Klage på eiendomskatt og kommunale avgifter

Eiendomsskatt og kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon, feie og slamtømming) har lovbestemte panterett i eiendommen for eiendomsgebyrene. Siden disse kravene har lovbestemt tvangsgrunnlag og skal ikke til forliksråd (dersom skyldner bestrider kravet).

Klage etter at fristen har gått ut

Klager innsendt etter frist vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Du må betale selv om du klager

Tilsendt faktura må betales selv om du skal klage. Får du medhold refunderes overskytende beløp.

Hvordan behandles klagen?

Dersom du som eier/ hjemmelshaver har klaget på eiendomsskatten tidligere på samme grunnlag, blir klagen avvist.

Eiendomsskattekontroet svarer på spørsmål angående eiendomsskatt og forbereder aktuelle klager for behandling.

Klagen behandles først i sakkyndignemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil klagenemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i sakkyndig nemnd går klagen videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev når klagen er ferdigbehandlet i sakkyndig nemnd. Før behandling i klagenemnda vil eier bli kontaktet, og sakkyndig klagenemnd kan foreta befaring av eiendommen . Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Medlemmer og varamedlemmer i Sakkyndig nemnd 2023 - 2027:

  1. Vegard Indergård, leder
  2. Håvard Tjelle Sørvik, nestleder
  3. Siri B. Engdahl

Varamedlem:

  1. Halstein Grønseth
  2. Randi Stokke Lerheim

Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2023 sak 30/23

Medlemmer og varamedlemmer i Sakkyndig ankenemnd 2023 - 2027:

  1. Britt Silseth, leder
  2. Ole Solenes, nestleder
  3. Kjell A. Sjømæling

Varamedlem:

  1. Joakim Myklebost Tangen
  2. Knut Furuli

Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2023 sak 29/23

Hvordan behandles klagen på de øvrige kommunale avgiftene

De øvrige kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon, feie og slamtømming) fastsettes med hjemmel i forskrift.

Rettprosedyre angående de kommunale avgiftene

Administrasjonen behandler klagen fortløpende.

Vurdering av klagen er ikke en politisk sak. Avgiftene fastsettes med hjemmel i forskrift og det skal ikke klages over reglene i forskriften. Om forskriftene er ulovlige må avgjøres ved rettsak.

Disse kravene er sikret ved legalpant i eiendommen med hjemmel i lov om vass og kloakkavgift, § 6.

Hvis kravet ikke betales etter at kommunen har purret på betaling, kan kommunen begjære kravet tvangsfullbyrdet, enten ved utlegg eller ved begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Eventuelle innvendinger mot kravet kan reises i tvangsfullbyrdelsessaken.

Det er forventninger om at innbyggerne er kjent med kommunens forskrifter og regelverk. Hvis en ikke er kjent med eller har misforstått fritar ikke dette for betalingsforpliktelsen, Jf. Rettsvillfarelse, Straffeloven § 26.