Angvik barnehage

Angvik barnehage eies og drives av Gjemnes kommune. Den har vært i drift siden høsten 1992.

Vi har tre avdelinger; Litjfjellet med 1-2 åringer, Storfjellet med 2-3 åringer og Reinsfjellet med barn i alderen 3-6år.

Barnehagen ligger ved skolen, noe som gir oss gode forhold for samarbeid. Vi får bruke gymsal hver uke og vi samarbeider godt ved overgang barnehage - skole. Barnehagen har et stort og kupert uteområde, det er lite trafikk i området, og det er kort avstand til boligfelt og butikk. Skogen ligger i gangavstand fra barnehagen, og gir muligheter for turer og naturopplevelser.

Slik jobber vi - Rammeplan for barnehagen

Alle som arbeider i barnehagen arbeider mot et felles grunnsyn med felles verdier og holdninger. Vi har valgt å ta utgangspunkt i at barnet søker egen læring gjennom prøving og feiling. For å kunne få det beste ut av hver enkelt skal vi voksne være støttende, lyttende, men samtidig gi utfordringer. Vi skal prøve å skape et trygt og godt miljø der den enkelte kan kjenne seg trygg og er i stand til å yte sitt beste. Vi skal være oppmerksomme på barnets meninger og at de skal føle seg hørt og vi skal støtte barnas sosiale utvikling slik at de finner balansen mellom selvhevdelse og det å se andre sine behov.

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg igjennom. Den skal ha en sentral plass i barnehagen sin hverdag, og dagsrytmen må gi rom for at barna kan fordype seg i den. Vi synes det er viktig at de voksne støtter, inspirerer og oppmuntrer barna i leken. Her blir grunnlaget lagt for forståelse av vennskap, sosiale spilleregler, læring og empati. Utelek er like viktig som innelek.

Hovedmål

Alle barnehagene og skolene i Gjemnes kommune er med på et prosjekt gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre. Fokuset er læringsmiljø og vi i Angvik barnehage har fokus på overganger. Det er ofte i overgangene at barn kan bli usikre og utrygge. Overganger kan være ved levering i barnehagen, overgang mellom aktiviteter, fra innelek til utelek ol. Det kan også være overgang mellom avdelinger i barnehagen.

Mat

Vi ønsker å gi barna i vår barnehage ikke bare god mat, men hjemmelaget, selvlaget (barna deltar) og varm mat. Ved bordet øver vi på å dele, hjelpe, lytte og sitte rolig. Lære ord og uttrykk om mat, bordskikk og respekt for mat. Ved å la barna hjelpe hverandre, oppmuntre barna til å prøve selv, ut ifra modning og alder. 

Årsplan

Her er årsplanen vår (PDF, 2 MB): 

Planleggingsdager våren 2022 er 02. januar og 19. mai

Relevant informasjon fra folkehelseinstituttet om smittevern i barnehage og skole. F.eks. når syke barn skal holdes hjemme:

Folkehelseinstituttet

Artikkelliste