Ny jordmor fra nyttår

Jordmor Stine Silset Herskedal startet hos oss hver tirsdag fra nyttår.

Forhåndsvarsel - Økning i kommunale gebyr fra 2020 - 2021

På bakgrunn av den nye selvkostforskriften, som trådte i kraft 01.01.2020, må kommunestyret nå aktivt vedta dersom en selvkosttjeneste skal subsidieres. Dette følger av § 8, første ledd som sier at «Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift.» Innenfor de selvkostområdene hvor kommunen tidligere ikke har vedtatt full kostnadsdekning (tradisjonelt saksbehandlingsområdene private planforslag, bygge- og delesak, oppmåling og eierseksjonering). Nå stilles det krav til å vedta at gebyrgrunnlaget skal utgjøre en andel av samlet selvkost. Dersom dette ikke gjøres legges det implisitt opp til full kostnadsdekning innenfor hvert enkelt gebyrområde. Tidligere var det krav om at kommunestyret aktivt vedtok at en tjeneste ikke skulle subsidieres (full kostnadsdekning) og slik få anledning til å fremføre underskudd. I tråd med § 8, fjerde ledd i selvkostforskriften faller nå muligheten til å fremføre underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven bort. Bakgrunnen for dette er at disse 2 gebyrene vil være knyttet mot enkeltsaker og at brukerne i mindre grad vil være de samme fra år til år.

Regjeringens smitteverntiltak for julen

Smitteverntiltak også i julen - her finner du regjeringens anbefalinger for julen  

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fra 25.11.20 - 8.12.20. Høringsfristen er 8.12.20 kl.12:00 Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det sett av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Vedlikeholdsarbeid ved Høgset vannverk uke 48

Grunnet vedlikeholdsarbeid på Høgset vannverk vil abonnentene oppleve misfarget drikkevann i  uke 48, frem til onsdag 25.november.  

Kommuneplanens samfunnsdel - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 11.02.2020, sak 2/20 at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunens planstrategi sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

13.11.20: Sterk anbefaling om karantene for studenter og andre

Gjemnes kommune kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter og andre som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Servicekontoret på kommunehuset holdes stengt for publikumstrafikk

Gjemnes kommune ønsker å ivareta smittevernhensyn og har iverksatt egne tiltak.

Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2020/2021. Samtidig får kommunen inn mange saker til behandling, trolig som en effekt av Corona-pandemien. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.