass, har fått plass.

Personalet i barnehagene har hatt gode og lærerike planleggingsdager.

Av de ansatte i Astaddalen er det nå 30% menn og dette er en uvanlig høy andel menn i en barnehage.

 

Areal og drift

Plansak

 • Det arbeides med merknadsbehandling i forbindelse med reguleringsplan for Nåstad.
 • Kommunen har hatt møte med Statens Vegvesen ang. fremtidig reguleringsprosess for ny E39 Bjerkeset-Astad.

 

Byggesak

 • Det er en jevn strøm av saker, og fremdeles vanskelig å overholde saksbehandlingsfristene
 • Det er brukt mye tid på ulovlighetsoppfølging og klagesaker den siste tiden.
 • Angvik prosjektering har tatt unna saker i ferien og fikk forlenget kontrakt for å ferdigstille sakene de har begynt behandling av.
 • Delesaker og noen dispensasjonssaker tar lang tid

 

Prosjekt

 • Batnfjord skule – reklamasjon ang. låssystem. Her er advokat koblet inn i saken.
 • På Angvik skule og Angvik barnehage pågår sluttføring av konkurransedokumenter før utlysning
 • Avtale med assisterende byggherre/rådgiver er signert på prosjekt nytt helsehus. Oppstartsmøte er gjennomført. Når det gjelder tomt for nytt helsehus er dette en pågående prosess som fungerende rådmann skal prioritere framover.
 • Det er gjennomført oppstartsmøte på mulighetsstudie og skisseprosjekt helse og omsorgssenteret. Altså nåværende sykehjemsbygg.
 • Brannkonsept er utarbeidet på kommunehuset
 • Brannkonsept er utarbeidet på Hjorten
 • Når det gjelder Nåstad boligfelt så er møte i plan og byggekomiteen er gjennomført. Tomt og dialog med grunneier prioriteres framover av fungerende rådmann
 • Høgset vassverk – gjennomføres prosjektering pumpestasjon v/Storteigen
 • Avløp Torvikbukt – anbudskonkurranse på forlengelse av kommunal ledning «Nyvegen».
 • Flemma sentrum avløp – pågår utarbeidelse av skisseforslag renseanlegg
 • Solsida 4 – forberedelse for asfaltering pågår
 • Rammeavtale veterinærtjenester er gjennomført
 • Høytrykk spylevogn – konkurranse er kunngjort

 

Drift

 • Fursetvegen – pågår forberedelse til asfaltering
 • Samfunnshuset – pågår utbedring vannlekkasje

 

Viltforvaltning

 • Hjortejakta startet 1 september, og utdeling av kjevekort for registrering og innsending av kjever fra skutte dyr under jakt foregår fortløpende. Informasjon før jakta ble sendt ut til valdene 2 august.

 

 

 

Naturforvaltning/miljø

 • Kommunen har 3 forsøplings/forurensningssaker som ikke er fulgt opp. Det har vært muntlig kontakt i en av disse sakene.
 • Fylkeskommunen har tilbudt å stille i møte for å få på plass registrering av tiltak i vann-nett for kommunen i tråd med regional vannforvaltningsplan

 

Landbruk

 • Sykdomsavløsningssøknader er behandlet fortløpende. Det ble noe forsinkelse i sommer under ferieavviklingen da vedtak krever saksbehandling og godkjenning, og dette må utføres av 2 ulike personer med slik tilgang.
 • Det har kommet inn 7 dreneringssaker som ikke er behandlet.
 • Restmidler for SMIL (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) er utlyst med frist 15. september.
 • En SMIL-sak fra førtegangs utlysning ligger ubehandlet der fast saksbehandler er inhabil.
 • Minst 7 egenerklæringer om konsesjonsfrihet ligger ubehandlet.

 

 

Kultur

Fra kultur kan det nevnes at ungdomsklubben i kommunen har startet opp igjen, første kvelden var 3. september. Den har foreløpig bare startet opp igjen for de som går på ungdomsskolen i Batnfjordsøra.

Gjemnes kommune har avtale med stiftelsen Nordmøre museum, denne avtalen er annerledes enn den de andre nordmørskommunene har. Vi betaler blant pr gang dersom vi ønsker en museumsformidler til kommunen. Nordmøre museum skal nå gjennom en omorganiseringsprosess (en konsolidering). Dette er en prosess som de er pålagt av blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune. Med bakgrunn i denne prosessen var styret og konstituert daglig leder på møte med ordfører, kulturleder og museumslaget v/ Lars Bjerkeset og Olav Bjørn Nilsen i slutten av august. Denne konsolideringsprosessen vil mest sannsynlig medføre likelydende avtaler for alle medlemskommunene. Det betyr endring for Gjemnes, men det er ikke skissert hvordan de ser for seg avtalene og innholdet i disse enda.

 

 

Helse og omsorg

Ferieavviklingen ved helse og omsorg er over og det har etter forholdene gått bra. Det har vært flinke ferievikarer, men ved noen tjenester har det vært litt tynt faglig i enkelte perioder. Det har også vært en del sykefravær ved noen av tjenestene. I tillegg til vanlig drift har vi også gjennomført massevaksinering der en god del fagpersoner har deltatt i vaksineringen, enten ved at de ble tatt ut av sitt ordinære arbeid eller leid inn ekstra. Ferien skal evalueres neste uke og det legges plan for ferieavviklingen neste sommer. Det vil si om det for eksempel blir to- eller tredelt ferie ved de ulike tjenestene. Dette med tanke på bemanning, fag og økonomi.

Denne uken starter medlemmene i vedtaksteamet opp på videreutdanning i helserett. Studiet tilsvarer 15 studiepoeng og går over ett år. Det meste av undervisningen skjer via nett, men første samling er fysisk oppmøte i Volda.